Fama Fraternitatis - 1614

Wiewohl wir nun wohl wissen, daß es umb ein ziemliches noch nicht an dem, da wieder unserm Verlangen oder auch anderer Hoffnung mit allgemeiner Reformation divini et humani, solle genug geschehen, ist es doch nicht unbillich, daß, ehe die Sonne auffgehet, sie zuvor ein HELL oder dunkel liecht in den Himmel bringt und unter dessen etliche wenige, die sich werden angeben, zusammen tretten, unsere Fraternitet mit der Zahl und Ansehen des gewünschten und von Fr.R.C. fürgeschriebenen Philosophischen Canons, einen glücklichen Anfang machen oder ja in unserer Schätz (die uns nimmermehr aufgehen können) mit uns in Demut und Liebe genießen die Mühsamkeit dieser Welt überzuckern und in den Wunderwerken Gottes nicht also blind umbgehen.

Vi vet dock att det enligt vår åstundan och andras förväntningar efter någon tid kommer en allmän reformation av både gudomliga och mänskliga ting. Ty innan solen går upp, upplyses himlen av
MORGONRODNADENS ljus. I väntan på denna reformation församlas några få som med sitt antal skall utöka vårt brödraskap, höja dess anseende och stärka dess förhoppningar och ge de av Fr.R.C. föreskrivna Filosofiska Canons en lycklig begynnelse. I all ödmjukhet och kärlek skall dessa nytillkomna tillsammans med oss dela våra skatter, som aldrig skall förgås, och så lindra denna världens möda och inte längre vandra ovetande om kunskapen om Guds underbara verk.

Howbeit we know after a time there will now be a general reformation, both of divine and humane things, according to our desire, and the expectation of others: for it is fitting, that before the rising of the Sun, there should appear and break forth AURORA, or some clearness, or divine light in the sky; and so in the mean time some few, which shall give their names, may joyn together, thereby to increase the number and respect of our Fraternity, and make a happy and wished for beginning of our Philosophical Canons, prescribed to us by our brother R.C. and be partakers with us of our treasures (which never can fail or be wasted) in all humility, and love to be eased of this worlds labor, and not walk so blindly in the knowledge of the wonderful works of God.

Definition

Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till “Stigande Gryningsljusets Sällskap”. Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till “Gryende Morgonrodnadens Loge”. Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till “Golden Dawn” eller “Gyllene Gryningen”. Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, morgonrodnad eller aurora är en klar hänvisning till den allmäna reformationen omnämnt i det ovan citerade stycket från Fama Fraternitatis. Denna blogg har dock valt att behålla den försvenskade anglo-saxiska termen GYLLENE GRYNINGEN för att denna, invand som den är, lättare associeras med den Rosenkorsiska tradition som här ämnas att framställas.

Licht, Leben, Liebe

tisdag 19 augusti 2008

Religionens evolution

Budordet "Du skall inga andra gudar hava jämte mig" är mycket intressant och avslöjar det polyteistiska ursprunget hos Judendomen. Idag har det omtolkats till att mena att man inte ska dyrka några avgudar, att det bara finns En Gud; föreställningen om monoteism.

Faktum är dock att Israeliterna vid tiden för Exodus trodde att det fanns en mångfald av gudar och att Jahve blott var en av flera. Detta syns tydligt i de bibliska referenserna till hur Jahve strider mot och "besegrar" de egyptiska gudarna; det implicerar en andlig värld där flera olika och konkurrerande gudar existerar. Judarna trodde att varje folk hade sin egen gud men att deras gud var starkare och mäktigare än de andra folkens, som en sorts höggud. Föreställningen om höggudar finns i de flesta polyteistiska religioner; en övergud som har skapat och styr över de lägre gudarna.

Rötterna till Judendomen är således polyteistisk och utvecklingen till monoteism är inte plötslig utan gradvis. En del judar skyr vissa delar av moseböckerna som de anser vara på gränsen till hedniska föreställningar, i alla fall om man skall tro Karen Armstrong som tar upp detta spörsmål i sin klassiker Historien om Gud (Bokförlaget Forum AB, 2000, ISBN: 9137117505 / EAN: 9789137117508).
o
Karen Armstrongs främsta tes är att Abrahams och Jakobs Gud och Moses Gud inte var den samme, eller snarare att deras gudsbilder hade stora skillnader. Hon anser att just de tidiga bibliska historierna om människor som brottas med Gud, med en Gud som vandrar som en person i Edens Lustgård etc. av vissa Judar uppfattas som naiva, förmonoteistiska föreställningar som är lite pinsamma att bortförklara.

Själva huvudtesen är att det judiska folkets syn på Gud har utvecklats från en antropomorf gudsbild, av en gud som bär liknande drag från andra grannfolks uppfattningar, bl.a. Baal och El, men att den har utvecklats till att omfamna en tro på en abstrakt och exalterad Gud. Det finns således olika synvinklar på Gud där den enda är en tidigare och mer nativ (och med hedendomen mer besläktad) gudsbild och den andra mer "modern" monoteistisk. Detta är dock inte förvånande eftersom det är flera författare som har skrivit ner Torah, antagligen under olika tidsepoker.

Det är intressant att läsa hur en religion som anser sig vara monoteistisk in till benstommen verkar ha ett närmast hednisk förflutet i sina myter och föreställningar. Detta vederlägger även den allmänt förekommande åsikten att det endast är vetenskapen som utvecklas till skillnad från religionen. Vi har ganska goda exempel på denna utvecklingsprocess även hos de andra två världsreligionerna Kristendomen och Islam.
o
I synnerhet Kristendomen har genomgått en ganska dynamisk utveckling under sina första 300 år, från att ha varit en begränsad judisk sekt till att genom Paulus "reformation" omfatta även "hedningar", samt de efterföljande ivriga diskussionerna kring Jesu Kristi och Treenighetens natur. Det tog Kristendomen tre sekel att definiera sig själv och finna sin identitet, vilket ledde till att de kristna gnostikerna brännmärktes som heretiker. Sedan har vi förstås Martin Luthers reformation, som även om den mycket handlade om en administrativ förändring (dvs. de nationella kyrkornas oberoende gentemot Rom) även påverkade den kristna teologin.
o
Om man väljer att betrakta dessa tre världsreligioner såsom en kontinuitet så ser man även här en förändringsprocess, som har gått i vågor och tagit olika varianter, ibland "positiva" och ibland "negativa". Så som jag uppfattar den är de nya religionerna ofta ett uppbrott från och en revolt mot den gamla religiösa ordningen. Jag ser personligen Kristendomen som en revolt mot den gamla judiska ordningen och ett försök till förnyelse av denna. Islam är ju främst en lokal angelägenhet, en religion främst skapad för araberna (i alla fall om vi skall tro på Karin Armstrongs analys) men samtidigt var den en vidsynt och mycket tolerant religion i förhållande till kristendomen som hade fallit i en mörk medeltid av religiöst förtryck av olika former av mänsklig utveckling. De muslimska länderna uppmuntrade till filosofiska och vetenskapliga studier, såsom antikens gamla visdom och vetenskap. Nu har tyvärr Islam, eller i alla fall stora delar av den muslimska världen, fallit i sin egen mörka medeltid. Kanske är detta en naturlig fas i en religions utveckling? Detta sista antagande ger hopp om att Islam såsom religion till slut kommer att mogna och utvecklas mot upplysning och sekularisering.
o
Jag ser inte på människan som en separerad enhet från världen i övrigt. Vad som kan sägas vara gällande för en människas utveckling och mognad såsom individ kan nog sägas vara gällande för den mesta sociala och kulturella utveckling av människans samhälle. En nation, kultur, folk, religion eller tradition, går (tror jag) igenom liknande faser av snabb utveckling, regression, vidare utveckling, mer regression, etc. Men jag (så som jag hittills har uppfattat det) tror även att religionen i stort utvecklar sig till något mer moget. Ibland söker man sig tillbaka till rötterna för att man har vandrat för långt ifrån den natur man egentligen är; samma sak kan man säga om människan och hennes identitetssökande.
o
Om man ser religion och andlighet som ett enda stort hela så kan jag urskilja en naturlig utveckling från primitiv animism (shamanism), över hedendom och vidare mot monoteism. Slutresultatet tror och hoppas jag kommer att resultera i en mer icke-dogmatiskt och utforskande form av andlighet som ser på människan och världen (och Gud) såsom oskiljaktiga, där det stora kan ses i det lilla och det lilla i det stora. En ny era av andlig, religiös, filosofisk och vetenskaplig tolerans, och samarbete.

Vetenskap, filosofi och teologi har ju tidigare varit förenat under antiken. Det har således inte alltid funnits en motsättning mellan religion och vetenskap. Detta synsätt återuppstod under och efter renässansen. Ett känt exempel är Isaac Newton, vilket anses vara en av upplysningstidens store förgrundsgestalter och pionjärer. En annan är Paracelus som lade grunden för skolmedicinen. Båda var entusiastiska alkemister, hermetiker. Jag tror (och hoppas) att de separata vägarna på den mänskliga kulturella evolutionsprocessen (andligt sökande och vetenskap) kan mötas igen, och berika vår förståelse för världen och vad det är att vara människa.
o
S.R.

Inga kommentarer: