Fama Fraternitatis - 1614

Wiewohl wir nun wohl wissen, daß es umb ein ziemliches noch nicht an dem, da wieder unserm Verlangen oder auch anderer Hoffnung mit allgemeiner Reformation divini et humani, solle genug geschehen, ist es doch nicht unbillich, daß, ehe die Sonne auffgehet, sie zuvor ein HELL oder dunkel liecht in den Himmel bringt und unter dessen etliche wenige, die sich werden angeben, zusammen tretten, unsere Fraternitet mit der Zahl und Ansehen des gewünschten und von Fr.R.C. fürgeschriebenen Philosophischen Canons, einen glücklichen Anfang machen oder ja in unserer Schätz (die uns nimmermehr aufgehen können) mit uns in Demut und Liebe genießen die Mühsamkeit dieser Welt überzuckern und in den Wunderwerken Gottes nicht also blind umbgehen.

Vi vet dock att det enligt vår åstundan och andras förväntningar efter någon tid kommer en allmän reformation av både gudomliga och mänskliga ting. Ty innan solen går upp, upplyses himlen av
MORGONRODNADENS ljus. I väntan på denna reformation församlas några få som med sitt antal skall utöka vårt brödraskap, höja dess anseende och stärka dess förhoppningar och ge de av Fr.R.C. föreskrivna Filosofiska Canons en lycklig begynnelse. I all ödmjukhet och kärlek skall dessa nytillkomna tillsammans med oss dela våra skatter, som aldrig skall förgås, och så lindra denna världens möda och inte längre vandra ovetande om kunskapen om Guds underbara verk.

Howbeit we know after a time there will now be a general reformation, both of divine and humane things, according to our desire, and the expectation of others: for it is fitting, that before the rising of the Sun, there should appear and break forth AURORA, or some clearness, or divine light in the sky; and so in the mean time some few, which shall give their names, may joyn together, thereby to increase the number and respect of our Fraternity, and make a happy and wished for beginning of our Philosophical Canons, prescribed to us by our brother R.C. and be partakers with us of our treasures (which never can fail or be wasted) in all humility, and love to be eased of this worlds labor, and not walk so blindly in the knowledge of the wonderful works of God.

Definition

Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till “Stigande Gryningsljusets Sällskap”. Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till “Gryende Morgonrodnadens Loge”. Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till “Golden Dawn” eller “Gyllene Gryningen”. Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, morgonrodnad eller aurora är en klar hänvisning till den allmäna reformationen omnämnt i det ovan citerade stycket från Fama Fraternitatis. Denna blogg har dock valt att behålla den försvenskade anglo-saxiska termen GYLLENE GRYNINGEN för att denna, invand som den är, lättare associeras med den Rosenkorsiska tradition som här ämnas att framställas.

Licht, Leben, Liebe

lördag 26 juli 2008

En Hemligheternas Hemlighet

o

Jag måste erkänna att jag känner mig kluven att skriva om detta ämne, de högre hermetiska mysterierna. Såsom traditionalist har jag alltid motsatt mig det öppna deklarandet av den sanna innebörden av Den Inre Alkemin. Detta även när min egen Orden valde att öppet avslöja naturen hos Materia Prima (den mänskliga kroppen) och Den Hemliga Elden (kärlek och sexualitet).

Det samma gäller en annan aspekt av de högre hermetiska mysterierna som går under namnet Arcana Arcanorum. Innan sekelskiftet var det nästan ingen som visste någonting om detta ämne, ännu mindre diskuterade detta utanför de initierades cirklar. Det var definitivt inget ämne man kunde läsa om varken i utgiven litteratur eller på internet.

Jag själv stötte på detta begrepp första gången mot slutet av 1990-talet när min lärare i den Orden jag är involverad i upplyste oss initerade om det. Jag gjorde inte så stor sak av det, eftersom jag hade en massa annat att bearbeta i min egen initiatoriska process, men någon annan av oss kunde inte släppa detta namn ur sinnet, ett namn som genast väcker associationer om någon fruktansvärd hemlighet. Eftersom vår lärare inte ville avslöja innebörden av Arcanans natur så började denne mest briljante av oss initierade att göra eftersökningar på egen hand, efter de ledtrådar han hade erhållit av Ordens högsta initierade. Till slut kom vår, av oss alla älskade, Frater över ”något” och inget var längre som det hade varit, varken han själv eller vi andra. Vår Orden hade för all framtid förlorat sin oskuld.

Kraften i detta hemliga system går inte att underskatta; det kräver sin man att behärska. Arcanan utgör inte en del av de Högsta Hermetiska Mysterierna utan anledning. Endast de högst initierade fick i fordom tillgång till dess formel för alkemi. Men genom ett ödets nyck gavs dessa hemligheter åt detta bräckliga kärl, denne lysande men oslipade diamant. Snart började denne unge och förhållandevis oerfarne Frater hålla offentliga föredrag om Arcana Arcanorum och den Inre Alkemins natur, något som aldrig innan hade diskuterats inför en allmän publik. Efter att ha ställts inför ett ultimatum på grund av sitt svek valde denna Frater att gå sin egen väg. Han grundade sedermera sitt eget ordenssällskap och har med tiden skapat sig en stor ryktbarhet. Stenen har slipats och lyser nu som aldrig förr. Hans bedrifter är inte minst sagt imponerade och vittnar om mysteriernas potential att omdana den mest ömkansvärda av karaktärer till att bli den starkaste av solar på Golden Dawn-himmelen.

Vad är då denna Arcana Arcanorum? Om jag skall vara ärlig så vet jag inte riktigt. Jag har inte erhållit en lika stor nåd och ansetts vara lika värdig som min forne Frater att erhålla dessa mysterier. Jag har erhållit något av De Högsta Hermetiska Mysterierna och praktiserar den Inre Alkemins mindre cirkulation, men mer än så vet jag inte och är därför inte rätt person att göra någon jämförelse. Och hade jag vetat något så skulle jag ändå inte ha yppat det eftersom min tystnadsförpliktelse förhindrar mig till detta (något som min Frater själv i sin arrogans hade svårt att inse). Därför så tänker jag endast återge det som redan finns utgivet och lätt åtkomligt på internet. Jag tänker dock avhålla mig från att presentera några detaljer i operationen då ansvarsbördan lika väl hade hamnat på mig; det finns en avsikt varför dessa mysterier måste vara helgade från de profanas insyn.

Därför tänker jag avhålla mig från att referera till några källor då jag inte vill uppmuntra någon att göra efterforskning i detta ämne. Undantaget är den svenska forskaren om Rosenkorstraditionen Susanna Åkerman för vilket jag har att tacka för informationen om kopplingen mellan Thesaurus Thesaurorum, Fratres Roseae et Aureae Crucis i Neaples och Porta Magica i Rom.

Anledningen till varför jag ändå känner mig manad att ta upp detta känsliga ämne är att det har blivit något av en hype idag inom Golden Dawn-samhället att öppet diskutera denna Arcana Arcanorum utan och innan, i kölvattnet på denne svenske proponent och hans initiativ till att profanera mysterierna. Vissa Golden Dawn-organisationer har vidare valt att integrera Arcanan i sina högsta grader. Man får lätt känslan av att Hemligheternas Hemlighet sprids vidare utan någon större urskillning och att den även har lagts i händerna på historiker som inte hyser någon som helst respekt inför mysteriernas integritet.

Tack och lov innehåller Arcanan endast en rest eller skugga av hela Den Hermetiska Inre Läran; låt det därför inte råda någon tvekan om att någon större skada inte är skedd. Det fullständiga systemet av Inre Alkemi kommer för alltid att höra till de högst invigdas domän. Min ambition är sålunda att försöka bena upp detta komplicerade ämne och ställa det i ett nytt sammanhang.

Låt oss först behandla vad andra har sagt angående denna Arcana. Den första offentliga referensen till något som liknar Arcanan finns i den rosenkorsiska skriften Thesaurus Thesaurorum A Fraternitate Rosae et Aureae Crucis Testamento. Denna skrift var daterad till 1580 men en del historiker anser att det nog snarare gavs ut 1680. Detta oaktat så har vi här den tidigaste referensen till R. et A.C., dvs. det tyska Gold- und Rosenkreutz Orden, som med minst 30 (och kanske 130) år förekom Samuel Richters (Sincerus Renatus’) skrift Die wahrhafte und volkommene Bereitung des Philosophischen Steins der Brüderschaft aus dem Orden des Gülden- und Rosen-Creutzes.

Det som talar för att 1580 är det riktiga årtalet är att det finns tecken på att en fransk loge tillhörande Aureae Crucis Fraternitatis existerade så tidigt som 1624, vilket erinrar om Samuel Richter och hans påstående att brödraskapet ursprungligen bestod av två avdelningar, rosenkorsets respektive gyllene korsets brödraskap; namnet Gyllene- och Rosenkorsets Orden antyder om att dessa två avdelningar från första början verkade under ett och samma tak och härstammade ur samma källa.

Min lärare beskrev Thesaurus Thesaurorum som en ”alkemistisk kokbok”. Detta är en korrekt beskrivning. Det finns en italiensk översättning av denna, dock ej fullständig. Original-kopior i latin finns i diverse tysktalande bibliotek. Ursprunget är med största sannolikhet tyskt.

Vissa historiker antar dock att Thesaurus Thesaurorum härstammar från en grupp i Neaples (ett stad vi snart skall återvända till) med samma namn som det tyska R. et A.C., grundad 1678. År 1680 byggdes Porta Magica i Rom med Henricus Madathanus symbol från Aureum saeculum redivivum 1622 (jämför illustration nedan med den som inleder denna essä). Samma symbol av Madathanus kröner dessutom den berömda skriften Geheime Figuren der Rosenkreuzer, utgivet år 1785 av den tyska avdelningen av detta brödraskap.

Ritning av Porta Magica

Det intressanta är att denna senare tyska skrift även omnämner namnet Arcana Arcanorum. Joannis de Monte Hermetis gav i Tyskland vidare ut en kommentar på Madathanus år 1680, dvs. samma år som Porta Magica byggdes, med titeln Explicatio Centri in Trigono Centri per Somnium – Das ist: Erläuterung dess Hermetischen Güldenen Fluss. Det intressanta här är att det även finns en referens till Gyllene Skinnet (Güldenen Fluss) på Porta Magica i Rom. Detta erinrar om Johannes Helmond som i sin bok Alchemy Unveiled härleder Gold- und Rosenkretuz till en Gyllene Skinnets Orden från 1429.

Henricus Madathanus var pseudonymen för den tyske alkemisten Adrian von Mynsicht vilket titulerade sig såsom ”frater aureae crucis”. Det sägs att Porta Magica byggdes för åminnelsen av en transmutation som hade fullbordats av en alkemist i Drottning Christinas hov i Rom.

Porta Magica i Rom

Vissa vill gärna dra den förhastade slutsatsen att R. et A.C. har ett italienskt ursprung, trots att det samtidigt finns så starka kopplingar till Tyskland i monument såsom Porta Magica och Madathanus. En annan tysk alkemist, Michael Maïer, använde titeln Arcana Arcanissima till sin första bok redan så tidigt som 1614, samma år då Fama Fraternitatis gavs ut i Tyskland. Låt det inte råda någon tvekan om att R+C traditionen föddes ur den tyska myllan.

Men ordet Arcana Acranorum associeras främst med Alessandro Cagliostro, en pseudonym för den italienska lyckosökaren Giuseppe Balsamo. Man vet att Cagliostro gjorde omfattande resor till tyskland under 1779, efter den allmänna reformationen av R. et A.C. år 1777. Det är inte helt otroligt att han anförtroddes Acanan av samma källa som anförtrodde De Högre Hermetiska Mysterierna till det tyska R. et A.C. (och drygt 100 år senare till det engelska R.R. et A.C.). Han måste ha mött en hel del invigda i Gold- und Rosenkretuz och må ha introducerats till dess högsta och hemliga mästare.

Det finns de som menar att Cagliostro även reste till Sverige och påstås ha grundat en Gold- und Rosenkretuz-loge här, något som jag finner som föga troligt (även om det naturligtvis inte kan uteslutas helt). Jag ifrågasätter inte möjligheten av existensen av en R. et A.C. loge i Sverige, men att den skulle ha grundats av Cagliostro är att dra saker en aning för långt. Det finns andra tyska medlemmar av Gold- und Rosenkreutz som också besökte Sverige, vilket lika gärna eller mer troligt kunde ha axlat manteln till att lägga grunden för den svenska R. et A.C. logen.

Man vet dock att Cagliostro efter sin resa i Tyskland reste till Neaples år 1783 och där lade grunden för vad som idag associeras med Arcana Arcanorum, vilket troligvis var frukten av hans möte med de tyska Rosenkorsarna. Det finns flera aspekter av Cagliostros verk som är mycket likt det som presenteras i Thesaurus Thesaurorum, i synnerhet en alkemistisk reträtt och odödighetslära kallad ”karantän” som omfattar en cykel om 40 dygn varmed studenten med hjälp av en frater eller soror underkastar sig en strikt diet och regelbundet intagande av ett Materia Prima och visst bruk av morgondagg samt blod, tekniker som var populära i Gold- und Rosenkreutz.

En annan och inledande Teurgisk karantän om 40 dygn utföres tillsammans med 12 andra fratres och sorores vilket bitvis bär drag av den magiska och qabalistiska operation som finns att finna i S.L. MacGregor Mathers översättning av The Book of Sacred Magic of Abramelin the Mage, vilket sysselsätter sig med erhållandet av kunskapen och konversationen med Den Helige Skyddsängeln. Dess titel är Hur man erhåller pentagonen och blir moraliskt fulländad och ämnade att bearbeta den initierades lysande kropp för att bättre kunna tillgodogöra sig instruktionerna angående den andra och alkemistiska karantänen. Det var endast initierade som hade erhållit Mästergraden i Misraïm-riten som av Cagliostro kunde ta del av instruktionerna angående de två ”karantänerna”. Många vill gärna koppla dessa till Arcanan själv.

Det har därför hävdats att Den Inre Alkemin som lärdes ut i Gold- und Rosenkretuz (R. et A.C.) var snarlik den i Cagliostros Arcana Arcanorum. Med tanke på alla dessa kopplingar som har redovisats ovan är det inte konstigt att vissa har dragit denna slutsats.

När man studerar detta ämne lite närmare blir man dock ganska förvirrad. Olika källor pekar åt olika håll. De kan kategoriseras in under tre huvudsakliga rubriker:

a) Teurgiska tekniker som syftar till att åkalla Den Helige Skyddsängeln.

b) Laboratoriealkemistiska tekniker att framställa De Vises Sten ur Den Svarta Draken (eller Grå Vargen) som Materia Prima, dvs. Antimon.

c) Inre Alkemistiska tekniker att framställa De Vises Sten och en ”lysande kropp”.

Faktum är att det existerar minst 15 olika Arcanor Arcanorum därute, alla bevarade inom Det Egyptiska Frimureriet (också det skapat av Cagliostro), även kallat Misraïm-riten, varav endast ett är av den äkta varan. Situationen har varit såsom sådant inom Misraïm att många Loger har varit i avsaknad av Arcana Arcanorum. Av denna anledning har egna versioner helt enkelt skapats vilka ganska så drastiskt avviker från den egentliga Arcanan.

Det är intressant att notera att det enda ordenssällskap som har arbetat med Misraïm-riten i Sverige sedan 1980-talet, Merlinorden, inte började referera till Arcana Arcanorum på sin hemsida förren sedan något år tillbaka. När jag några år runt sekelskiftet umgicks med Michael Gejel och Michael Hedlund nämde de aldrig något om detta. Inget gick heller att läsa om detta i deras tidning Athanor. Detta är dock inte konstigt eftersom ingen här i Sverige kände till något om Arcana Arcanorum innan detta spörsmål sipprade ut från vårt Tempel år 2002. Detta var typiskt för den rådande situationen för många Misraïm-loger även internationellt. Det är inte direkt konstigt att man började fabricera egna ”högre mysterier” för att skapa en aura av legitimitet. Det skall här noteras att den forne Frater som utnämnde sig själv till expert i Sverige på Arcana Arcanorum även är en senior medlem av Merlinorden, eller Svenska Misraim Förbundet som det kallar sig idag.

Vad som är okänt för de flesta är att det även existerar en svensk version, eller översättning, av Arcana Arcanorum. Gustav III samlade på ockulta dokument och sökte efter dem med ljus och lykta över hela Europa. Han lät flera av dessa hermetiska, qabalistiska och rosenkorsiska manuskript översättas till svenska. Många av dem hamnade till slut i Svenska Frimurar Ordens bibliotek, bl.a. denna version av Arcana Arcanorum som gavs ut i Tyskland på latin och tyska första gången 1686 och trycktes ett flertal gånger på 1700-talet, och till slut delvis publicerades i Sverige i bokform 1991. Sålunda är detta en version av Arcana Arcanorum som föregår den som tillskrivs Cagliostro och som återigen pekar på Tyskland som ursprungsland.

Denna svenska översättning av det tyska dokumentet heter Arcanum Arcanorum: En Hemligheternas Hemlighet eller Philosophernas Mästerstÿcke - /: Magisterium /:. Den i bokform publicerade versionen från 1991 baserar sig på en annan översättning från tyskan utförd av hovjunkaren och pietisten Jacob Gripenstedt (1705-1782). Denna är dock inte komplett. För att kunna läsa en komplett översättning måste man få tillträde till frimurarnas bibliotek i Stamhuset, Stockholm.

Det intressanta att notera här är att den symbol (venus upp- och ner i kombination med solsymbolen) som återfinns på Madathanus märke även återfinns i den svenska versionen. Detta råkar (bortsett från solsymbolen) vara emblemet för mineralet Antimon och för planeten Jorden, med andra ord Materia Prima.

Materia Prima

Faktum är dock att den sanna Arcana Arcanorum, även refererat till såsom ”Stair of Naples”, blev profanerat redan 1897 av en fransk ockultist vid namnet Sedir i boken ”Venus Magi”. Denna var dock mera av ett sammandrag vilket presenterade operationen alldeles för beslöjad med hermetisk symbolik för att egentligen ha avslöjat något för de profana.

Dock utgavs år 1988 en ny bok på italienska i begränsad upplaga vilket avslöjade hela systemet i sin fullständiga form och i klartext. Naturligtvis blev boken slutsåld efter några dagar. Den har aldrig återutgivits sedan dess. Så för den som är tillräckligt enträgen är det alltså idag inte en omöjlighet att finna Arcanan. Det samma kan sägas om ganska mycket runt Gold- und Rosenkreutz. Men till skillnad från efterforskning av Golden Dawn-traditionen kräver det en hel del tålamod, akademisk skolning och biblioteksvana; för mycket att begära av det stora flertalet ockulta studenter idag.

Avslutningsvis skall jag nämna några väl valda ord angående Arcanans natur som vem som helst kan ernå (och mer därtill) genom en enkel sökning på internet:

I den äkta Arcana Arcanorum brukar man sig av kroppens substanser (Materia Prima) och sexualitetens passion (Hemliga Elden), precis som i Den Tredje Ordens Inre Alkemi. Man arbetar även i par; den Inre Alkemin bär endast frukt mellan Alkemisten och hans Soror Mystica. Man synkronicerar även operationen efter vissa naturliga cykler.

Den äkta Arcana Arcanorum delas in i tre grader, varav den högsta kallas Secretum Secretorum. I första graden arbetar paret var för sig och brukar sig av tre olika substanser. I andra graden förenas de tre substanserna med varandra och i den tredje graden har paret sex med varandra och underkastar amalgamet (av de tre substanserna) den alkemistiska processen nigredo, albedo och rubedo. Allt avslutas med en serie av alkemistiska reträtter i totalt mörker, vilket syftar till att framställa den lysande kroppen.

Den äkta Arcana Arcanorum är sålunda främst ett Inre Alkemistiskt system vilket ägnar sig åt en odödlighetslära som syftar till att skapa sig en kropp av en kvalitet som uppenbarligen bär en parallell med Den Inre Alkemins Solara kropp.

Detta är allt jag ämnar att uttala mig om Arcanan utifrån det lilla jag vet om detta delikata ämne. Jag har säkert redan hamnat på hal is i och med det som står att läsa om ovan, men när det gäller De Högre Hermetiska Mysterierna och Arcana Arcanorum så är det svårt, för att inte säga omöjligt, att inte hamna på djupt vatten.

S∴R∴

4 kommentarer:

Mikael sa...

Tack för denna som vanligt initierade och intressanta artikel.Ett litet påpekande om ett fel: I Athanor kan man läsa om Arcana Arcanorum redan i nr 21, 1998, sid 27. Inte så konstigt, eftersom Arcana Arcanorum ingår i Misraimriten.

Sincerus Renatus... sa...

Käre Broder Mikael,

Tack för dina snälla ord; att du kunde se min research trots den delvis polemiserande tonen i essän. Tack också för att du påpekade felet i den ang. Athanor.

Jag måste erkänna att jag inte har läst så värst många nummer av den och de flesta innan milleniumskiftet; jag har ej läst det nummer du hänvisar till. Av de nummer jag har läst har jag inte sett några referenser till AA.

Men naturligtvis är det som du säger, att om man arbetar med Misraimriten så måste man ha en viss vetskap om AA, även om man kanske inte har sett det i dess originalformat.

Min poäng är att ni har gjort en större offentlig sak av AA under senare år och att man under slutet av 1990-talet i stort sett inte diskuterade ämnet, i synnerhet inte utanför logerna.

Broderligen,
S:.R:.

AMVAR sa...

Dear sir,
I’m enjoyed to read your text ”En Hemligheternas Hemlighet”.In the recent years, it is a subject that created confusion in my country . Let me give you my perspective. First there is confusion between the Masonic Arcana:
1) the Rambault Arcana who are the syllabus commenting to 4 grades the scale of Naples from 87 to 90 of the Rite of Memphis-Mizraim Belgian.
2) The Arcana of italian s filiations rite of Memphis-Mizraim, which is a theurgy whose invoke entitys 3) The Arcana of the filiation of the Belgian Rite of Mizraim, who are the 4 grades of OHTM.
On the other hand we have Kremmerzian s groups in Italy and France, which define Arcana Arcanorum as the practice of the osirian magisterium .
I can assure you that the methods of Cagliostro are very different, more in his texts Cagliostro use the word Secretum Secretorum.
Since 1990 after the publication of the book ”To the red rose and the cross of gold” by Jean-Pierre Guidicelli of Cressac Bachellerie of that to start talking about these issues in France, different groups of Memphis-Mizraim who had nothing and we manufacture their arcana which add to the confusion.
Best regards
EFK
33:.66:.96:.
SSDG

AMVAR sa...

a ancient substitute of Sebastiano Caracciolo Grand Hierophante of the sovereign sanctuary Adriatic defines the AA in one of his books: "This knowledge concern a théurgie, it’s to say a formal relationship with éon-conductors that are take over to do understand a process, but also a alchemical way very secret, a nei tan, that is an internal way. "
FG
EFK
33:.66:.96:.
SSDG