Fama Fraternitatis - 1614

Wiewohl wir nun wohl wissen, daß es umb ein ziemliches noch nicht an dem, da wieder unserm Verlangen oder auch anderer Hoffnung mit allgemeiner Reformation divini et humani, solle genug geschehen, ist es doch nicht unbillich, daß, ehe die Sonne auffgehet, sie zuvor ein HELL oder dunkel liecht in den Himmel bringt und unter dessen etliche wenige, die sich werden angeben, zusammen tretten, unsere Fraternitet mit der Zahl und Ansehen des gewünschten und von Fr.R.C. fürgeschriebenen Philosophischen Canons, einen glücklichen Anfang machen oder ja in unserer Schätz (die uns nimmermehr aufgehen können) mit uns in Demut und Liebe genießen die Mühsamkeit dieser Welt überzuckern und in den Wunderwerken Gottes nicht also blind umbgehen.

Vi vet dock att det enligt vår åstundan och andras förväntningar efter någon tid kommer en allmän reformation av både gudomliga och mänskliga ting. Ty innan solen går upp, upplyses himlen av
MORGONRODNADENS ljus. I väntan på denna reformation församlas några få som med sitt antal skall utöka vårt brödraskap, höja dess anseende och stärka dess förhoppningar och ge de av Fr.R.C. föreskrivna Filosofiska Canons en lycklig begynnelse. I all ödmjukhet och kärlek skall dessa nytillkomna tillsammans med oss dela våra skatter, som aldrig skall förgås, och så lindra denna världens möda och inte längre vandra ovetande om kunskapen om Guds underbara verk.

Howbeit we know after a time there will now be a general reformation, both of divine and humane things, according to our desire, and the expectation of others: for it is fitting, that before the rising of the Sun, there should appear and break forth AURORA, or some clearness, or divine light in the sky; and so in the mean time some few, which shall give their names, may joyn together, thereby to increase the number and respect of our Fraternity, and make a happy and wished for beginning of our Philosophical Canons, prescribed to us by our brother R.C. and be partakers with us of our treasures (which never can fail or be wasted) in all humility, and love to be eased of this worlds labor, and not walk so blindly in the knowledge of the wonderful works of God.

Definition

Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till “Stigande Gryningsljusets Sällskap”. Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till “Gryende Morgonrodnadens Loge”. Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till “Golden Dawn” eller “Gyllene Gryningen”. Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, morgonrodnad eller aurora är en klar hänvisning till den allmäna reformationen omnämnt i det ovan citerade stycket från Fama Fraternitatis. Denna blogg har dock valt att behålla den försvenskade anglo-saxiska termen GYLLENE GRYNINGEN för att denna, invand som den är, lättare associeras med den Rosenkorsiska tradition som här ämnas att framställas.

Licht, Leben, Liebe

onsdag 16 juli 2008

Traditionalister och liberaler

Den senaste tidens mycket heta debatt mellan de båda "blocken" inom Golden Dawn-samhället har gjort att jag har dragit följande slutsatser. Många anser att den stora skillnaden ligger i två huvudsakliga och helt motstridiga perspektiv, dels angående Golden Dawns ursprung och dels hur denna tradition bör utvecklas och anpassas för framtiden. Två begrepp har myntats idag av David Griffin; den "traditionella fraktionen" och den "historiska fraktionen". Personligen tycker jag att begreppen "traditionalisterna" och "liberalerna" är mer passande beteckningar.


Liberalerna


Liberalerna inom Golden Dawn anser att vår tradition inte har någon egentlig genuin härkomst till kontinentala Rosenkorsiska källor, eller att det ens någonsin har funnits något genuint Rosenkorsets Brödraskap såsom det framställs i Fama och Confessio Fraternitatis. De följer många historikers syn, såsom Ellic Howe och R.A. Gilbert, att Golden Dawn som orden och tradition var skapat av W.W. Westcott och S.L. MacGregor Mathers. Vissa av dem går så långt som att de tror att Golden Dawns siffermanuskript var förfalskade av antingen Mathers eller Westcott. På sin höjd har man sett Mathers och Westcott vara inspirerade av vissa kontinentala traditioner såsom Gold- ünd Rosenkreutz och Asiatiska Bröderna, fast genom den information som har funnits att tillgå om dem i olika utgiven litteratur och privata samlingar. Golden Dawn är helt enkelt resultatet av en individs idoga studier av gamla manuskript i olika bibliotek. Dock erkänner liberalerna att det finns en genuin Rosenkorsisk anda, en romantisk ådra som har en positiv vederkvickande verkan på själen och utgör ett eftersträvansvärt ideal att följa.

Men eftersom hela Golden Dawn-traditionen egentligen baserar sig på ett bedrägeri och imaginära luftslott så lägger man ingen vikt vid priviligiebrev ("charters") eller härkomst ("lineage"), av det enkla faktum att varken Mathers eller Westcott anses ha ägt några och ritat sina egna. Och eftersom Mathers och/eller Westcott från första början själva skapade traditionen anser man att Golden Dawn även idag skall omskapas och utvecklas utefter individualla Adepters personliga preferenser. Golden Dawn är en produkt som skapas och omskapas i enlighet med olika Adepters personliga efterforskning, ibland i kollaboration men oftare var för sig och ovetandes om varandra.

Liberalerna anser att traditionen vilar på sina egna meriter och faktiskt fungerar som ett andligt system för personlighetsutveckling, trots att den uppfanns av två individer för över 100 år sedan; de anses ha varit inspirerade av högre andliga makter eller traditonens "väktare". Synen på en Tredje Orden förnekas av vissa, medan andra anser att det kan finnas en Tredje Orden, fast på ett högre och andligt plan; de s.k. "uppstigna mästarna". Dessa kan sedan kontaktas i det astrala. Med detta så följer föreställningen om att de tre högsta graderna Magister Templi, Magus och Ipsissimus endst är reserverade för dessa uppstigna mästare eller på sin höjd kan ges som hedersgrader utan innehåll. Ett priviligiebrev och härkomst betyder heller ingenting utan man lyfter istället fram den individuella Adeptens kreativa ego eller dennes eventuella kontakt på "de inre planen".

Vissa liberaler anser dock att det behöver finnas någon form av linje tillbaka till Isis-Urania Tempel Nr. 3, vilket betraktas såsom traditionens "modertempel". Eftersom några dokument om härkomst inte har något inneboende värde hos liberalerna har man istället uppfunnit ett nytt kriterium för härkomst, den så kallade "initiatoriska härkomsten". Detta innebär att man inom vissa läger anser att det bör finnas en obruten linje av initiatörer och initiander på åtminstone Adeptus Minor 5=6 Gradens nivå, dvs. att den som initierar någon kandidat till Adeptus Minor själv måste ha blivit invigd av någon annan som i sin tur blev invigd till Adeptus Minor. Här lyfter man i synnerhet fram Israel Regardie som en initiatorisk härkomst, som själv var invigd i Hermes Templet i Bristol, vars Adepter hade initiatorisk härkomst till Dr. R.W. Felkin, som i sin tur var invigd av Brodie-Innes och som i sin tur var invigd av Mathers. Från denna succession av Adepter utgrenar sig ett träd som har utmynnat i flera ordenssällskap. Den initiatoriska härkomsten genom Israel Regardie är således en ganska stark och fruksam historia som genom Cris Monnastre och Adam Forrest, och i sin tur deras arvtagare, frodas och lever i U.S.A. och i Europa. En annan sådan initiatorisk härkomst är den genom Whare Ra Templet i Nya Zeeland, där Pat Zalewski erhöll en 7=4 från Jack Taylor, som i sin tur blev invigd till 7=4 av Ethel Felkin, ect. ända tillbaka till MacGregor Mathers i en obruten linje.

Eftersom liberalerna inte känner sig bundna vid det förflutna lägger de inte heller så stor vikt vid traditionens råmärken eller anser i alla fall att man kan gå utanför dem om nöden så kräver. I vissa av dessa grupperingar har man gått så långt som att introducera olika alternativ till invigning i ett fysiskt Tempel med antingen "själv-invigning" eller "astral invigning". I det förra fallet utför initianden själv invigningsritualen, antingen genom att föreställa sig den i fantasin eller utföra den fysiskt. Ett annat sätt att självinviga sig är att bortse från graderna i det initiatoriska systemet och helt enkelt invokera olika krafter och gradvis väcka dem som korresponderar med de olika graderna, fast inte nödvändigtvis i samma ordning som det ursprungligen var tänkt. I det senare fallet, med "astrala invigningar", låter man ett Tempel utföra invigningsritualerna genom att låta en representant (en s.k. "exemplar") genomgå ritualen istället för den initierade. Denne uppmanas att sitta och meditera under samma tillfälle som invigningen utförs på andra sidan jordklotet.

Liberalerna anser i allmänhet att sekretess är något förlegat eftersom så gott som allt material redan är publicerat. I vissa extrema fall anser man att Golden Dawn är en "open source" som skall vara tillgänglig för alla genom en enkel knapptryckning på internet. Många Adepter inom den liberala falangen är framgångsrika författare och ägnar mycket tid åt att övertyga det övriga Golden Dawn-samhället att man har lyckats föra Golden Dawn-traditionen i en viktig utvecklingsriktning. Det kan ganska mycket liknas vid det moderna vetenskapliga samhället där olika teser jämförs med varandra och att man genom en diskurs kommer fram till ett resultat. Fast, liksom inom den vetenskapliga världen, hamnar man minst lika ofta i polimik om den rätta tolkningen av Golden Dawn-traditionen.


Traditionalisterna

Traditionalisterna inom Golden Dawn anser att vår tradition är en genuin kontinuitet till det gamla Rosenkorsiska Brödraskapet, som anses ha existerat i någon form sedan åtminstone 1500-talets Europa, och att Isis-Urania Templet Nr. 3. de facto hade en genuin härkomst till kontinentala Rosenkorsiska källor. Traditionalisterna går emot historikernas akademiska synsätt på historia som man anser aldrig kommer kunna få full insyn i den ljusskygga kultur som utgörs av den hermetiska traditionen. Traditionalisterna anser vidare att W.W. Westcott och S.L. MacGregor Mathers antingen direkt eller indirekt grundade Hermetic Order of the Golden Dawn på uppdrag av tidigare generationers Adepter som strax innan Gyllene Gryningens tillkomst hade hunnit gå bort men lyckats att överföra de viktiga dokument som bildade basen för vår tradition, Siffermanuskripten. Traditionalisterna anser att det varken var Mathers eller Westcott som skrev dessa manuskript, utan att den viktiga kontakten mellan England och kontinenten var Kenneth McKenzie och att han i sin tur förde med sig en härkomst från grupper såsom Gold- ünd Rosenkreutz och Asiatiska Bröderna samt att han hade tillgång till deras och andra Hermetiska ordenssällskaps dokumentsamlingar.

Vidare anser traditionalisterna att Golden Dawn-traditionen aldrig dog ut i England, så som de liberala historikerna har hävdat, utan att den har överlevt under andra namn och verkat i det fördolda och hållt flamman levande tills tiden är mogen för nästa allmänna reformation. Även traditionalisterna har sina historiker, även om de väljer att avhålla sig från de hårda akademiska kriterierna för sina källor (vilket är oundvikligt när man rör sig i sådana ljusskygga sällskap) och därför har fått emottaga ganska mycket kritik från liberalerna. En av dessa författare är Ithell Colquhoun som skrev en biografi om MacGregor Maters med titeln The Sword of Wisdom. Ett par andra är Jean-Pascal Ruggiu och Tony Fuller (Anthony Fleming).

Eftersom Golden Dawn-traditionen anses vila på en verklig och genuin härkomst lägger man stor vikt vid priviligiebrev och att dessa utfärdas enligt vissa strikta traditionella kriterier; vem som helst kan inte grunda ett Tempel. Och eftersom Golden Dawn inte skapades ur tomma intet eller i några individers hjärnor, utan över en lång tid och under många generationer har evolverat från broder till broder, anser man att traditionen även idag skall utvecklas enligt vissa fasta kriterier och strikt inom traditionens råmärken. Traditionalister anser att traditionens kärna endast får utvecklas av vissa utvalda individer med insyn i hela Golden Dawns initiatoriska system, från Neofyt till Ipsissimus. Dessa reformatorer har till uppgift att enligt en viss regelbunden cykel på 111 år institutionalisera en allmän reformation av traditionen. Traditionalisterna anser att MacGregor Mathers och Westcott tillhörde denna kategori av reformatörer och att grundandet av Isis-Urania Nr. 3 markerade 1888 år allmänna reformation, på samma sätt som Dr. Bernhard Joseph Schleiss von Löwenfeld hade blivit utsedd att anpassa Gold- ünd Rosenkreutz Orden enligt det frimureriska loge-system som markerade 1777 års reformation. På samma sätt anser vissa traditionalister att Jean-Pascal Ruggiu och David Griffin är vår tids reformatörer vilket har föranlett 1999 års allmäna reformation.
o
Traditionalisterna anser vidare att den "kontrollerande" eller centrala graden inom Golden Dawn är Adeptus Exemptus 7=4. Till skillnad från liberalerna som lägger sitt fokus på Adeptus Minor 5=6 Graden anser traditionalisterna att det endast är en 7=4 som har rätt att ge dispens att inviga någon i någon Grad. Således är det endast en 7=4 som kan grunda ett autentiskt Tempel inom Golden Dawn.

Traditionalisterna anser att det är en självklarhet att Golden Dawn-traditionen är en kontinuitet och har ett faktiskt ursprung i äldre Rosenkorsisk och Hermetisk tradition, främst genom de tyska Alkemistiska ordenssällskapen Gold- ünd Rosenkreutz och Asiatiska Bröderna, vilket är den egentliga förklaringen till varför den faktiskt fungerar så väl som ett andligt system för personlighetsutveckling. Den syn på Tredje Orden som omhuldas av traditonalistena är den som figurerade i 1700-talets Tyskland, dvs. att de är en gammal skola av mäktiga och fruktansvärda Adepter som verkar i det tysta. De olika autentiska ordenssällskapen som anses faktiskt existera mitt i en mångfald av falska sådana, är genuina endast i egenskap av att deras grundare (reformatörer) har blivit kontaktade av Den Tredje Ordens "Hemliga Ledare" och av dem erhållit uppdraget och givits medlen (dvs. härkomsten och den esoteriska överföringen) som behövs för att grunda en yttre organisation. Hermetic Order of the Golden Dawn skapades exakt på detta sätt, anser traditionalisterna. Traditionalisterna anser därför att Tredje Ordens medlemmar inte är uppstigna eller astrala mästare, utan faktiska och fysiska personer, som besitter de högsta Hermetiska Mysterierna om Alkemins sanna natur. Den yttre organisationen eller ordenssällskapet är genuint enbart om den har sitt existensberättigande som en förberedande skola för dessa högre Hermetiska Mysterier.

Traditionalisterna lägger en mycket stor vikt vid traditionens råmärken och anser att det är ett allvarligt brott att gå utanför dessa. Därför anser man utan undantag att invigning alltid skall utföras i fysiska och fullt auktoriserade Tempel eller cirklar som har genuin härkomst till den "sanna" Hermetiska traditionen. På samma sätt lägger man stor vikt vid sekretess och att brott mot detta är helt förkastligt och för alltid oförlåtligt. Av samma anledning är man starkt kritisk till att profanera traditionen genom publikationer i diverse litteratur eller tidningar. Den Hermetiska traditionen anses ej vara öppen för allmän debatt eller var mans egendom att förvalta och utveckla efter eget huvud.


Slutsats

Den stora klyftan mellan traditionalister och liberaler, vilket utgörs av en avgrund som ej kan överbryggas, är synen på härkomst. Liberalerna hävdar att privilegiebrev endast är papper tomma på innehåll, medan traditionalisterna anser att det med privilegiebreven från genuina Hermetiska härkomster följer med en esoterisk överföring. Liberalerna anser att Det Stora Verket inte har något att göra med härkomst, medan traditionalisterna anser att "Härkomsten är Det Stora Verket", ty endast med en genuin härkomst så följer de verkliga nycklarna varmed den initierade kan öppna upp Alkemins mysterier. Dessa kan inte mediteras fram, anser man, så som liberalerna hävdar. Liberalerna ställer alltså andligt uppnående i motsats till härkomst, medan traditionalisterna hävdar att det ena är förutsättningen för det andra.

Sedan tror jag att det även existerar en verklig fysisk avgrund mellan dessa båda läger, Atlanten och Stilla Havet. Traditionalisterna har sitt huvudsäte i Europa medan liberalerna frodas i Den Nya Världen och Australien/Nya Zeeland. De konservativa europeerna är generellt mer benägna till att hålla fast vid ädre traditioner, till skillnad från sina rotlösa bröder och systrar i det liberala Nord-Amerika. En annan naturlig förklaring som ofta läggs fram av traditionalisterna är att Den Tredje Orden och de Hermetiska och Qabalistiska traditionerna har haft sin hemvist i Europa sedan urminnes tider.

Men oavsett om den reella orsaken är imaginär eller faktisk så representerar liberalerna och traditionalisterna så diametralt olika uppfattningar att utsikten för ömsesidigt erkännande eller samarbete tyvärr är mycket liten, för att inte säga extremt minimal. Det har det senaste decenniets heta strider mellan dessa båda huvudfraktionerna visat, i synnerhet den debatt som har rasat sedan i våras och nått sin kulmen under den senaste månaden.

Liberalerna utgör utan tvekan den dominerande andelen av Golden Dawn-samhället och därför är dess kriterier för traditionen den förhärskande. Traditionalisterna utgörs av några få och högst obskyra Tempel som ägnar sig åt Verket i skydd av tystlåtenhetens slöja. Deras röst har dock gjort sig hörd under de senaste 10 åren genom David Griffin och hans organisation Rosicrucian Order of the Alpha et Omega. Men med tanke på den överväldigande majoriteten av Golden Dawn-sällskap med närvaro på internet och med tanke på den rikliga mängden litteratur som ständigt produceras i ämnet så har liberalerna inget att frukta av traditionalisterna; det är som en kamp mellan David och Goliat.
o
Men skall sanningen komma fram så är liberalerna genom sin själva natur en mycket brokig skara som entligen inte har så mycket gemensamt med varandra. Det är enkelt att skönja genom en ytlig granskning av organisationer såsom Sam Websters Open Source Order of the Golden Dawn å ena sidan och Robert Zinks Esoteric Order of the Golden Dawn å den andra. Det enda som verkar förena liberalerna och den faktiska orsaken till att de idag kan uppvisa en så skenbar enighet under diverse konferenser, är deras gemensamme fiende, traditionalisterna eller med andra ord David Griffin och hans Hermetic Order of the Golden Dawn/Alpha et Omega.

Det finns således inget hopp för något verkligt erkännande för varandras olika syn på vad som utmärker Golden Dawns tradition och magiska system. Det enda hoppet för att kunna bevara vår traditions trovärdighet inför en ny generation av studenter är att de båda falangerna låter varandra vara och ignorerar varandras existens för att istället fokusera sig på sina respektive visioner om i vilken riktning traditionen skall ta. Det har ju hänt förr, exempelvis den frimureriska världen, att man helt enkelt bygger upp en blind fläck och håller ett betryggande avstånd från varandra; en ömsesidigt tyst samförstånd om förgätenhet.

S.R.

Inga kommentarer: