Fama Fraternitatis - 1614

Wiewohl wir nun wohl wissen, daß es umb ein ziemliches noch nicht an dem, da wieder unserm Verlangen oder auch anderer Hoffnung mit allgemeiner Reformation divini et humani, solle genug geschehen, ist es doch nicht unbillich, daß, ehe die Sonne auffgehet, sie zuvor ein HELL oder dunkel liecht in den Himmel bringt und unter dessen etliche wenige, die sich werden angeben, zusammen tretten, unsere Fraternitet mit der Zahl und Ansehen des gewünschten und von Fr.R.C. fürgeschriebenen Philosophischen Canons, einen glücklichen Anfang machen oder ja in unserer Schätz (die uns nimmermehr aufgehen können) mit uns in Demut und Liebe genießen die Mühsamkeit dieser Welt überzuckern und in den Wunderwerken Gottes nicht also blind umbgehen.

Vi vet dock att det enligt vår åstundan och andras förväntningar efter någon tid kommer en allmän reformation av både gudomliga och mänskliga ting. Ty innan solen går upp, upplyses himlen av
MORGONRODNADENS ljus. I väntan på denna reformation församlas några få som med sitt antal skall utöka vårt brödraskap, höja dess anseende och stärka dess förhoppningar och ge de av Fr.R.C. föreskrivna Filosofiska Canons en lycklig begynnelse. I all ödmjukhet och kärlek skall dessa nytillkomna tillsammans med oss dela våra skatter, som aldrig skall förgås, och så lindra denna världens möda och inte längre vandra ovetande om kunskapen om Guds underbara verk.

Howbeit we know after a time there will now be a general reformation, both of divine and humane things, according to our desire, and the expectation of others: for it is fitting, that before the rising of the Sun, there should appear and break forth AURORA, or some clearness, or divine light in the sky; and so in the mean time some few, which shall give their names, may joyn together, thereby to increase the number and respect of our Fraternity, and make a happy and wished for beginning of our Philosophical Canons, prescribed to us by our brother R.C. and be partakers with us of our treasures (which never can fail or be wasted) in all humility, and love to be eased of this worlds labor, and not walk so blindly in the knowledge of the wonderful works of God.

Definition

Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till “Stigande Gryningsljusets Sällskap”. Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till “Gryende Morgonrodnadens Loge”. Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till “Golden Dawn” eller “Gyllene Gryningen”. Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, morgonrodnad eller aurora är en klar hänvisning till den allmäna reformationen omnämnt i det ovan citerade stycket från Fama Fraternitatis. Denna blogg har dock valt att behålla den försvenskade anglo-saxiska termen GYLLENE GRYNINGEN för att denna, invand som den är, lättare associeras med den Rosenkorsiska tradition som här ämnas att framställas.

Licht, Leben, Liebe

lördag 16 oktober 2010

Hjärnan såsom självets instrument

o

Några tankar som har väckts efter mitt förra inlägg om psyket kontra kroppen som bör klargöra min ståndpunkt i frågan om hjärnans funktion utifrån ett ockult och hermetiskt perspektiv. Inom den ockulta synen på människan lägger man faktiskt en större del av sitt fokus på den fysiska kroppen än man kanske kan tro efter att ha läst mina inledande tankar, som på ytan kan verka vara fientligt inställd till materian. I mitt blogginlägg gjorde jag kanske en något för grov förenkling vilket kan tolka in en dualistisk syn mellan kropp och själ, vilket sannerligen är missvisande om min egentliga ståndpunkt. Jag tror i själva verket att kropp och själ är förenade, att de är olika begrepp eller föreställningar som människan har skapat för att hon skall kunna få en förståelse för sig själv. Likadant förhåller det sig med begrepp såsom ”materia” och ”ande”. I själva verket anser den hermetiska läran att där varken existerar någon ”materia” eller ”ande” utan blott substans, och att den fysiska verkligheten och den andliga är två ytterligheter i ett kontinuum som den kallar Alltet eller Det Enda.

Det är dock lätt i diskussioner utanför de ockulta kretsarna, när man påstår och hävdar att själ och kropp är intimt förbundna, att man vill reducera medvetandet till blotta hjärnfunktioner. Det är här jag inte håller med längre eftersom jag anser att medvetandet skrider bortanför den rena biologin. Jag ser på den biologiska hjärnan mera som en radiomottagare, en metafor som jag har lånat av Paul Foster Case som var en av det förra seklets största Hermetiska och Qabalistiska tänkare. En dåligt kalibrerad eller inställd radiomottagare kommer ta in väldigt svaga och dåliga radiosignaler (elektromagnetiska vågor) och ofta med stora luckor i sin mottagning. Likadant förhåller det sig med en skadad eller störd hjärnfunktion.

Jag hävdar att tankar och känslor inte har sin upprinnelse i hjärnan över huvudtaget utan att hjärnan blott mottager och registrar dessa, precis som den gör med all information; hjärnan är ett i grunden passivt redskap och instrument som observerar och tolkar – den skapar inget i och av sig självt. Den kan verka vara aktiv men jag kan också få min förstärkare och hi-fi-anläggning att låta ganska mycket, verka dynamisk och ”komma till liv” när jag sätter på en skiva med hårdrock. Det är dock varken förstärkaren eller högtalarna som skapar musiken.

Man kan tala om ”Hi-Fi” (high fidelity = naturlig återgivning) även hos en hjärna; en väl utvecklad och frisk hjärna skapar ett större ”hi-fi” i förhållande till den objektiva verkligheten än en gammal eller dysfunktionell hjärna (som istället förvränger verkligheten). Precis som en förstäkare behöver stor strömkraft (amperstyrka) för att låta verklighetstroget så behöver tankarna och känslorna på ett motsvarande sätt ”hjärnkraft” för att komma till uttryck till fullo och utan för stor förvrängning utifrån sin inneboende verklighet och ursprungliga essens.

Man kan också jämföra med en resonanslåda, såsom en klassisk gitarr, violin eller en cello. Tankar och känslor kan liknas vid ljudvågorna i omgivningen som registreras och får strängarna att vibrera, och vidare får ljudet att resonera i lådan. Man kan ta metaforen längre och säga att ”självet” är gitarristen, violinisten eller cellisten som genom sin vilja formar toner och ackord och slår an strängarna. En dåligt stämd gitarr, violin eller cello skapar disharmonisk musik. Likaså en ”dåligt stämd” hjärna som skapar disharmoniska tankar och känslor. Hjärnan är dock gitarren, violinen eller cellon och inte musikern själv. Musikern är inte beroende av sitt instrument för att skapa musik; det kan han likväl göra i sin föreställningsförmåga. Men musikern har svårt att förmedla sin musik till andra utan att ta till sitt instrument. På samma sätt fungerar hjärnan som självets instrument att förmedla sig till sin omgivning.


Dessa metaforer är dock förenklingar och kan återigen verka stå för en dualistisk människosyn. Ibland behöver man metaforer och liknelser för att beskriva något som är obeskrivbart. Vad jag vill säga med dessa är att den kausala principen är bortom det rent materiella och att den mänskliga mikrokosmen står i samklang med den makrokosmiska harmonin, vilket är det egentliga ursprunget till individens tankar och känslor. Det står dock som ganska så självklart, om man spinner vidare på dessa metaforer, att vårt vardagsmedvetande och kanske t.o.m. vårt självmedvetenhet är på nivå med den fysikaliska kroppen; hjärnan och det centrala nervsystemet. När vi är trötta eller har låg energinivå i vår kropp, kanske för att vi har slarvat med mat och dryck och sömn, så upplever vi att vi inte hänger med i tankarna – att vi ”kopplar långsamt”.

Detta självobserverande experiment visar uppenbarligen att få av oss människor kan lyfta oss ur den cerebrala nivån av vår tillvaro. I Qabalistiska termer motsvarar detta ”Malkuth” (eller snarare Malkuth i Assiah). Jag är dock övertygad om att vi i meditativt tillstånd och under sömn kan lyfta vårt medvetna fokus från eller ur kroppen och faktiskt då existerar på den så kallade ”astrala” nivån, i höjd med ”Yesod” (i Assiah) och kanske även ännu högre. Den Teurgiska och Alkemistiska praktiken ämnar att stärka vårt förhållande till de subtila kropparna – eterkroppen (saturnianska kroppen), astralkroppen (lunariska kroppen), mentalkroppen (merkuriala kroppen) och den andliga kroppen (solara kroppen) – och i sin tur även stärka dessa kroppar till sin fulla potential. I vissa traditioner går detta under beteckninen att ”skapa sig en ljuskropp”.


I vardagsmänniskan är dessa nivåer hos henne endast blott latenta; hennes medvetande är fängslad i hjärnan och nervsystemet. Endast i extrema tillstånd, såsom vid nära döden upplevelser, kan människan erfara dessa existenser i ett medvetet tillstånd och överskrida vardagsmedvetandets slöjor; endast i sina drömmar kan hon vanligtvis erfara och dunkelt erinra sig detta. Alkemisten och Magikern utvecklar dock en förmåga att medvetet ”färdas mellan världarna”, likt Oden i den nordiska mytologin och Hermes i den grekiska, och andra liknande gudar i andra mytologier. Just denna förmåga har varit kännetecknande för Magiker i alla generationer och tidsåldrar, från Shamanen till Den Hermetiske Alkemisten. Det är därför inte förvånande att just gudar såsom Oden och Hermes ses som arketypiska Magiker. Det är först när människan har blivit såsom dem som hon inser att hjärnan blott är ett av flera redskap eller instrument och att Självet är den sanne konstnären.

S∴R∴