Fama Fraternitatis - 1614

Wiewohl wir nun wohl wissen, daß es umb ein ziemliches noch nicht an dem, da wieder unserm Verlangen oder auch anderer Hoffnung mit allgemeiner Reformation divini et humani, solle genug geschehen, ist es doch nicht unbillich, daß, ehe die Sonne auffgehet, sie zuvor ein HELL oder dunkel liecht in den Himmel bringt und unter dessen etliche wenige, die sich werden angeben, zusammen tretten, unsere Fraternitet mit der Zahl und Ansehen des gewünschten und von Fr.R.C. fürgeschriebenen Philosophischen Canons, einen glücklichen Anfang machen oder ja in unserer Schätz (die uns nimmermehr aufgehen können) mit uns in Demut und Liebe genießen die Mühsamkeit dieser Welt überzuckern und in den Wunderwerken Gottes nicht also blind umbgehen.

Vi vet dock att det enligt vår åstundan och andras förväntningar efter någon tid kommer en allmän reformation av både gudomliga och mänskliga ting. Ty innan solen går upp, upplyses himlen av
MORGONRODNADENS ljus. I väntan på denna reformation församlas några få som med sitt antal skall utöka vårt brödraskap, höja dess anseende och stärka dess förhoppningar och ge de av Fr.R.C. föreskrivna Filosofiska Canons en lycklig begynnelse. I all ödmjukhet och kärlek skall dessa nytillkomna tillsammans med oss dela våra skatter, som aldrig skall förgås, och så lindra denna världens möda och inte längre vandra ovetande om kunskapen om Guds underbara verk.

Howbeit we know after a time there will now be a general reformation, both of divine and humane things, according to our desire, and the expectation of others: for it is fitting, that before the rising of the Sun, there should appear and break forth AURORA, or some clearness, or divine light in the sky; and so in the mean time some few, which shall give their names, may joyn together, thereby to increase the number and respect of our Fraternity, and make a happy and wished for beginning of our Philosophical Canons, prescribed to us by our brother R.C. and be partakers with us of our treasures (which never can fail or be wasted) in all humility, and love to be eased of this worlds labor, and not walk so blindly in the knowledge of the wonderful works of God.

Definition

Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till “Stigande Gryningsljusets Sällskap”. Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till “Gryende Morgonrodnadens Loge”. Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till “Golden Dawn” eller “Gyllene Gryningen”. Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, morgonrodnad eller aurora är en klar hänvisning till den allmäna reformationen omnämnt i det ovan citerade stycket från Fama Fraternitatis. Denna blogg har dock valt att behålla den försvenskade anglo-saxiska termen GYLLENE GRYNINGEN för att denna, invand som den är, lättare associeras med den Rosenkorsiska tradition som här ämnas att framställas.

Licht, Leben, Liebe

fredag 18 juli 2008

Härkomst och autencitet: En guide för den förvirrade sökaren

Det finns en uppsjö med ordenssällskap och sammanslutningar som använder orden "Golden Dawn" i sitt namn. Eftersom ca. 80% av det ursprungliga studiematerialet som sammanställdes av W.W. Westcott och S.L. MacGregor Mathers har blivit publicerat kan ju vem som helst starta en organisation och kalla den för "Golden Dawn". När dessutom en av parterna som äger varumärket "Hermetic Order of the Golden Dawn" har en tämligen liberal inställning till vem som får bruka sig av det i U.S.A. så har situationen idag blivit minst sagt förvirrande för den nybörjande studenten som söker sig till en genuin gren av den autentiska Orden. Mitt i denna uppsjö av ordenssällskap är det här min avsikt att hjälpa denne att hålla isär äpplena från päronen.

Först skall jag försöka ge en definition vad som är "genuint" eller "autentiskt" och kan hänföras till det ursprungliga Hermetic Order of the Golden Dawn (G∴D) från 1888.

Postulat 1: Naturligtvis är det så att vem som helst som utför ritualerna och hänger sig åt systemet på ett plan kan skapa en tämligen "genuin" egregor, om uppsåtet är det riktiga. Men magin verkar på flera (eller samtliga) plan, även i Assiah (det fysiska). Den Västerländska Mysterietraditionen i allmänhet och Golden Dawn-traditionen i synnerhet har alltid lagt ett stort värde i den initiatoriska överföringen eller "apostliska successionen". Detta innebär att stor vikt läggs vid att den som inviger någon till en viss grad själv har blivit invigd till denna grad av en annan som i sin tur var invigd av någon äldre broder eller syster, osv. Sålunda skall den initiatoriska länken av generationer av initierade hållas obruten.
o
Detta är dock inte en rent materiell försäkran att källan är genuin utan även en minst sagt Yetziratisk, ty magiska energier förmedlas och överförs vid en genuin invigning. Eftersom detta är ett viktigt kriterium för vad som i Golden Dawn-traditionen självt anses definiera en genuin avdelning av strömningen (allmänt kallat "120" strömningen) så måste man som prospektiv student begära av en organisation att vara ärlig i detta när den utger sig för att representera Orden. Allt annat är ett rent och skärt bedrägeri.

Postulat 2: Förutom dessa kriterier om apostlisk succession så tycker jag att det finns en annan viktig aspekt att beakta, och det är G∴D Traditionens "råmärken". Detta innebär att traditionen inte kan innefatta vissa tillägg av främmande element eller nymodiga uppfinningar för att anses vara genuint. Exempelvis kan inte svenska kyrkan anse sig vara "katolsk" eftersom den sedan reformationen på 1600-talet har infört nya element och tolkningar som för alltid kommer att fjärma den från den katolska världen, även om den apostliska successionen förvisso finns där, då den har lämnat den katolska världens råmärken. Samma sak med G∴D
o
Sålunda kan man inte blanda in Thelema, Memphis-Misraïm, Martinism, ny-hedendom, etc. och fortfarade säga sig representera en genuin G.D. Tradition. Ett exempel på detta är A∴A∴ som måste anses representera en ny och unik strömning, trots att den besitter initiatorisk härkomst till G∴D genom Crowley.

Sedan Crowley och Irsrael Regardie fick ett så stort genomslag bland Golden Dawn-studenter har man tagit sig många friheter med traditionen, i synnerhet sedan den senaste stora ockulta renässansen på 1960-talet. Ett sådant typiskt drag är att förneka de Kristna rötterna och antingen ersätta dem med Thelema eller med ny-hedendom. En hel del av ny-andlighetens (New Age-rörelsens) flummiga låt-gå mentalitet och kommersialism har även den smittat av sig och introducerat tveksamma metoder såsom "astral invigning", etc. Detta är inte G∴D Det är måhända något annat genuint och intressant, men det är inte G∴D

Traditionen måste förvisso genomgå sina periodiska reformationer för att anpassa sin lära till en ny generation av studenter, men detta måste göras inom traditionens råmärken vilket alltid har haft sin grund i den kristna esoteriken och mystiken i enlighet med Rosenkorstraditionen, så som den har framställts i Fama och Confessio Fraternitatis. Såunda måste de två huvudsakliga pelarna som bär upp Orden bestå i Rosenkorsisk Teurgi och Alkemi med rötter i 1600- och 1700-talen.

Om man för ett tag utgår från att dessa två kriterier för G∴D är korrekta så utkristalliserar sig idag endast tre moderna organisationer som med rätta kan kalla sig för och representera Hermetic Order of the Golden Dawn och den ursprungliga andan hos W.W. Westcott och S.L. MacGregor Mathers:

Hermetic Order of the Golden Dawn, Outer Order of the Rosicrucian Order of A+O (www.golden-dawn.com), vilket leds av David Griffin. Denna Orden är verksam i Nordamerika, Europa och Sverige, och är en av parterna som innehar rättigheterna till varumärket.

En modern Regardiebaserad grupp baserad i Florida som endast är verksam i Nordamerika.

Order of the Golden Dawn (www.horustemple.com), vilket leds av Patrick Zalewski. Denna Orden är verksam i Canada och Australien.

Hittills har vi med de två första postulaten tillåtit oss att vara tämligen liberala i vår tolkning av frågan om härkomst inom
G∴D Men om vi tillåter oss att vara lite mera traditionalistiska så räcker det inte med initiatorisk härkomst och bevarade råmärken. Vi måste således gå längre i vår analys om kriterierna kring genuin och autentisk härkomst.

Postulat 3: En viktig aspekt som definieras av Golden Dawn-traditionens råmärken sedan grundandet av Isis-Urania Templet i London 1888 är reglerna kring grundandet av Tempel (eller en Orden för den skull) inom den Rosenkorsiska traditionen.

a) Först och främst måste grundaren inneha Graden Adeptus Major 7=4. Dessutom blir det ännu mer korrekt (inte minst för att dokumentera detta faktum) han eller hon formellt ha en skriftlig tillåtelse eller priviligiebrev (charter) från Ordens högste Ledare att göra detta. Men både i den yttre världen och i den obskyra ockulta världen härskar regeln om pacta sunt servanta, d.v.s. att upprättat avtal gäller, oavsett om det är skriftligt eller muntligt. Enligt traditionalisterna är det en gammal regel att en 7=4 i kraft av sin grad har rätten och förmågan att grunda ett Tempel, en Orden, som en garanti att en tradition inte skall dö ut i det fallet att dess formella Ledare skulle vara oförmögna att utförda dylika privilegier på grund av katastrofer, bortgång, etc. Men liksom med allting här i livet som har att göra med avtal är det alltid bäst att få ner det på papper.

b) För det andra bör en genuin orden inneha s.k. esoteriska överföringar, dvs. dokument (original eller kopierade) som antingen härstammar från Golden Dawn eller ännu äldre Rosenkorsiska Källor. Inom detta begrepp så inryms även den så kallade "muntliga traditionen", kunskaper som ger liv åt de livlösa dokumenten men också för med sig högre former av kunskaper, äldre Hermetiska Mysterier som hittills inte har blivit profanerade till den yttre världen.

c) För det tredje säger traditionen att en autentisk
G∴D organisation bör ha förbindelse med den s.k. Tredje Orden (vilket symboliseras av Den Gudomliga Triaden på Livets Träd; Kether, Chokmah och Binah) eller de s.k. "Hemliga Ledarna". Detta återkopplar punkten b i det att de Högsta Hermetiska Mysterierna normalt sätt förvaltas av och överförs från Tredje Orden.

Skall man följa detta strikta och högst traditionella (trefaldiga) kriteriet för ett autentiskt Tempel så kan man som yttre betraktare med rätta problematisera om det överhuvudtaget finns en Orden idag som har rätt att representera Hermetic Order of the Golden Dawn.

Om vi granskar de tre Ordenssällskap som jag redan har nämnt ovan efter kriterierna hos detta tredje Postulat så kanske vi måste göra följande observationer:
o
Både David Griffin (H.O.G.D./A+O) och Ledaren för den moderna amerikanska Regardiebaserade gruppen i Florida blev invigda till 5=6 av en av de två Adepter som invigdes till 5=6 av Israel Regardie, i Griffins fall Cris Monnastre och i den andra Ledarens fall Adam Forrest. Skall vi tillämpa dessa mycket hårda kriterier så faller denna härkomst till korta eftersom Israel Regardie endast var 5=6 och sålunda saknade formell auktorisation att vare sig initiera någon till 5=6 eller att grunda ett Tempel (vilket han detta oaktat gjorde 1982). Samma sak kan sägas om Cris Monnastre eller Adam Forrest. Men man vet att Regardie vid tiden för 1982 kände åtminstone två gamla 7=4 Adepter. Kan han ha erhållit en muntlig auktorisation att göra detta? Hade dessa 7=4:or auktorisation i sin tur? Om detta kan vi endast spekulera. Men eftersom vi måste utgå ifrån att Regardie inte hade någon formell auktorisation i egenskap av sin Grad utkristalliseras två organisationer i vår vidare analys:

Hermetic Order of the Golden Dawn, the Outer Order of the Rosicrucian Order of the A+O (Griffin) hävdar att deras autentiska auktorisation (som kom till dem i samband med reformationen 1999) har sin härkomst från 7=4 Adepter i England, genom det återuppväckta Ahatôôr Templet Nr. 7 i Paris, en linje som i sin tur har ett ursprung till Mathers Orden i början av 1900-talet. De äger dokument från Mathers Ahatôôr Tempel Nr. 7 samt hävdar vidare att de besitter gamla Rosenkorsiska dokument från Gold- und Rosenkreutzer Orden, F.A.R+C och Backstroms Ordo Rosae Crucis. Vidare har de proklamerat att de har en genuin kontakt med Tredje Orden och därigenom förvaltar de Högre Hermetiska Mysterierna. Allt alltså enligt deras egna utsago.

Order of the Golden Dawn hävdar att Zalewski blev invigd till 6=5 och 7=4 av en f.d. medlem av Whare Ra Templet i Nya Zeeland med Graden 7=4; han hade på förhand befordrat sig själv från 0=0 till 5=6 genom självinvigning. Denne forne medlemmen av Whare Ra var Jack Taylor och hela denna historia bekräftas av flera initierade källor, samtidigt som man vet att Taylor inte hade någon formell auktorisation av några gamla Tempelledare att göra detta, att han så att säga gjorde detta på eget bevåg. Vilket fall som helst var Taylor en 7=4 vilket gör Zalewskis härkomst ganska så vattentät, om det inte hade varit för det faktum att 7=4 Graden ursprungligen bör ha varit överförd av antingen S.L. MacGregor Mathers eller William Wynn Westcott, grundarna av det ursprungliga Hermetic Order of the Golden Dawn år 1888. Whare Ra Templet tillhörde den schismerande gruppen kallad Stella Matutina, vilket endast bestod av Adepter av Graden 5=6 vid tiden för schismen 1903. Man vet dock att Westcott informellt umgicks med Ledarna inom Stella Matutina, men återigen om han överförde någon 7=4 auktoritet till dem kan man endast spekulera om.

Sålunda finns det idag ganska så många osäkerheter kring någon av dessa tre grenar på Ordens Träd. Å ena sidan sitter den amerikanska Regardiebaserade gruppen på den svagaste av dem (om vi lägger värde vid samtliga tre kriterier), men å andra hymlar man inte med detta och är alltså ärlig. Det är denna Orden som idag utåt profilierar sig som en förvaltare av Israel Regardies arv, något som i sig kan betraktas som hedervärt. Griffin å andra sidan har kommit med ganska så många påståenden, som kan tyckas vara ganska skrytsamma och provokativa i jämförelse, men i vilket det kan ligga en hel del sanning bakom om man bryr sig om att granska de uppgifter som finns på hans hemsida och annorstäders på internet. Men i grunden har ju den sökande endast hans övertygande ord att utgå ifrån. Zalewski har också ganska stora anspråk på sitt ursprung men till sitt försvar har man det faktum att dessa erkändes av Israel Regardie och att Zalewski i den omfattande litteratur som han har författat förmedlar en bild som vittnar om hans tämligen långtgående kunskaper om en initierad muntlig tradition. Denna muntliga tradition har dock förmedlats till Zalewski omvägen genom Order of the Table Round (O.T.R.), vilket hyste många före detta Adepter i Whare Ra och vars seniore medlem var Jack Taylor.

Slutsatsen är att Hermetic Order of the Golden Dawn tyvärr inte utgör någon helt obruten linje tillbaka till 1888. Även om strömningen och vissa härkomster har legat och pyrt i vissa gamla adepters personliga kammare och obskyra sällskap så representerar den återuppväckta Orden (som återföddes i början på 1980-talet på tre helt oberoende platser) och dess tre huvudgrenar en ny generation som på mer eller mindre säkra grunder kan sägas ha rätt (enligt traditionens råmärken) att representera Den Gyllene Gryningen, beroende på hur traditionalistisk man vill vara.

Mina ambitioner i denna utläggning och tre postulat har varit att ställa tillrätta en del av den förrvirring som råder angående "lineage" och "charters" vis avi Golden Dawn. Risken är dock stor att detta inte faller till föga eller att det måhända skapar än mer förvirring för den sökande studenten. Därför vill jag ge några avslutande ord på vägen som själv har vandrat på den ett tag.

Som student skall man vara kritiskt i sitt val av ordenssällskap, när man väl har bestämt sig för att anträda den initierades väg. Man kan inte enbart utgå från vad som påstås på olika hemsidor eftersom samtliga tre grenar på Golden Dawn-trädet gärna tolkar fakta och myter utifrån sina egna behov och intressen. Vad man som student skall utgå ifrån är hur respektive ordenssällskap förhåller sig till en i kommunikationen. Har man möjlighet att samtala med en initierad så är det mycket bra sätt att avgöra om just den orden är den rätta för en själv, ty man kan bedöma trädet efter dess frukter. Att enbart utgå från den upphettade debatt som har rasat under det senaste decenniet kan inte utgöra någon god grund för att ta ett sådant beslut, eftersom samtliga falanger har hemfallit åt småsinthet i sin iver att framhäva sin egen ståndpunkt. Istället bör man ta plats själv och ställa några frågor till vederbörande Ledare och medlemmar av en given organisation, frågor som man upplever är relevanta utifrån de krav och förväntningar man själv kan tänkas ha. Studenten kan sedan med rätta bedöma organisationen utifrån de svar som kan erhållas.

En annan viktig, kanske den allra viktigaste, faktor att ta hänsyn till är avstånd till närmaste Tempel. Vad än vissa sällskap eller påstådda Adepter hävdar existerar det enligt mig inget substitut för traditionell och fysisk invigning. Finns det ett
G∴D∴ Tempel i ens hemtrakter så bör man ansöka till detta, förutsatt att det uppfyller åtminstone de två första kriterierna. Finns det två Tempel inom ett adekvat avstånd från studenten, varav det ena går att anta med ganska stor sannolikhet uppfyller samtliga tre kriterier, bör man inte tveka att kontakta dess Ledare och ställa sina angelägna frågor.

S.R.

Inga kommentarer: