Fama Fraternitatis - 1614

Wiewohl wir nun wohl wissen, daß es umb ein ziemliches noch nicht an dem, da wieder unserm Verlangen oder auch anderer Hoffnung mit allgemeiner Reformation divini et humani, solle genug geschehen, ist es doch nicht unbillich, daß, ehe die Sonne auffgehet, sie zuvor ein HELL oder dunkel liecht in den Himmel bringt und unter dessen etliche wenige, die sich werden angeben, zusammen tretten, unsere Fraternitet mit der Zahl und Ansehen des gewünschten und von Fr.R.C. fürgeschriebenen Philosophischen Canons, einen glücklichen Anfang machen oder ja in unserer Schätz (die uns nimmermehr aufgehen können) mit uns in Demut und Liebe genießen die Mühsamkeit dieser Welt überzuckern und in den Wunderwerken Gottes nicht also blind umbgehen.

Vi vet dock att det enligt vår åstundan och andras förväntningar efter någon tid kommer en allmän reformation av både gudomliga och mänskliga ting. Ty innan solen går upp, upplyses himlen av
MORGONRODNADENS ljus. I väntan på denna reformation församlas några få som med sitt antal skall utöka vårt brödraskap, höja dess anseende och stärka dess förhoppningar och ge de av Fr.R.C. föreskrivna Filosofiska Canons en lycklig begynnelse. I all ödmjukhet och kärlek skall dessa nytillkomna tillsammans med oss dela våra skatter, som aldrig skall förgås, och så lindra denna världens möda och inte längre vandra ovetande om kunskapen om Guds underbara verk.

Howbeit we know after a time there will now be a general reformation, both of divine and humane things, according to our desire, and the expectation of others: for it is fitting, that before the rising of the Sun, there should appear and break forth AURORA, or some clearness, or divine light in the sky; and so in the mean time some few, which shall give their names, may joyn together, thereby to increase the number and respect of our Fraternity, and make a happy and wished for beginning of our Philosophical Canons, prescribed to us by our brother R.C. and be partakers with us of our treasures (which never can fail or be wasted) in all humility, and love to be eased of this worlds labor, and not walk so blindly in the knowledge of the wonderful works of God.

Definition

Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till “Stigande Gryningsljusets Sällskap”. Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till “Gryende Morgonrodnadens Loge”. Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till “Golden Dawn” eller “Gyllene Gryningen”. Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, morgonrodnad eller aurora är en klar hänvisning till den allmäna reformationen omnämnt i det ovan citerade stycket från Fama Fraternitatis. Denna blogg har dock valt att behålla den försvenskade anglo-saxiska termen GYLLENE GRYNINGEN för att denna, invand som den är, lättare associeras med den Rosenkorsiska tradition som här ämnas att framställas.

Licht, Leben, Liebe

måndag 25 augusti 2008

Arkitekturen - en vetenskap i det andligas tjänst

o
Många är de som anser religionen ha en "hämmande" effekt på vetenskapen. Är detta verkligen en naturlag som är skrivet i sten? Inom en av de vetenskapliga disciplinerna, arkitekturen, är detta inte alls en självklarhet - man skulle kunna hävda att motsatsen här var en regel snarare än ett undantag. Personligen anser jag arkitekturen vara en av de ädlaste av vetenskaper och konster vilket i sina främsta byggen har uttryckt djupa andliga sanningar.
o
Jag erinrar mig en morgon när jag på väg till arbetet passerade Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. Den är byggd i en neo-gotisk stil (se bilden ovan). Jag slogs av häpnad för dess skönhet, geometri och ståtlighet - gryningssolens smekande strålar kanske gjorde sitt till.
o
Jag tänke på hur mycket ståtligare de gamla gotiska katedralerna var i jämförelse, byggda under den "mörka" medeltiden. De ståtligaste byggnaderna har i många högkulturer utgjorts av Tempel. Egypten är kanske det tydligaste beviset för detta och hur man tillämpade matematiken och geometrin i det andligas tjänst. Men även i det (rationella) Grekland kan man se flera bevis på detta.
o
Betänk bara Akropolis. Grekerna var ett religiöst folk, samtidigt som de bejakade förnuftet och logiken. Jag misstänker att de betraktade förnuftet vara en gudasänd gåva till mänskligheten och därför vårt ansvar att förvalta. Medeltidens kyrkobyggen var inte minst sagt avancerade, i många fall fyllda med mystisk symbolik. Vem har inte hört talas om alkemisten Fulcanellis Katedralernas Mysterier?
o
Inom den konungsligliga konsten (frimureriet) utgår man från byggnadskonstens symboler som allegorier för byggandet av de själsliga egenskaperna. Inom djuppsykologin symboliserar huset ofta personligheten; "att inte vara kung i sitt eget hus" var ett begrepp som Sigmund Freud använde sig av för att beteckna det omedvetnas makt över människan. Men även på ett existentiellt materiellt plan symboliserar huset trygghet och skydd från naturens element; det är ursymbolen för kulturbyggnad. Ofta använder man huset som metafor för att beskriva sociala och kulturella sammanhang.
o
Är det då konstigt att människan har lagt så mycket energi av arbetskraft och ingenjörskonst (läs vetenskap) på just tempel- och kyrkobyggen? Är det inte naturligt att tillängna det finaste man vet i sitt samhälle, sin Gudsuppfattning eller med andra ord det ståtligaste och bästa man förmår, inom den arkitetiska vetenskapen och konsten?
o
Behöver detta nödvändigtvis vara en hämmande faktor? Kan inte fromhet och vördnad tvärtom vara ett incitament, en inspiration att skapa något större, något bättre?
o
S.R.

Inga kommentarer: