Fama Fraternitatis - 1614

Wiewohl wir nun wohl wissen, daß es umb ein ziemliches noch nicht an dem, da wieder unserm Verlangen oder auch anderer Hoffnung mit allgemeiner Reformation divini et humani, solle genug geschehen, ist es doch nicht unbillich, daß, ehe die Sonne auffgehet, sie zuvor ein HELL oder dunkel liecht in den Himmel bringt und unter dessen etliche wenige, die sich werden angeben, zusammen tretten, unsere Fraternitet mit der Zahl und Ansehen des gewünschten und von Fr.R.C. fürgeschriebenen Philosophischen Canons, einen glücklichen Anfang machen oder ja in unserer Schätz (die uns nimmermehr aufgehen können) mit uns in Demut und Liebe genießen die Mühsamkeit dieser Welt überzuckern und in den Wunderwerken Gottes nicht also blind umbgehen.

Vi vet dock att det enligt vår åstundan och andras förväntningar efter någon tid kommer en allmän reformation av både gudomliga och mänskliga ting. Ty innan solen går upp, upplyses himlen av
MORGONRODNADENS ljus. I väntan på denna reformation församlas några få som med sitt antal skall utöka vårt brödraskap, höja dess anseende och stärka dess förhoppningar och ge de av Fr.R.C. föreskrivna Filosofiska Canons en lycklig begynnelse. I all ödmjukhet och kärlek skall dessa nytillkomna tillsammans med oss dela våra skatter, som aldrig skall förgås, och så lindra denna världens möda och inte längre vandra ovetande om kunskapen om Guds underbara verk.

Howbeit we know after a time there will now be a general reformation, both of divine and humane things, according to our desire, and the expectation of others: for it is fitting, that before the rising of the Sun, there should appear and break forth AURORA, or some clearness, or divine light in the sky; and so in the mean time some few, which shall give their names, may joyn together, thereby to increase the number and respect of our Fraternity, and make a happy and wished for beginning of our Philosophical Canons, prescribed to us by our brother R.C. and be partakers with us of our treasures (which never can fail or be wasted) in all humility, and love to be eased of this worlds labor, and not walk so blindly in the knowledge of the wonderful works of God.

Definition

Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till “Stigande Gryningsljusets Sällskap”. Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till “Gryende Morgonrodnadens Loge”. Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till “Golden Dawn” eller “Gyllene Gryningen”. Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, morgonrodnad eller aurora är en klar hänvisning till den allmäna reformationen omnämnt i det ovan citerade stycket från Fama Fraternitatis. Denna blogg har dock valt att behålla den försvenskade anglo-saxiska termen GYLLENE GRYNINGEN för att denna, invand som den är, lättare associeras med den Rosenkorsiska tradition som här ämnas att framställas.

Licht, Leben, Liebe

torsdag 20 mars 2014

Brödraskapets Deklaration anno 2014I Universums Härskares Namn, låtom er alla höra vårt Declamatio!

HERMETISKA ORDEN AV DEN GRYENDE MORGONRODNADEN (H∴O∴G∴M+R) förkunnade när Sol inträdde i Aries i nådens år 2008 med sitt Praedicatio Fraternitatis att den åter hade slagit upp dörrarna till sitt svenska Tempel efter en längre tids tystnad och att Orden i detta hade avlagt sig den gamla beteckningen GYLLENE GRYNINGENS HERMETISKA ORDEN (en ursprunglig försvenskning av namnet HERMETIC ORDER OF THE GOLDEN DAWN). I samband med detta namnbyte lanserade den svenska Orden sitt unika sigill, vilket var baserad på symbolen för Den Allmänna Reformationen anno 1999 (Reformatio Fraternitatas Ad Rosae Crucis Anno 1999), den vita triangeln krönt av det röda korset och den gyllene rosen, med tillägg av en törnbuske som utgick från triangeln och slingrade sig runt ett strålande kors för att utveckla den gyllene rosen i korsets skärningspunkt.

Med detta namnbyte ville vår nordiska Orden återknyta sina rötter till den tyska Frimurarlogen L’AURORE NAISSANTE (LOGE SUR AUFGEHENDEN MORGENRÖTHE) vilket grundades i Frankfurt-am-Main år 1807 och som på hebreiska kallade sig CHEVRAH ZERACH BEQUR AUR, identiskt med det hebreiska namnet för HERMETIC ORDER OF THE GOLDEN DAWN (H∴O∴G∴D∴) som grundades i London under Den Allmänna Reformationens år anno 1888. Namnet på denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till H∴O∴G∴D∴, översätts till GRYENDE MORGONRODNADENS LOGE. Namnet ”Gryende Morgonrodnaden” utgör sålunda en mer ursprunglig och korrekt beteckning på vår Tradition i jämförelse med det vulgariserade engelska uttrycket ”Golden Dawn”.

H∴O∴G∴M+R utgjorde i samband med detta namnbyte dock fortfarande officiellt en formell jurisdiktion under ett internationellt Ordenssamfund (ROSICRUCIAN ORDER OF ALPHA ET OMEGA), trots att den i alla praktiska hänseenden hade utvecklat en autonom kropp som hade föresatt sig att implementera Den Allmänna Reformationen efter unika svenska och nordiska behov. Hela dess verksamhet har, förutom att fortfara med att erbjuda traditionell invigning och undervisning, varit att manifestera en Reformatio Minore Anno 2010, ett arbete som inleddes redan i samband med att Sol inträttde i Capricornus år 2007 och som nu har fullbordats när Sol har trätt in i Aries år 2014. Ett frö planterades som har fått gro i sju års tid för att nu till fullo blomma upp till en praktfull Ros.

Ordens invigningssystem och studiematerial har i Den Mindre Reformationens namn fått genomgå en omfattande översyn och nödvändig korrektur för att göra vår tradition praktiskt tillämpbar enligt Den Allmänna Reformationens riktlinjer från 1999, samtidigt som den har gjorts bakåtkompatibel med den förra Allmänna Reformationen anno 1888. Alla Grader har reviderats och fått kännetecken och lösenord som återfinns i publicerad litteratur ersatta med nya, unika för den nordiska jurisdiktionen, i syfte att återställa det hermetiska kärlet och att skapa en självhushållande egregore. Studiematerialet har vidare inte blott till fullo översatts till det svenska språket utan även utvecklats och expanderats i signifikativ omfattning för att möta den nordiske medlemmens behov att erhålla ett traditionellt studiematerial av högsta kvalitet, oavsett vart denne studerar. Sålunda presenteras nordiska studenter en unik och traditionell studieplan utan motsvarighet någon annanstans.

Under dessa sju år i namnet av H∴O∴G∴M+R har den nordiska jurisdiktionen passivt observerat hur det allmänna Golden Dawn-samfundet i övrigt sakta men säkert har blivit besatt av mottraditionella krafter, tendenser som inte heller har skonat det internationella ordenssamfund av vilket den nordiska jurisdiktionen har utgjort en del. Det internationella Golden Dawn-samfundet har hemfallit åt en allt mer utbredd vulgarisering, profanering och kommersialisering. Detta är tendenser som den nordiska jurisdiktionen har tagit avstånd från och aktivt motarbetat. Samtidigt med detta har H∴O∴G∴M+R allt mer anammat en uttalat traditionalistisk ståndpunkt, vilket med tiden har gjort det svårt för den nordiska jurisdiktionen att förlika sig med utvecklingen i ordenssamfundet i övrigt och respektive kroppar har med tiden vuxit ifrån varandra. Samtidigt har vår Orden återfunnit sin ursprungliga nordiska eller HYPERBOREISKA hemmahörighet.

Tiden är nu mogen för oss att bryta alla våra tidigare förbindelser, band, allianser och lojaliteter med det internationella Golden Dawn-samfundet, oavsett form, för att skydda det nordiska H∴O∴G∴M+R från den mottraditionella sjukdomen och i syfte att bevara Traditionen obefläckad. Detta inleddes vederbörligen när Sol inträttde i Capricornus år 2013, då vår Orden bröt sig ur moderorganisationen, exakt sex år efter att H∴O∴G∴M+R beslutade sig att träda fram ur skuggorna och regla upp sitt Tempels dörrar för alla seriösa kandidater. Sex år efter att vi kungjorde vårt Praedicatio Fraternitatis vill vi nu kungöra vår Declamatio, vilket på alla punkter bekräftar vårt tidigare manifest, dock iakttagande följande åtgärder som vi har varit nödgade att vidtaga:

Vi deklarerar att Sol har trätt in i Aries i nådens år 2014 och att detta också markerar den fullbordade manifestationen av HERMETISKA ORDEN AV DEN GRYENDE MORGONRODNADEN i Det Yttre såsom ett i alla avseenden självständigt och autonomt ordenssällskap. Vår Orden har genom detta satt som sin främsta mission att i Norden manifestera en:

Nova Aurora Nascente in Hyperborea! 

För att manifestera denna nyorientering i vår egregore och för att stadfästa dess självständighet och integritet proklamerar vi vårt förutvarande Tempel, ursprungligen auktoriserat när Sol inträdde i Aries år 1997 av ROSENKORS-ORDEN, ALPHA ET OMEGA och officiellt känt såsom ALPHA ET OMEGA TEMPEL No. 9 AV GRYENDE MORGONRODNADEN, vara för evigt slutat och avvecklat. I dess ställe, rest ur askan av det forna Templet, deklarerar vi härmed öppnandet av ett nytt och oberoende Nordiskt Modertempel att utgöra kärnverksamheten hos H∴O∴G∴M+R, vars namn och siffra är förseglat och skyddat från den yttre världens insyn. Detta nya HYPERBOREISKA Modertempel i Den Yttre Orden är fullt auktoriserat och har ett legitimt privilegiebrev utfärdat av vår Inre eller Andra Ordens Archon Basileus, i egenskap av en Adeptus Exemptus. Vidare besitter vår Orden alla privilegier och rättigheter genom vår högste ämbetsman, regelrätt installerad enligt gängse praxis och tradition.

H∴O∴G∴M+R utgör dock inte någon nytt ordenssällskap då den utgör en obruten länk till och kontinuitet av det ursprungliga Tempel som grundades år 1997, vilket i sin tur har utgjort en i rakt nedstigande led legitim avkomma till det ursprungliga HERMETIC ORDER OF THE G∴D∴ som grundades i London 1888 av S. L. MacGregor Mathers och William Wynn Westcott, vilket år 1906 vederbörligen bytte namn till ROSICRUCIAN ORDER OF A∴O∴, en Orden som återuppstod legitimt i Paris år 1993 auktoriserat av tvenne Adepti Exempti i London, England. År 1998 blev vårt Tempel tillsammans med ett annat svenskt Tempel auktoriserat av ett sändebud från Ahathôor Tempel No. 7 i Paris och blev då officiellt ett ALPHA ET OMEGA-tempel. Vårt nya Modertempel från 2014 är rest på samma grund som vårt avvecklade Tempel från 1997.

Med vårt Declamatio vill vi också kungöra att vår Orden har tagit initiativet tillsammans med andra besläktade brödraskap runt om i världen till en internationell Konfederation av oberoende och autonoma Tempel och Ordenssällskap. Samtliga medlemmar av denna Rosenkorsiska Konfederation arbetar inom Golden Dawn-traditionen specifikt och i Hermetiska, Qabalistiska och Rosenkorsiska traditioner i allmänhet, utifrån en traditionalistisk grundsyn. Sålunda innebär detta inte att H∴O∴G∴M+R är isolerad från det övriga samfundet bara för att vi formellt har brutit alla band med vår forna internationella moderorganisation och tagit avstånd från mottraditionen; låt det vara känt att vår Orden utgör en länk i en brödjakedja av ett flertal traditionella Ordenssällskap som sträcker sig långt utanför vårt inhemska HYPERBOREA.

Låt det för våra inhemska HYPERBOREISKA läsare vara känt att Modertemplet i första hand rekryterar medlemmar från västra Sverige; Västra Götalands Län och Hallands Län. Dessutom kräver vi att kandidater underkastar sig en prövotid före sin upptagning såsom medlem i H∴O∴G∴M+R. Kandidater som bor på annan ort, och måste färdas långväga för invigning, erbjuds studier per korrespondens och träning för distansmedlemmar genom försorg av vårt Modertempel, med möjligheter till traditionell invigning och undervisning av samma höga kvalitet som för lokala medlemmar. Den som önskar få mer information om medlemskap i H∴O∴G∴M+R kan skicka en intresseanmälan till vår Ordens Cancellarius på följande adress:

Gryendemorgonrodnaden@live.se

Sub Umbra Alarum Tuarum, Yehesuah!

Inga kommentarer: