Fama Fraternitatis - 1614

Wiewohl wir nun wohl wissen, daß es umb ein ziemliches noch nicht an dem, da wieder unserm Verlangen oder auch anderer Hoffnung mit allgemeiner Reformation divini et humani, solle genug geschehen, ist es doch nicht unbillich, daß, ehe die Sonne auffgehet, sie zuvor ein HELL oder dunkel liecht in den Himmel bringt und unter dessen etliche wenige, die sich werden angeben, zusammen tretten, unsere Fraternitet mit der Zahl und Ansehen des gewünschten und von Fr.R.C. fürgeschriebenen Philosophischen Canons, einen glücklichen Anfang machen oder ja in unserer Schätz (die uns nimmermehr aufgehen können) mit uns in Demut und Liebe genießen die Mühsamkeit dieser Welt überzuckern und in den Wunderwerken Gottes nicht also blind umbgehen.

Vi vet dock att det enligt vår åstundan och andras förväntningar efter någon tid kommer en allmän reformation av både gudomliga och mänskliga ting. Ty innan solen går upp, upplyses himlen av
MORGONRODNADENS ljus. I väntan på denna reformation församlas några få som med sitt antal skall utöka vårt brödraskap, höja dess anseende och stärka dess förhoppningar och ge de av Fr.R.C. föreskrivna Filosofiska Canons en lycklig begynnelse. I all ödmjukhet och kärlek skall dessa nytillkomna tillsammans med oss dela våra skatter, som aldrig skall förgås, och så lindra denna världens möda och inte längre vandra ovetande om kunskapen om Guds underbara verk.

Howbeit we know after a time there will now be a general reformation, both of divine and humane things, according to our desire, and the expectation of others: for it is fitting, that before the rising of the Sun, there should appear and break forth AURORA, or some clearness, or divine light in the sky; and so in the mean time some few, which shall give their names, may joyn together, thereby to increase the number and respect of our Fraternity, and make a happy and wished for beginning of our Philosophical Canons, prescribed to us by our brother R.C. and be partakers with us of our treasures (which never can fail or be wasted) in all humility, and love to be eased of this worlds labor, and not walk so blindly in the knowledge of the wonderful works of God.

Definition

Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till “Stigande Gryningsljusets Sällskap”. Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till “Gryende Morgonrodnadens Loge”. Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till “Golden Dawn” eller “Gyllene Gryningen”. Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, morgonrodnad eller aurora är en klar hänvisning till den allmäna reformationen omnämnt i det ovan citerade stycket från Fama Fraternitatis. Denna blogg har dock valt att behålla den försvenskade anglo-saxiska termen GYLLENE GRYNINGEN för att denna, invand som den är, lättare associeras med den Rosenkorsiska tradition som här ämnas att framställas.

Licht, Leben, Liebe

lördag 22 mars 2014

Är härkomst till Golden Dawn ens möjlig?


I DET Declamatio Fraternitatis som publicerades på Gyllene Gryningen under Vårdagjämningen 2014, utgörande ett manifest av Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden (H∴O∴G∴M+R), i vilket undertecknad är Archon Basileus (högsta ledare), deklarerades följande och som kommer att utgöra ämnet för denna essä angående den härkomst som vår Orden hävdar till Hermetic Order of the Golden Dawn och Rosicrucian Order of Alpha Omega, med en förhoppning om att frågetecken om vår Ordens position i denna fråga kommer att rätas ut till utropstecken i denna ärliga och något utdragna redogörelse:   
H∴O∴G∴M+R utgör... en obruten länk till och kontinuitet av det ursprungliga Tempel [i Sverige] som grundades år 1997, vilket i sin tur har utgjort en i rakt nedstigande led legitim avkomma till det ursprungliga Hermetic Order of the G∴D∴ som grundades i London 1888 av S. L. MacGregor Mathers och William Wynn Westcott, vilket år 1906 vederbörligen bytte namn till Rosicrucian Order of A∴O∴, en Orden som återuppstod legitimt i Paris år 1993 auktoriserat av tvenne Adepti Exempti i London, England. År 1998 blev vårt Tempel tillsammans med ett annat svenskt Tempel auktoriserat av ett sändebud från Ahathôor Tempel No. 7 i Paris och blev då officiellt ett Alpha et Omega-tempel. Vårt nya Modertempel från 2014 är rest på samma grund som vårt avvecklade Tempel från 1997.
Ovanstående beskrivning av härkomsten till H∴O∴G∴M+R utgör vår nuvarande syn på detta vilket kan komma att revideras om nya fakta presenteras av oberoende forskare som inte har något jäv eller om de ej härstammar från anonyma källor. Vi är väl medvetna om att frågan om autentisk härkomst till Hermetic Order of the G∴D∴ och Rosicrucian Order of A∴O∴ är en akademiskt osäker fråga, som står under ständig förändring allt eftersom nya uppgifter framkommer i den seriösa forskningen. Den ursprungliga andliga härkomsten och esoteriska överföringen auktoriseras av en Adeptus Exemptus 7°=4° allena, vilket ursprungligen utgjordes av W. W. Westcott och S. L. MacGregor Mathers, och i ett senare skede av Moina Mathers, J. W. Brodie-Innes, Isabel Morgan Boyd, Dr. W. E. Carnegie-Dickson och Maiya Tranchell Hayes. Detta är vad vi med akademisk säkerhet kan säga, och som bekräftas i diverse publicerad litteratur författad av Ellic Howe, Robert A. Gilbert, Francis King och Ithell Colquhoun, et al.

Carnegie-Dickson utgjorde den siste i raden av dessa regelrätt installerade Adepti Exempti under den tid då G∴D∴ utgjorde en operativ kontinuerlig verksamhet. Efter att det sista A∴O∴ Templet hade stängts år 1939 överförde han enligt Tony Fuller sedermera denna härkomst till Hermes Templet någon gång under 1950-talet när han blev dess ledare, ett Tempel som formellt stängdes år 1972. Inget Tempel har till vår kännedom blivit auktoriserat av Carnegie-Dickson efter Hermes; inte heller känner vi till att han har överfört sin 7°=4° auktorisation till någon efterträdare. Några privilegiebrev existerar sålunda inte i G∴D∴ eller A∴O∴ efter 1972 och påstådda härkomster tillbaka till denna tradition är på sin höjd vaga och osäkra, då de till stor del baserar sig på anekdotisk kunskap, inte akademisk forskning. Dock måste här tilläggas att en esoteriskt överförd härkomst till G∴D∴ och A∴O∴ inte främst baserar sig på priviligiebrev utan på initiatorisk härkomst som överförs från en Adeptus Exemptus 7°=4° till en annan. 

Ithell Colquhoun utgör också en av källorna till druid-spåretvilket bekräftas och substantiellt har utvecklats av en muntlig tradition som härstammar från Desmond Bourke och som har förmedlats vidare till oss genom Jean-Pascal Ruggiu och David Griffin. Denna gör gällande att Nauda Templet grundades år 1916 av Ärke-Druiden George Watson MacGregor Reid (1862?–1946) som en hybrid mellan Golden Dawn och den druidiska traditionen, som praktiskerade Golden Dawn ritualer (både Yttre och Inre Orden) vid sidan av keltiska ritualer i Chapman, London. MacGregor Reid hade inlett denna syntes över ett decennium tidigare med MacGregor Mathers efter att ha grundat An Uileach Druidh Braithreachas (The Druid Universal Bond) och givit  MacGregor Mathers titeln som Ärke-Druid. Den senare gav Reid titeln ”MacGregor” som frukten av detta samarbete tillsammans med Graden Adeptus Exemptus och således rätten att grunda Tempel och förätta Grader inom Golden Dawns tradition. 

Desmond Bourke (1918–2005) initierades upp till Adeptus Maximus i av Madeline Montalban (d. 1982) 1956 grundade Order of the Morning Star, eller Ordo Stella Matutina (vilket inte skall förväxlas med Felkins Stella Matutina), vilket fortfarande existerar idag, samtidigt som han såsom en hög dignitär inom den brittiska druidrörelsen även besatt en genuin Alpha Omega härkomst såsom  7°=4° genom G. W. MacGregor Reid. Bourke var även en Magus (IX°) i S.R.I.A. och aktiv i dess senare version av Waites Fellowship of the Rosy Cross, där han erhöll Graden Magister Templi (8°=3°) direkt efter antagning som ett erkännande av hans samlade härkomster inom Golden Dawns tradition. Denna information, vilket delvis kan bekräftas av oberoende källor, har kommit till oss muntligen genom Robert Word, Jean-Pascal Ruggiu och David Griffin. Denna muntliga tradition förtäljer dock mer.

Enligt denna återuppväckte Jean-Pascal Ruggiu (1954–) tillsammans med Nicholas Tereschenko (1920–2001) (som också var Adeptus Maximus i Montalbans Order of the Morning Star), år 1992 MacGregor Mathers gamla Ahathôor Tempel No. 7, vilket var Alpha Omega-Ordens ursprungliga Modertempel, efter en resa till Bristol, England, där de båda träffade Robert Andrew Gilbert (1942–), arkivarie i S.R.I.A. och en av de mest ansedda forskarna inom Golden Dawns historia, och av honom erhöll Ahathôor-templets gamla mötesprotokoll. Ruggiu och Tereschenko invigdes till Adeptus Exemptus 1993 i Serapis Templet i London. Under denna befordran var Apollon Leontas Imperator och Desmond Bourke Praemonstrator över Serapis Templet av Ancient Magical Order of the Golden Dawn, den senare som genom sin person överförde legitima härkomster från Stella Matutina, Alpha Omega och A. E. Waites Fellowship of the Rosy Cross till Adepti Exempti Tereschenko och Ruggiu. Med sig till Paris hade de även med sig en formell auktorisation att driva det nyss återupplivade Ahathôor-templet inom ramen för Ordre Rosicrucien de l’Alpha et Omega. Vid sidan av Tereschenko och Ruggiu fick även amerikanen Robert Word emottaga 7°=4° Graden Adeptus Exemptus i Serapis Templet, den Grad inom Golden Dawns tradition som bemyndigar Adepten att kunna grunda ett Tempel inom traditionen. Med denna auktorisation grundade Robert Word således en ny Orden i Amerika som kallade sig August Order of the Mystic Rose (A.O.M.R.). Denna Orden blev affilerad med Ahatoor Templet No. 7 i Paris och verkade som dess representant i den Nya Världen.

Även om vi medger att Bourke-linjens härkomst till G∴D∴ och A∴O∴ inte går att bevisa med dokumentation eller andra oberoende sagesmän och att det görs starka försök att vederlägga den (dock med politiska förtecken snarare än akademiska), utgör den samtidigt den mest intressanta såväl som legitima av dem alla i egenskap av Graden Adeptus Exemptus 7°=4°. Dock är varken Bourke eller hans initiator längre med oss och de tog hemligheten med sig i graven; i brist på substantiella bevis som kan vederlägga Bourkes påståenden väljer vi att lita på våra sagesmän och initiatorer, vilket är kutym i esoteriska sammanhang, och tro på den muntliga tradition som traditionellt har förmedlats till oss och som vi här återger till fullo. 

Nauda Templet omnämns och beskrivs dock i Colquhouns eminenta MacGregor Mathers-biografi  Sword of Wisdom (1975). Ithell Colquhoun (1906–1988) (se fotografi ovan till höger) var en praktiserande ockultist inom Golden Dawn-traditionen och en framstående medlem av Tamara Bourkouns Order of the Pyramid and the Sphinx, ett Golden Dawn-baserat sällskap som även omfattade Ruggiu och Tereschenko som medlemmar. Det som är intressant med Colquhoun och som gör henne så trovärdig som källa är att hon var kusin till Edward John Langford Garstin (1893–1955), en av det Moina Mathers grundade Isis Templets ledare, och själv stod under hans handledarskap. Detta faktum gör att Colquhoun stod närmare den högsta hierarkien i Rosicrucian Order of the A∴O∴ (vilket var den enda autentiska kontinuiteten av Hermetic Order of the Golden Dawn) än någon annan modern eller postmodern författare om Golden Dawns historia. Detta är vad hon skrev i sin Sword of Wisdom om dessa förhållanden (på sidorna 117-128 & 246): 
Mystified by certain resemblances in structure and wording between the Druid-rituals and those of the Hermetic Order of the Golden Dawn, I once asked Dr. Robert A. F. MacGregor Reid, late Chosen Chief of An Uileach Druidh Braithreachas (= The Druid Universal Bond) what connection there was between the two fraternities. He replied: ‘Doesn’t it occur to you that the Druid Order is the survivor of the Golden Dawn?’ Later he passed on to me the rumour of a more intriguing survival, that of ‘a very strict GD Lodge [Nauda Temple] in the Regent’s Park area working in the manner of the Jesuits’, though he was unable to discover more about it.

This Temple [Nauda] operated in Clapham, S.W.4, and a photograph of its interior exists (or until recently existed) showing the Hierophant’s Throne, the Altar and the Two Pillars. Ariovistus [Robert A. F. MacGregor Reid] told me that ‘the Sanctuary’, which I gathered was another structure within the temple, was then in the possession of a Unitarian minister unwilling to surrender it. Was this Sanctuary a Vault of the Adepts, on the orthodox GD model, for the use of Nauda’s Second Order initiates?

A Vault was housed [by Nauda] (though not used since the 1930′s) at Narbonne Road, S.E., until some twenty years later at least.

G. W. MacGregor Reid was the Archbishop of a Universalist (Culdee) Church with which Nauda had a close connection, both spiritual and geographical.

On the occasion of the GD Schism of 1900, according to Amenophis, the Grove of Mount Haemus [An Uileach Druidh Braithreachas] stood aside from controversy in an attempt to avoid the consequent dissensions and splinterings. It had lost many supporters to the GD in the latter’s hey-day and they did not return, though many now left the Golden Dawn also. By 1907 Mount Haemus had severed its last links; this date, or one soon after it, may indicate the founding of Nauda even if this was a revival of some differently-named and earlier Temple. I suspect that a certain amount of pre-Schism material came to it through Charles Rosher, though Nauda apparently owed something also to A. E. Waite: the colours of the regalia in An Uileach Druidh Braithreachas’s Ovate Og [0°=0°] ceremony are those prescribed for Officers in Waite’s Fellowship of the Rosy Cross…

What An Uileach Druidh Braithreachas works as inner ritual it probably took over from Nauda.

By 1953 the Druid Order had a threefold structure in the Golden Dawn tradition:

A Third or Innermost Order, The Mound-Builders–also called the Hendeka so presumably consisting of eleven members–styled Druids. This claimed direct descent from the Grove of Antiquity, Mount Haemus; the tradition of the Hendeka is associated with Mount Haemus from its earliest years;

A Second or Inner Order, An Uileach Druidh Braithreachas properly so called, the members being styled Chaired Bards and having passed the 5°=6° Grade (Adeptus Minor in the GD);

The First or Outer Order, which had adopted the name of A.O.D.H. (Mrs. Ansell’s Ancient Order of the Druid Hermetists), the members being of Grades 1°=10° to 4°=7° and styled Bards.
Outside of this, the Central Collage of Mount Haemus ran a correspondence course of three ‘Steps’ for scattered members who were styled ovates; it seems that candidates had to pass through this course before presenting themselves for the First Order.
Det har gjorts ihärdiga försök av vissa mottraditionella Golden Dawn-författare sedan förra decenniet att underminera Colquhouns författarskap och trovärdighet som källa i historiska frågor, i synnerhet angående Nauda Templets existens vilket antyds vara ett rent fantasifoster kommet ur Dr. Robert A. F. MacGregor Reid, George Watsons son. Sålunda försöker man att vederlägga Bourke som någon verklig förmedlare av Golden Dawn-härkomst till vår tids återuppväckelse av R∴O∴A∴O∴ och genom denna till H∴O∴G∴M+R, trots att han i privata konversationer med Nicholas Tereschenko, Jean-Pascal Ruggiu och Robert Word har varit mycket tydlig med autenciteten i denna härkomst från Ahathôor Templet i Paris och de Londonbaserade Templen Nauda och Serapis i olika generationsled, med sig själv som förmedlande länk.

Det främsta beviset som verderläggarna och belackarna har velat framställa är ett påstått brev skrivet av Desmond Bourke själv där han påstås dementera alla anspråk om härkomst eller rättigheter till G∴D∴ och A∴O∴ och överhuvud förringa sin roll som en nyckelspelare i den brittiska ockulta scenen. Detta brev som är skrivet till en okänd ”Frater” (troligtivs någon nyfiken broder i S.R.I.A. eller Fellowship of the Rosy Cross där man kallar sig för ”Frater” istället för ”Brother”) och daterar sig självt till ”15/10/03,” dvs. exakt ett decennium efter att omnämnda trio blev initierade i Adeptus Exemptus-graden 7°=4° och fick alla överföringar till G∴D∴ och A∴O∴ från Desmond Bourke med sig på köpet, vilket sedermera överfördes till undertecknad och H∴O∴G∴M+R genom David Griffins, Jean-Pascal Ruggius och Robert Words händer. Bourkes brev publicerades delvis som en inskannad kopia först år 2013 enligt följande:


Den  inskannade första sidan av Desmond Bourkes brev dök upp på Internet först vid vintersolståndet 2013, troligtvis som en svar på nyheten om att H∴O∴G∴M+R formellt hade avskiljt sig från R∴O∴A∴O∴. Publiceringen av denna inskannade version (vilket saknar en hel sida) föregicks av spridningen av en transkription vilket dök upp för första gången år 2006, vilket vi återger här i sin fulla och ursprungliga form:
Dear Frater,

Thank you for your letter dated 6th October.

My memory is bad (I am now over 85) but I will try and help. One thing is certain: I’ve never had any contact with the Hermes Temple in Bristol.

However, your reference to Felkin struck a note. I think Richard Jac de Palatine made such a claim regarding the Order of the True Rosy Cross: though he also claims to have received that Order from America.

As you know I have done some research. Firstly regarding Martinism and secondly about Yarker, both involving Richard. The first led ultimately to the formation of a Martinist Lodge by me, John Emerson, David Walker, and others which led to the formation of the Hermetic Order of Martinists.

The second led to me acquiring a number of “charters” and things which I wanted for my research and to illustrate my work. However, after I had acquired a large amount of material, I was pre-empted by another study and lost interest. It is these so-called “charters” which may have led to confusion as some included “The  Order of the True Rosy Cross” and recipients may claim to have received an authority from me, which I did not and could not give.

Three friends from that time may have had my “charters”: – John Fitzpatrick, Howard Doe, and Apollon (?spelling?).

John F. is inaccurate. Howard Doe has also received the same sort of things (some but not all through me) from Dr. Crow including he claims the Ancient and Arcane Order of the Rosy Cross. Both have contacts in France.

Apollon was a member of an active group and expressed interest in my charters. I told him he could have one but do not remember if he accepted the offer, and if he did I do not remember if I wrote a covering letter or MS. I went to one of his meetings in the Neophyte Grade conducted by a lady whose name I forget. I met Pat Zalewski and the one who went to Australia once or perhaps twice in the company of John F. and Howard Doe.

In my time the True Rosy Cross has only met as a Study Group and not conferred any grades but if I or they did, it could only be valid within that Order. In my opinion initiation can only be conferred by someone who has himself received it in person, which is why I might & could only say that the True Rosy Cross is in the G.D. Tradition or system.

All good wishes
I hope this helps,
Desmond
Tyvärr vet vi inte vad de ursprungliga frågorna är från den som Bourke korresponderar med, vilket gör budskapet sammanhangslöst. Dock kommer den uppmärksamme läsaren att märka att inga referenser är gjorda varken till G. W. MacGregor Reid, Nauda Templet, Serapis Templet eller Ancient Magical Order of the Golden Dawn, utan endast till ”The  Order of the True Rosy Cross” och ett ”Ancient and Arcane Order of the Rosy Cross”. I brevet påstås Bourke säga att ”Apollon [Leontas] var medlem i en aktiv grupp och uttryckte ett intresse för mina priviligiebrev. Jag hälsade honom att han kunde få ett…”, vilket kan vara en hänvising till Serapis Templet men inte alls behöver vara det. Det som talar emot att detta är en hänvisning till Serapis är att Bourke i brevet knyter sina ”priviligiebrev” till frimuraren John Yarker, vilket var något av en handelsman i härkomster till ytterhetsfrimureriska system, exempelvis det rosenkorsiska Memphis-Misraïmsystemet. Yarker hade inget med Golden Dawn-traditionen att göra. Så vad Bourke beskriver är att han gav ett priviligiebrev som härstammade från Yarker och troligtvis handlade om något obskyrt frimureriskt rosenkorssystem.

Något annat som talar emot att privilegiebrevet är en hänvisning till Serapis och Ancient Magical Order of the Golden Dawn är följande påstående att Bourke ”gick till ett av hans [Leontas] möten i Neofytgraden som leddes av en kvinna vars namn jag har glömt”. Denna ständiga hänvisning till sitt dåliga minne är kuriöst med tanke på att han ett decennium tidigare beskrivs av Robert Word såsom varande mycket skärpt och lätt till hågkomsten att i minsta detalj återge alla fakta rörande sina Golden Dawn-härkomster, vilket dessutom bekräftades av de övriga ledarna i Serapis Templet. Dessutom har trion av Adepti Exempti Tereschenko, Ruggiu och Word intygat att Bourke var Praemonstrator i Templet och att han hade en omfattande korrespondens med samtliga av dem under en period. Antingen ger Bourke en referens till en annan organisation eller så försöker han medvetet att vara mycket diskret angående sina härkomster till denne nyfikne frimurar-broder.

Sagesmännen Jean-Pascal Ruggiu och  David Griffin
Ingenstans i detta brev kan vi utläsa några bevis för att Desmond Bourke skulle förneka sina Golden Dawn-relaterade härkomster, utan endast att han har svårt att minnas detaljerna kring vissa av sina härkomster och hurvida de relaterar till Golden Dawn eller inte, vilket han alltså ett decennium tidigare har kunnat göra utan problem muntligen till dem som har emottagit dem. I brevet är Bourke medvetet vag som om han försöker sopa igen spåren till sina Golden Dawn-härkomster. I brevet antyder han om att en överföring av en härkomst har skett bl.a. till Appolon Leontas. Vi kan dock inte utläsa av brevet exakt vilka dessa härkomster är. Ingenting här i brevet säger att dessa ens har något med G∴D∴ eller A∴O∴ att göra. De enda ordenssällskap som nämns har ”Rosy Cross” i sina namn, inte ”Golden Dawn” eller ”Alpha Omega” vilket har hävdats av belackarna. Vad man kan utläsa av Bourkes ord är att han förnekar sin rätt att förmedla ett priviligiebrev för “The  Order of the True Rosy Cross”, en högst irrelevant grupp i sammanhanget.

Ett senare argument, vilket har kommit i samband med uppkomsten av den inskannade första sidan av Bourkes brev, är publiceringen av ett brev från Robert Word daterat ”June 24, 1994,” där han klargör vissa detaljer angående Serapis Templet och härkomsterna som överfördes där till Tereschenko, Ruggiu och Word ett år tidigare. Låt oss citera relevanta delar från detta brev:
The English conferral was inter-Order rather than Intra-Order; thus I received the degree as a visiting Head of an Order [August Order of the Mystic Rose] rather than as a Student of the previous Order [Ancient Magical Order of the Golden Dawn]. The intent of the conferral was to transmit the authorities of the 7=4 grade as received through the four Orders or lineages: 1) The Stella Matutina; 2) The Secret college of SRIA; 3) The Order of the Sacred Word; 4) The Traditional Golden Dawn Order. The combination of the various lineages is due to the ubiquitous activities of a certain Initiate [Desmond Bourke] in the various Bodies. Since the Initiates whom I contacted are impeccably connected with the various Inner Orders and Occult Schools, and connection with them reached me through numerous channels independently, I have not the slightest doubt of the veracity, on their own terms, of their claims…

For the present, without quoting names without permission, I shall simply state that Frater A. [Bourke] received the 7=4 in the Stella Matutina; that he was a member of the Hermes Temple which closed in 1972; that he is in possession of the original warrants of Dr. Felkin; that he is a member of the SRIA and the Secret Collage of the SRIA; that he formerly governed access to the manuscripts room in the British Library; that he is Druid; that he holds Charters also for the Rite of Memphis in Britain; that he is recognised as an Initiate by the Heads of various occult Orders in Europe. G.H. Frater A. was a member of, and actually at the head of, quite a number of Occult Orders in Britain, and was active in several Golden Dawn type Orders. Then in the early 1980’s, G.H. Frater A. ceremoniously conferred the grade of 7=4, in combined lineages cited above, upon a certain G.H Frater B. [Apollon Leontas], who was himself never at any time a member of the Stella Matutina, but who had forumlated independently a successful Occult Order working along Golden Dawn lines [Ancient Magical Order of the Golden Dawn]. Thus, Frater A. intended to transmit the full authorities of the Grade of 7=4 which he had aquired in the  Stella Matutina and elsewhere on Frater B.
Then in 1993 G. H. Frater B ceremonially conferred the Grade of 7=4 on me, with the intent of transmitting simultaneously the authorities of the four lineages cited above.
The same lineages were transmitted at the same time to the Chiefs [Nicholas Tereschenko & Jean-Pascal Ruggiu] of at third Temple [Ahathôor] located in another country [Frankrike]. Thus, at the present there are three Temples [Serapis, Ahathoor & A.O.M.R.], in the three countries [England, Frankrike & USA], which share fraternal relations and lineage. This of course includes the Temple with which I am presently working.
Vi har identifierat de olika personer, ordenssällskap och länder som logiken dikterar oss, även om vi inte kan vara helt säkra. Om ”G.H. Frater A.” verkligen är Desmond Bourke så framställer sig en motsägelse i förhållande till det påstådda brevet från Bourke som vi citerade ovan, avseende hans påstående att ”En sak är säker: Jag har aldrig haft någon kontakt med Hermestemplet i Bristol”. Om vi utgår ifrån att det påstådda brevet från Bourke skrevs av honom själv och att det är korrekt att identifiera ”Frater A.” med honom så är det uppenbart att han har ljugit antingen till den mystiske ”Fratern” som han har adresserat brevet till eller till Robert Word. Vi vet inte vem Bourke skriver till och hur nära honom han står, eller inom vilken ordenskontext de kommunicerar; vi vet dock vem Robert Word är och inom vilken kontext han har haft relation till Bourke, nämligen den som emottagare av en autentisk härkomst från en Adeptus Exemptus till en annan. Word noterar själv angående detta till undertecknad drygt 20 år senare:
I spoke directly with Desmond Bourke in London in September of 1993, and he acknowledged to me at that time that he possessed 4 (four) distinct lineages of the Golden Dawn, with authorities to confer the Grades of the Order.
En dylik härkomst är inget man pratar med vem som helst om, ty den är förseglad av stängaste tystnadsförpliktelser, i alla fall om man är traditionellt hågad och vi vet att engelsmännen vid den här tiden var mycket traditionella och är det ännu idag. En bärare av en såpass exalterad härkomst har inget att vinna på att ljuga om sin härkomst eftersom han inte kan tala om den med särskilt många och mycket sällan förmedlar den vidare till andra. Hög ålder är en god anledning att lämna över facklan till en ny generation Adepter och vid Words, Ruggius och Tereschenkos befodran till 7°=4° var Bourke över 75 år gammal (han skulle endast leva 11 år till). Däremot har han desto större anledning att ljuga åt någon som inte har något att göra med vilka härkomster han besitter, vilket uppenbart frågeställaren som Bourke skriver till inte har.

De fyra särskiljda härkomsterna som Robert Word nämner i sin kommentar från 2014 är uppenbarligen en hänvisning till de fyra som han nämner i sitt brev från 1994. ”The Secret Collage of the S.R.I.A.” är garanterat en hänvisning till A. E. Waites The Fellowship of the Rosy Cross vilket återupplivades av en inre cirkel av Fratres i S.R.I.A. år 1968 på initiativ av sin Supreme Magus W.R. Semken, vilket besatt en legitim härkomst till Waites Order som hade avecklats år 1942. Det är väl känt att Bourke hade högsta Graden i S.R.I.A. och att han även var med i Waites återupplivade Fellowship. Hänvisningen till ”The Order of the Sacred Word” är dock mer oklar. Det har existerat ett sällskap med detta namn mellan åren 1957 och 1971, vilket härstammade från Ordo Aurum Solis och arbetade med den s.k. ”ogdoatiska traditionen”. Ithell Colquhoun skriver följande om The Hermetic Order of the Sacred Word i Sword of Wisdom (på sidorna 197-198):
The Hermetic Order of the Sacred Word appeared recently in London claiming descent from the Stella Matutina; one would suppose it to have come through Merlin [ett Stella Matutina Tempel som grundades av R. W. Felkin, likaväl som Modertemplet Amoun] but this was denied. The only remaining alternative is that it is derived from scattered remnants of Amoun–if in fact its SM affiliation is genuine. Its moving spirit was a Doctor of Music named Roger Hunt who was at one time closely linked with the dissident Bardic and Druid Order, several adherents belonging to both organisations. The Sacred Word met at the Bardic and Druid Order’s premises and wore the same type of robe and head-dress. It had a chequered career with several upheavals and shifts in leadership, during the course of which it changed its name to the Order of the Light and of the Darkness. It severed relations with the Bardic and Druid Order, itself a dissident from A.D.U.B. [An Druidh Uileach Braithreachas]; then essayed a return to source by amalgamating itself with the A.D.U.B. under Dr. Thomas Maughan. This alliance was short-lived and I understand that the darkness has now overcome the light.
Det som belackarna belyser i Words brev, skriven ett år efter hans befordran till 7°=4° är att den helt saknar några referenser till MacGregor Mathers Rosicrucian Order of A∴O∴, och att denna härkomst till A∴O∴ genom Bourke och från G. W. MacGregor Reids Nauda Temple skulle vara en senare ”fabrikation” som i synnerhet har framhållits av Tereschenko och Ruggiu i samband med återuppväckelsen av Ahathôor Templet No. 7 och Ordre Rosicrucien de l’Alpha & Omega. Vad belackarna missar är dock hänvisningen till ”The Traditional Golden Dawn Order”. Vad annars är detta än en hänvisning till det ursprungliga Hermetic Order of the Golden Dawn grundat och lett av W. W. Westcott och S. L. MacGregor Mathers? Det är ett faktum att den senare referensen till ”Rosicrucian Order of A∴O∴”  endast utgjorde ett namnbyte inom en och samma Orden, som fortfarande leddes av MacGregor Mathers och Westcott efter 1906, det år då namnbytet blev ett faktum. 

Sålunda är orden ”Golden Dawn” och ”Alpha Omega” synonymer och brukliga för samma Orden som hade en kontinuerlig existens i England från 1888 och ända fram tills Andra Världskrigets utbrott. I kontrast till detta är det brukligt att göra referenser till Stella Satutina såsom en egen Orden, distinkt från G∴D∴ och A∴O∴, vilket inte är att förundras över då Stella Matutina schismerade från Orden, då känd såsom ”Hermetic Order of the Golden Dawn”, redan år 1900. Observera också att Robert Word i brevet räknar upp en specifik härkomst till ”The Stella Matutina” vid sidan av ”The Traditional Golden Dawn Order”.

Om Desmond Bourke var ärlig till Robert Word angående alla sina härkomster, vilket vi inte har någon anledning att betvivla, och Word hade uppfattat det på ett korrekt sätt att Bourke var initierad till 7°=4° i Hermes-templet, så innebär detta att han därigenom emottog en ytterligare genuin härkomst till G∴D∴ och A∴O∴, vid sidan av Nauda-templets, eftersom Dr. W. E. Carnegie-Dickson såsom ensam efterträdare till John William Brodie-Innes (som i sin tur hade efterträtt S. L. MacGregor Mathers) hade överfört dessa härkomster till Hermes-templet när han hade utnämnts till dess högste ledare. Vi utesluter dock inte att Bourke egentligen syftade på Madeline Montalbans Ordo Stella Matutina (i vilket han de facto var 7°=4°) och att Word kan ha misstagit detta för att vara synonymt med Templet i Bristol, alternativt Bourke själv inte har varit noggrann med att klargöra skillnaden mellan Felkins och Montalbans organisationer.

Sammanfattningsvist ger detta en något oklar bild om vår Ordens härkomster tillbaka till Hermetic Order of the G∴D∴ och Rosicrucian Order of A∴O∴ utifrån en rent akademisk synvinkel; dock måste vi komma ihåg att esoteriska härkomster och överföringar till sin natur är en ljusskygg historia och att de traditionellt inte får utgöra ett ämne för akademisk forskning. Denna situation är sålunda typisk för alla andra ordenssällskap som hävdar någon form av autentisk härkomst tillbaka till G∴D∴. Det är nu upp till läsaren att själv avgöra trovärdigheten i detta utifrån vår egen återgivna berättelse.

Denna text är rebloggad från Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden men i en omredigerad form och från olika avsnitt på sidan Härkomst.

Texten har redigerats 2014-03-24 för att korrigera vissa felaktigheter uppkomna angående Montalbans Ordo Stella Matutina. 

S∴R

2 kommentarer:

Sincerus Renatus... sa...

Lenny wrote on a different blog:

"The Adeptus Maximus of Madeline Montalban is *nothing* like, nor being equivalent to the Golden Dawn 7=4 grade. Madeline Montalban correspondence course had a 22 degree grade system based upon the Tarot which during the course, various titles/grades were honoured. 0-0 being neophyte, 0-1 the Magician, 0-2 High Priestess. Montalban also refers to most persons doing the correspondence course will get as far as completing the ‘Adeptus Miniums’ grade of the OMS.

"Desmond Bourke may of completed the entire 22 degree OMS correspondence course and got awarded the Adeptus Maximus grade, but the grades of the OMS are not grades in the meaning of Golden Dawn initiatory grades and cannot be compared. It is like comparing apples with oranges."

Like I said in my essay that if any independent and realible sources would invalidate any of the claims made, I am willing to change my view.

I have felt somewhat reluctant to believe in any connection between the Motalban 'Morining Star' and that of Felkin's Stella Matutina. You have convinced me that any such connection is highly unlikely. It probably stems from a misunderstanding of Motalban's system, which you have now cleared up. I will change the information accordingly on gryendemorgonrodnaden.se.

Thank's for your assistance.

In Licht, Leben und Liebe,
S:.R:.

Jean de Cabalis sa...

Thank you Tomas

I thought Pat Z had posted the above and so replied to him.

For the record, there absolutely no connection between Madeline Montalban's Order of the Morning Star and the Golden Dawn Stella Matutina.

Madeline knew people like Aleister Crowley, Gerald Gardner etc and performed a few ceremonies with Kenneth Grant.

Madeline was an initiate of the Crowley's A.A and attended the the Abbey of Thelema when she was quite young. Madeline worked with Crowley magically for a time during her 20's and as was reputedly Crowley's inspiration for Moonchild. Michael Howard's book Modern Wicca covers this re Montalban.

As you know Crowley's A.A system contains the three tiers of the Golden Dawn, the R+C and the third Order being the A.A. At a far stretch depending upon your view of Crowley you could say that Madeline has a link to the Golden Dawn via Crowley's AA Order - but that is about as close as it gets.

Cheers
Lennt