Fama Fraternitatis - 1614

Wiewohl wir nun wohl wissen, daß es umb ein ziemliches noch nicht an dem, da wieder unserm Verlangen oder auch anderer Hoffnung mit allgemeiner Reformation divini et humani, solle genug geschehen, ist es doch nicht unbillich, daß, ehe die Sonne auffgehet, sie zuvor ein HELL oder dunkel liecht in den Himmel bringt und unter dessen etliche wenige, die sich werden angeben, zusammen tretten, unsere Fraternitet mit der Zahl und Ansehen des gewünschten und von Fr.R.C. fürgeschriebenen Philosophischen Canons, einen glücklichen Anfang machen oder ja in unserer Schätz (die uns nimmermehr aufgehen können) mit uns in Demut und Liebe genießen die Mühsamkeit dieser Welt überzuckern und in den Wunderwerken Gottes nicht also blind umbgehen.

Vi vet dock att det enligt vår åstundan och andras förväntningar efter någon tid kommer en allmän reformation av både gudomliga och mänskliga ting. Ty innan solen går upp, upplyses himlen av
MORGONRODNADENS ljus. I väntan på denna reformation församlas några få som med sitt antal skall utöka vårt brödraskap, höja dess anseende och stärka dess förhoppningar och ge de av Fr.R.C. föreskrivna Filosofiska Canons en lycklig begynnelse. I all ödmjukhet och kärlek skall dessa nytillkomna tillsammans med oss dela våra skatter, som aldrig skall förgås, och så lindra denna världens möda och inte längre vandra ovetande om kunskapen om Guds underbara verk.

Howbeit we know after a time there will now be a general reformation, both of divine and humane things, according to our desire, and the expectation of others: for it is fitting, that before the rising of the Sun, there should appear and break forth AURORA, or some clearness, or divine light in the sky; and so in the mean time some few, which shall give their names, may joyn together, thereby to increase the number and respect of our Fraternity, and make a happy and wished for beginning of our Philosophical Canons, prescribed to us by our brother R.C. and be partakers with us of our treasures (which never can fail or be wasted) in all humility, and love to be eased of this worlds labor, and not walk so blindly in the knowledge of the wonderful works of God.

Definition

Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till “Stigande Gryningsljusets Sällskap”. Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till “Gryende Morgonrodnadens Loge”. Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till “Golden Dawn” eller “Gyllene Gryningen”. Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, morgonrodnad eller aurora är en klar hänvisning till den allmäna reformationen omnämnt i det ovan citerade stycket från Fama Fraternitatis. Denna blogg har dock valt att behålla den försvenskade anglo-saxiska termen GYLLENE GRYNINGEN för att denna, invand som den är, lättare associeras med den Rosenkorsiska tradition som här ämnas att framställas.

Licht, Leben, Liebe

lördag 2 augusti 2008

Brödraskapets förebådande anno 2009

©Tomas Stacewicz

Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna;
klappen, och för eder skall varda upplåtet (Luk. 11:9)


I Universums Herres Namn, låtom er alla höra vårt Praedicatio!

Gyllene Gryningens Hermetiska Orden, den yttre skolan till Rosenkors-Orden, Alpha et Omega, har efter en period av aktivitet i Sverige varit nödgat att dra sig tillbaka från den yttre världen och stänga sina Tempeldörrar för en period av 7 år. Anledningarna till detta undandragande har i huvudsak varit följande.

I nådens år 1999 proklamerade brödraskapet en allmän reformation av Orden, i enlighet med den uråldriga seden att reformera traditionen vart 111:e år. Senast var 1888 i och med grundandet av Hermetic Order of the Golden Dawn i England, vilket i sin tur föregicks av 1777 års reformation av Gold und Rosenkreutz Orden i Tyskland. Efter flera decennier av dvala återuppväcktes Orden i Frankrike och Sverige inför den allmäna reformationen 1999, vilket föranleddes av den situation som vår tradition anno 1888 befann sig i efter olika Adepters svekfulla brott mot tystnadsplikten och den efterföljande profaniseringen av Ordens lära.

Efter sju decennier av tillgänglighet är vår tradition numera allmän egendom både på gott och ont, ett faktum som vi idag har förlikat oss med. Ordens väktare har haft sitt uppenbara syfte med denna utspridning av de hermetiska konsterna; en ny tidsålder är i annalkande av tolerans och öppenhet. Vår Orden behöver därför finna en ny roll som ledstjärna för de seriösa studenter som har funnit vår lära i publicerad skrift; dagens kandidater är betydligt bättre rustade för den initiatoriska processen än de var under den förra reformationen 1888. Därav det skriande behovet av en ny allmän reformation av traditionen i syfte att göra det mer tillgängligt att för dagens generation av aspiranter erbjuda en givande och verksam träning i Templen utifrån deras unika behov.

En reformation av detta slag är dock mycket omfattande och kräver noggrann förberedelse och en långvarig verkställelse. En reformation är vidare en smärtsam och prövande process som efter en inledande kreativ fas ofta övergår till en period av stagnation och död, innan en ny morgonrodnad kan inträda. Detta är de huvudsakliga orsakerna till Ordens behov av konsolidering av sin organisation i Sverige och följdaktliga tillbakadragande från all yttre Tempelaktivitet. Nu, 9 år senare, kan den svenska Orden erbjuda ett konsekvent system av träning som är i fas med den allmänna reformationens påbud.

En allmän översyn och vederbörlig korrektur av hela Ordens invigningssystem och studiematerial har sålunda utförts för att göra vår tradition praktiskt tillämpbar enligt den allmänna reformationens riktlinjer. Alla Grader har reviderats och fått kännetecken och lösenord som återfinns i publicerad litteratur ersatta med nya, i det ädla syftet att återställa det hermetiska kärlet. Materialet har vidare inte blott till fullo översatts till det svenska språket utan även utvecklats och expanderats i signifikativ omfattning för att möta den svenske aspirantens behov att erhålla ett studiematerial av högsta kvalitét. Vårt brödraskap proklamerar också det faktum att den besitter hermetiska kunskaper som daterar sig till reformationer som förgick den för 1888, och att den sistnämndas nu till huvudsak utgör vår Yttre Orden.

Tiden är nu mogen för oss att bryta vår långa tystnad, ty vårt mödosamma arbete att återförena Osiris sargade kropp till ett nytt helt är fullbordat. Tiden är nu kommen för oss att göra vår röst hörd igen för dem som söker med sanning i sina hjärtan. Ty vårt brödraskap har i tider som dessa röjt sig för den yttre världen för att mätta de törstande själarna med andlig föda; portarna till vårt Tempel Alpha et Omega Nr. 9 står återigen öppnade.

En ny gryende morgonrodnad hälsar er åter i Ljus, Liv och Kärlek!
Alpha et Omega Tempel Nr. 9 av Gryende Morgonrodnaden särskiljer sig från övriga nordiska esoteriska skolor såsom varandes det enda Templet i Skandinavien auktoriserat av det i Europa baserade Hermetic Order of the Golden Dawn® , en i rakt nedstigande led legitim avkomma till det ursprungliga HOGD som grundades i London 1888 av S.L. MacGregor Mathers och William Wynn Westcott. Alpha et Omega Tempel Nr. 9 utmärker sig även såsom varandes det enda auktoriserade Tempel under kontinuerlig operativ och aktiv verksamhet i Sverige sedan dess grundande i mitten av 1990-talet.
Solens inträde i Aries under nådens år 2009 markerar härmed en ny fas för Rosenkors-Orden, Alpha et Omega i Sverige; Alpha et Omega Tempel Nr. 9 erbjuder ånyo invigning och unikt medlemskap för en noggrannt utvald skara av kvalifierade kandidater i syfte att erbjuda dem instruktioner i det Rosenkorsiska ceremonimagiska systemet och Den Konungsliga Konsten (alkemin), i en systematisk och graderad studieplan med personlig handledning från erfarna Adepter i Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis (R.R. et A.C.).

Det magiska och alkemistiska system som lärs ut i Alpha et Omega Tempel Nr. 9 främjar både personlig och andlig utveckling genom ett systematiskt program av rituell invigning och andliga övningar under noggrann uppsikt. Ceremoniell Magi är, till skillnad från den allmänna missuppfattningen om den, i huvudsak ett redskap för självförverkligande och transformation, i stället för att enbart vara ett sätt att åstadkomma förändringar i den yttre världen. Men ett dylikt utvecklande av ockulta förmågor kräver ett stort mått av självdisciplin av den initierade där daglig tid reserveras åt en stringent rutin som omfattar självstudier, såväl som individuellt magiskt arbete. Dessutom förväntas den initierade att delta vid allt magiskt arbete i sin grupp och stå till förfogade för sitt Tempel i officierande sammanhang.

Vidare åstadkommer en legitim invigning och magiskt arbete ofta djupgående förändringar i alla aspekter av den initierades liv, vilket många gånger kan vara nog så prövosamma. Ty den initierades liv är, till skillnad från den solitära studentens, av en betydligt mer intensifierad art eftersom Templets egregore och Ordens strömning befrämjar dylik utveckling, samtidigt som den kontrolleras och hålls kvar inom sunda ramar inuti dess trygga och säkra hägn.

Invigningarna i Alpha et Omega Tempel Nr. 9 har således som funktion att skapa en kontext där vissa högt kvalificerade individer, tillsammans med likasinnade personer, kan finna ett stöd i att uppenbara och vidareutveckla sina inneboende ockulta och andliga förmågor. Men eftersom vårt Tempel inte är driven av någon ekonomisk vinning, och eftersom utrymmet i våra lokaler är begränsat, nödgas vi att vara noggranna i valet av blivande kandidater. Vi är enbart intresserade av att främja en magisk träning av kvalitet, inte att värva en väldig mängd medlemmar. Av denna anledning är vi enbart intresserade av att upptaga verkligt seriösa kandidater som är beredda att satsa en anselig mängd tid på sin personlighetsutveckling och till fullo viga sina liv åt Det Stora Verket.

Alpha et Omega Tempel Nr. 9 (vars verkliga namn endast uppenbaras för de invigda) rekryterar i första hand medlemmar från västra Sverige; Västra Götalands Län och Hallands Län. Dessutom kräver vi att kandiater underkastar sig en prövotid före sin upptagning såsom medlem i Alpha et Omega Tempel Nr. 9. Kandidater som bor på annan ort, och måste färdas långväga för invigning, måste betänka att Templet i normala fall kräver obligatorisk närvaro vid sina regelbundna möten och att medlemmar själva måste ombesörja för sina resor till och från Templet samt vara beredda på att själva bekosta kost och logi i samband med övernattning.

Sålunda är ett vanligt aktivt medlemskap i Alpha et Omega Tempel Nr. 9 av Gryende Morgonrodnaden inte något realistiskt alternativ för det stora flertalet kandidater och därför erbjuds studier per korrespondens och träning för distansmedlemmar genom försorg av Hermetiska Orden av den Gryende Morgonrodnaden, med möjligheter till fysisk invigning och gradbefordran för distansmedlemmarna genom försorg av Alpha et Omega Tempel Nr. 9.

Den som önskar få mer information om medlemskap i Alpha et Omega Tempel Nr. 9 kan skicka en intresseanmälan till följande adress: Sverige@Golden-Dawn.EU.

Sub Umbra Alarum Tuarum, Yehesuah!

1 kommentar:

Anonym sa...Boktips:

Efter intensivt arbete med den tyska originaltexten av de klassiska rosenkorsmanifesten från åren 1614-1616 är
vi nu färdiga med boken "JV Andreae: Rosenkorsets Brödraskaps tre
manifest", ett verk inom Hermetismen.

Utgivare: GML Förlag, 08-650 28 40, ISBN 978-91-87247-20-0

http://www.gmlforlag.se/advanced_search_result.php?keywords=9789187247200&x=20&y=12
Hälsningar Klassiska Rosenkorsets Orden