Fama Fraternitatis - 1614

Wiewohl wir nun wohl wissen, daß es umb ein ziemliches noch nicht an dem, da wieder unserm Verlangen oder auch anderer Hoffnung mit allgemeiner Reformation divini et humani, solle genug geschehen, ist es doch nicht unbillich, daß, ehe die Sonne auffgehet, sie zuvor ein HELL oder dunkel liecht in den Himmel bringt und unter dessen etliche wenige, die sich werden angeben, zusammen tretten, unsere Fraternitet mit der Zahl und Ansehen des gewünschten und von Fr.R.C. fürgeschriebenen Philosophischen Canons, einen glücklichen Anfang machen oder ja in unserer Schätz (die uns nimmermehr aufgehen können) mit uns in Demut und Liebe genießen die Mühsamkeit dieser Welt überzuckern und in den Wunderwerken Gottes nicht also blind umbgehen.

Vi vet dock att det enligt vår åstundan och andras förväntningar efter någon tid kommer en allmän reformation av både gudomliga och mänskliga ting. Ty innan solen går upp, upplyses himlen av
MORGONRODNADENS ljus. I väntan på denna reformation församlas några få som med sitt antal skall utöka vårt brödraskap, höja dess anseende och stärka dess förhoppningar och ge de av Fr.R.C. föreskrivna Filosofiska Canons en lycklig begynnelse. I all ödmjukhet och kärlek skall dessa nytillkomna tillsammans med oss dela våra skatter, som aldrig skall förgås, och så lindra denna världens möda och inte längre vandra ovetande om kunskapen om Guds underbara verk.

Howbeit we know after a time there will now be a general reformation, both of divine and humane things, according to our desire, and the expectation of others: for it is fitting, that before the rising of the Sun, there should appear and break forth AURORA, or some clearness, or divine light in the sky; and so in the mean time some few, which shall give their names, may joyn together, thereby to increase the number and respect of our Fraternity, and make a happy and wished for beginning of our Philosophical Canons, prescribed to us by our brother R.C. and be partakers with us of our treasures (which never can fail or be wasted) in all humility, and love to be eased of this worlds labor, and not walk so blindly in the knowledge of the wonderful works of God.

Definition

Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till “Stigande Gryningsljusets Sällskap”. Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till “Gryende Morgonrodnadens Loge”. Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till “Golden Dawn” eller “Gyllene Gryningen”. Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, morgonrodnad eller aurora är en klar hänvisning till den allmäna reformationen omnämnt i det ovan citerade stycket från Fama Fraternitatis. Denna blogg har dock valt att behålla den försvenskade anglo-saxiska termen GYLLENE GRYNINGEN för att denna, invand som den är, lättare associeras med den Rosenkorsiska tradition som här ämnas att framställas.

Licht, Leben, Liebe

onsdag 14 januari 2009

En guide till studier av Golden Dawns ursprungliga läroplan

Innan studenten börjar läsa denna essä rekommenderas denne att läsa min intruducerande text till Golden Dawn-traditionen. För det andra måste jag hänvisa till min varning varning angående studier av den publicerade Golden Dawn-litteraturen, med anledning av transkriptionernas genomgående bristfälliga tillförlitlighet. Men såsom solitär student av Golden Dawn så har man inget annat att förlita sig på än den gänse litteraturen. Därför har jag ändå valt att skriva denna essä, som en guide att dels få en översikt över den ursprungliga studieplanen som användes inom Golden Dawn efter 1888 års allmäna reformation, men dels också för att tjäna som en rekommendation och referenshänvisning till vart i den publicerade litteraturen man skall söka efter de dokument som omnämns.

Jag har i dessa studiehänvisningar med några få undantag försökt ignorera senare utvecklingar av systemet som presenterades i de tre avläggarna av Hermetic Order of the Golden Dawn efter schismerna år 1900 och 1903, Stella Matutina (S.M.), Rosicrucian Order of the Alpha et Omega (A.O.) och Holy Order of the Golden Dawn. När jag har gjort undantag har jag noterat detta med initialerna S.M. respektive A.O. Sålunda sträcker sig denna studieplan som nedan presenteras till den så kallade “P.A.M.”, vilket är en under-grad till Adeptus Minor graden 5°=6° där dessa bokstäver står för “Practicus Adeptus Minor”, dvs. såsom en 3°=8° grad till 5°=6°. Adeptus Minorgraden var tänkt att delas upp i lika många under-grader som det finns inom hela Golden Dawns Yttre Orden, enligt följande:

N.A.M. = Neophyte Adeptus Minor

Z.A.M. = Zelator Adeptus Minor

Th.A.M. = Theoricus Adeptus Minor

P.A.M. = Practicus Adeptus Minor

Ph.A.M. = Philosophus Adeptus Minor

A.A.M. = Adept Adeptus Minor

Sålunda motsvarar Adeptus Minor 5°=6° Graden hela Yttre Orden Gradsystem (0°=0° till 4°=7°) och mycket mer därtill i både tid och omfattning. I den ursprungliga studieplanen innan år 1900 skapades dock endast ett fungerande lärosystem upp t.o.m. P.A.M., även om de övriga under-graderna och t.o.m. de högre graderna Adeptus Major 6°=5° och Adeptus Exemptus 7°=4° senare kom att utvecklades i både Stella Matutina och Alpha et Omega, men dock i helt olika riktningar. Golden Dawns ursprungliga Th.A.M. material har förutom för några få dokument publicerade i Israel Regardies Complete Golden Dawn System of Magic, tills relativt nyligen blivit offentliggjort i Pat Zalewskis Inner Order Teachings of the Golden Dawn, och även denna exposé är långt ifrån komplett. Endast ett dokument ur P.A.M. finns publicerat och det i Zalewskis Golden Dawn Enochian Magic.

Huvudlitteratur (kanoniska texter)

Jag har i denna essä helt valt att ignorera den senare och moderna utvecklingen och personliga tolkningen av Golden Dawns tradition som översvämmar marknaden idag. Istället försöker jag att mana studenten att alltid läsa grundtexterna och originallitterur, den typ av litteratur som jag kallar “kanonisk” eller med andra ord “erkänd” och “normgivande”. Det är den dokumentation som skrevs av olika seniora Adepter inom Hermetic Order of the Golden Dawn, i synnerhet av William Wynn Westcott och S.L. MacGregor Mathers, mellan åren 1888-1999, samt av MacGregor Mathers ända fram tills hans död 1918. Den övriga litteraturen som har skapats utöver detta, exempelvis av senare G.D. Adepter såsom Aleister Crowley, Israel Regardie, Dion Fortune och Paul Foster Case, och i synnerhet sedan 1980-talet såg sin gryning av en ny generation författare, exempelvis Pat Zalewski, etc., kallar jag istället “apokryfisk” eller med andra ord av ”tvivelaktigt” värde eller äkthet.

Jag rekommenderar studenten också att försöka införskaffa så tidiga utgåvor som han eller hon förmår. I den presentation av den “kanoniska” litteraturen inom Golden Dawn-traditionen har jag redovisat den utgåva som jag anser är mest optimal för självstudier. Dessa är enligt följande:

The Golden Dawn: An account of the teachings, rites, and ceremonies of the Hermetic Order of the Golden Dawn, (1969 Hazel Hills Corp./Llewellyn Publications) av Israel Regardie (Regardie I)

The Complete Golden Dawn System of Magic, (1984, Falcon Press) av Israel Regardie (Regardie II)

Secret Rituals of the Golden Dawn, (1973, The Aquarius Press) av R.G. Torrens (Torrens)

Ritual Magic in England, (1970, Neville Spearman) av Francis King (King I)

Ritual Magic of the Golden Dawn, (1997, Destiny Books) av Francis King (King II)

The Sorcerer and His Apprentice, (1983, The Aquarius Press) av R.A. Gilberg (Gilbert)

Collectanea Hermetica, (1998, Samuel Weiser, Inc.) av William Wynn Westcott (Westcott)

777 and other Qabalistic writings of Aleister Crowley, (1973, Samuel Weister, Inc) av Aleister Crowley (Crowley)

Golden Dawn Enochian Magic, (1990, Llewellyn Publications) av Pat Zalewski (Zalewski I)

Kabbalah of the Golden Dawn, (1993, Llewellyn Publications) av Pat Zalewski (Zalewski II)

Inner Order Teachings of the Golden Dawn, (2006, Thoth Publications) av Pat Zalewski (Zalewski II)

Inom den parantes som avslutar presentationen av varje titel har jag fört in den beteckning för böckerna som jag använder för enkel referenshänvisning. Jag kommer hädanefter att använda mig av dessa i essän. Exempelvis kommer jag inte att hädanefter skriva “Complete Golden System of Magic” utan istället Regardie II när jag hänvisar till denna bok.

Några allmänna anmärkningar om litteraturen

Regardie I är klassikern bland Golden Dawn-litteraturen. Den gavs ut för första gången i fyra volymer (innefattade 9 böcker) mellan åren 1937-1940 av Aries Press. Denna utgåva är näst intill omöjlig att få tag på idag. Boken gavs ut igen tre decennier senare 1969 av Hazel Hills Corp. och Llewellyn Publications men den här gången i två volymer. Detta var en facsimil-utgåva av den första och alltså av samma höga tryck- och papperskvalitet. Sedan dess har Llewellyn givit ut boken i ytterligare fyra utgåvor, samlade i en volym. För att kunna rymmas i en och samma bok har texten skrivits om med ett helt nytt och mindre typsnitt, givits en ny redigering samt tunnare (och betydligt bräckligare) pappertjocklek. Även färgillustrationerna har gjorts om något i senare utgåvor och de svartvita reproduktionerna förlorat en hel del dynamik.

Personligen tycker jag att 2:a utgåvan från 1969 är överskådligare, texten lättare att läsa och illustrationerna bättre och tydligare. Det som är bra med den sista och 6:e utgåvan är att det finns ett index vilket gör det lätt att hitta i boken och att Cris Monnastre sedan 5:e utgåvan har skrivit ett initierat förord där hon ger goda råd för den solitära studenten.

Den främsta fördelen med denna bok framför all annan litteratur som nämns i denna essä är det faktum att en hel avdelning (Book 6) har tillägnats detaljerade beskrivningar av exempel hur ritualer kan konstrueras och utvecklas ur den famösa texten “Ritual Z2 – The Formulae of the Magic of Ligth”. Författaren till dessa ritualer är okänd men många har antagit att det skulle vara Israel Regardie, även om detta inte alls är en självklarhet. En av dessa ritualer är dessutom tillskriven Sub Spe (Dr. Berrige) medan de andra är anonyma. Det saknas dock en ritual tillhörande Heh och Jord – Alkemi. Ett exempel på en sådan ritual finns dock bifogad i King I, vilket även har reproducerats i Regardie II. De övriga ritualerna bifogas dock inte i Regardie II. Ensamt av denna anledning är det värt att studera Regardie I vid sidan av II.

Nackdelen (beroende på hur man ser på frågan om sekretess, etc.) med alla dessa utgåvor är att materialet bygger på de dokument som Israel Regardie fick ta del av som initierad i Stella Matutinas Hermes Tempel i Bristol år 1934. Detta märks i synnerhet i initiationsceremonierna som är förenklade versioner av dem som utfördes ursprungligen i Hermetic Order of the Golden Dawn. I Graderna Theoricus (2°=9°) till och med Filosofus (4°=7°) märks detta tydligast genom att flertalet (och i 3°=8° och 4°=7° de flesta) diagrammen är borttagna. Dessutom är några dokument förkortade jämfört med originalutförandet. Redaktören har även valt att i vissa fall slå ihop olika dokument och redigera om dem, interpolerat med sina egna kommentarer, vilket inte direkt är en optimal lösning om man vill följa hur ursprungsförfattaren har tänkt. Detta har dock på alla punkter åtgärdats i Regardie II.

Regardie II innehåller mycket av den information som återges i Regardie I men i flera fall i en mer ursprunglig, oförvrängd och fullständig version. Detta förklaras av att Israel Regardie, när han ställde samman denna bok, hade tillgång till mer fullständiga och äldre Ordensdokument i jämförelse med sina egna. Denna dokumentsamling härstammar från den s.k. “Collins Carr Collection” vilket är en kopia av “Gerald Yorke Collection”, vilket i sin tur innehåller handskrivna dokument av Golden Dawn Adepten Leigh F. Gardner vilket kan dateras till åren mellan 1894-1896. Detta är då den bok idag som bygger på den äldsta dokumentationen. Dessutom innehåller Regardie II några dokument i nivå med Th.A.M.

Tyvärr belamras boken av en mycket krånglig redigering och sidhänvisning, eftersom den är uppbyggd kring volymer som innehåller ett eget register och egna sidnummer. För att rymma allt detta material har texten tryckts på ett i synnerhet tunt papper vilket går mycket lätt att skada vid ett slarvigt hanterande, vilket är opraktiskt med tanke på att denna bok bör användas flitigt av studenter som referensbok.

Regardie II saknar även de av Israel Regardie presenterade fullständiga ritualerna som har extraherats ur Z2. Dessutom tycker jag att kunskapsföreläsningarna (“knowledge lectures”) är betydligt bättre strukturerade i Regardie I. Överhuvudtaget är Regardie I bättre stukturerad i jämförelse med Regardie II. Dessutom innehåller Regardie II mycket nyskrivet material, som förvisso är intressant men knappast i jämförerlse med originalmaterialet kan anses vara “kanoniskt”. Dessutom har den ursprungliga “Ritual S2 - Concourse of the Forces” (som förevisas i Regardie I) helt blivit ersatt av en dylik ny skapelse. Men detta oaktat är majoriteten av de versioner av den “kanoniska” dokumentationen presenterade i en mer ursprunglig och oredigerad form.

Torrens var för något decennium, innan Regaride II gavs ut, den enda bok som reproducerade den Yttre Ordens invigningsritualer i sin ursprungliga och oförkortade version, vars transkriptioner baserar sig på dokument som av författaren har daterats till år 1899. Dessutom presenterar Torrens flera, dock ej alla, av de diagram som medföljer ritualerna i en särskild bilaga. En annan stor fördel är att Torrens presenterar ”kunskapsföreläsnignarna” i en fullständig version i jämförelse med de publicerde i Regardie I & II, även om de är något redigerade. Det tråkiga är att föreläsningarna endast sträcker sig till Teoricus 2°=9° Graden. Torrens presenterar dock som bonus en del intressant historiskt material som kompletterar King I.

King I är en i huvudsak modern men tillika sympatisk redogörelse för Golden Dawns historia vilket borde läsas av alla studenter av Golden Dawn i största allmänhet. Anledningen till varför jag har med den i detta sammanhang är för dess ”Appendix G” som innehåller “Ritual L – History Lecture”. Denna föreläsning är förvisso inte speciellt relevant för den idag mer kritiske studenten av Golden Dawns historia, men är inte en desto mindre intressant text om man vill studera hur medlemmar i forndom kunde se på sin egen historia.

King II innehåller i stor sett de flesta av Adeptus Minorgradens s.k. “Flying Rolls” som inte redan har omfattats av Regardie I & II. De flesta av dessa saknades i Regardies böcker och för att åtgärda detta faktum publicerade Francis King dessa i den första utåvan 1971 genom Neville Spearman, som då gick under titeln Astral projection, ritual magic, and alchemy. Anledningen till varför jag rekommenderar denna senare utgåva är att R.A. Gilbert har kompletterat listan på publicerade dokument i en extra bilaga.

Gilbert innehåller ett ganska omfattande dokumentmaterial av S.L. MacGregor Mathers som här antingen presenteras för första gången eller i mer ursprunglig form. Dessutom finns en hel del originellt material skrivet av J.W. Brodie-Innes som kan vara intressant men ändå bör kategoriseras in under den ”apokryfiska” traditionen, till skillnad från Mathers ”kanoniska” texter.

Westcott innehåller en serie kallad ”Collectanea hermetica” med både hermetiska och qabalistiska texter, vilket skrevs av olika framstående Adepter inom Hermetic Order of the Golden Dawn, ursprungligen publicerade genom ett Teosofiskt bokförlag. De publicerades var för sig i sina ursprungliga utgåvor mellan åren 1890-1896, och har nu till slut givits ut i en samlad volym lite drygt 100 år senare. Den främsta anledning till vaför denna bok har tagits med i denna exposé är att boken ”Chaldean Oracles of Zoroaster” även användes som en ”side lecture” i Filosofus 4°=7° Graden. Men utöver detta rekommenderar jag varmt att läsa även de övriga texterna eftersom de studerades av Golden Dawn Adepter under ett flertal år såsom officiella ordensdokument, vilket ursprungligen rekvirerades ut såsom lånexemplar. Varje Adept hade då möjlighet att kommentera texterna, kommentarer som i flera fall bifogades till dessa när de till slut publicerades.

Crowley är en antalogi av Qabalistiska texter och information sammanställt av Aleister Crowley, närmare bestämt Gematria (hämtad ur Equinox, Vol. 1, No. 5.), 777 Revised och Sepher Sephiroth. Den första texten är egentligen en samling citat av andra författare vid sidan av Crowley, angående den aspekt av Qabalah som kallas "Gematria" - numerologi. Den avslutande skriften är en god samling av hebreiska ord kategoriserade efter deras gemensamma numeriska värde, sammanställt av Allan Bennet, George Cecil Jones och Aleister Crowley, samtliga Adepter inom Golden Dawn. Men den text som är mest relevant för vår utläggning här är den mellersta och längsta texten - Liber 777. Detta är en sammaställning i tabellform av en mängd korrespondenser till Visdomens 32 Stigar (de 10 Sephiroth och de 22 Stigarna på Livets Träd), allt från gudomliga namn och färger till ädelsternar och rökelser, och en mängd andra associationer däremellan, allt mycket användbart för den aspirerande Golden Dawn-magikern.

Det sägs att Liber 777 egentligen till sin huvudsak ursprungligen sammanställdes av S.L. MacGregor Mahters (S.R.M.D. & D.D.C.F.) som en fullständig samling av de attribut som inom Golden Dawn-traditionen associeras med Livets Träd, men att denna sedan gavs ut under Crowleys namn. Det må vara hur som helst med den här saken men faktum är att korrespondens-tabellerna i Liber 777 följer Golden Dawn-traditionen till punkt och pricka; de är sålunda inte färgade av Crowleys egna personliga religion "Thelema" utan är den äldre traditionen trogen. I detta sammanhang är tabellerna för de fyra färgskalorna de som framför allt är viktiga för studierna, så som de förevisas i kolumnerna numrerade XV, XVI, XVII och XVIII. Detta är enligt mitt tycke den mest korrekta och ursprungliga framställningen av dessa skalor som har blivit publicerad.

Zalewski I är nog den bästa av Pat Zalewskis samlade verk, om man bortser från den opublicerade ”Ritual Commentaries” (vilket förvisso under några år gavs ut privat av författaren). Zalewski I är för en gång skull en mycket gott komplement till det material som presenteras i ”Rituals S, T, X, & Y” , även om den måste räknas till den ”apokryfiska” samlingen, bortsett från ”The Twelve Gates” vilket förevisar det enda dokument som är på den högsta nivån P.A.M., vilket föranleder att denna bok presenteras här.

Zalewski II innehåller en god samling och sammanfattning av Golden Dawns särskilda form av Hermetiska Qabalah. Författaren varvar citat från originaldokument med sina egna personliga utläggningar. Detta gör att boken knappast kan anses tillhöra den “kanoniska” litteraturen. Anledningen till varför jag har med denna ändå i denna utläggning är att föreläsningen om Shemahamphorash tillhörande Filosofus 4°=7°, som presenteras i Regardie II, kompletteras av det viktiga avsnittet som förklarar korrespondenserna för varje Ängel som styr 5° av Zodiaken (en halv dekad).

Zalewski III är den nyaste boken i denna samling och innehåller flera dokument som ursprungligen delades ut till en Inre Ordens Z.A.M. och Th.A.M. Några av dokumenten har dock blivit särledes stympade i redigeringen. Boken innehåller även ganska mycket nyproducerat material som har Pat Zalewski som upphovsmakare, vilket således utgör en samling ”apokryfier”. Dessutom har flera av originalillustrationerna färglagts efter hans eget huvud. Kvaliteten är således blandad och studenten bör anskaffa sig denna bok enbart med anledningen av dess ”kanoniska texter”, de flesta skrivna av S.L. MacGregor Mathers.

Särkilda anmärkningar att ta hänsyn till

I den följande uppställda katalogen över ordensdokument har jag inom parantes skrivit den referenslitteratur som är optimal för studierna enligt beskrivningarna ovan. Om en eller flera alternativ står med i en och samma referenshänvisning går det bra att använda endera av dem; kvaliteten är likvärdig mellan dem. Det finns dock några undantag där multipla referenshänvisningar kräver studier av flera eller samtliga för en optimal läsning, och dessa är enligt följande:

Studier av de s.k. “Knowledge Lectures” kräver tillgång till Regardie I & II, samt Torrens. Torrens presenterar enbart de första tre, saknar en och annan illustration och har gjort några egna ändringar i den språkliga presentationen, men innehåller detta oaktat ändå mer fullständig information i dessa enligt de ursprungliga versionerna som gavs till studenterna i Hermetic Order of the Golden Dawn pre 1900. Denna information avser i synnerhet astrologi i vilket Stella Matutina tog bort den mesta informationen, vilket avspeglas i de versioner som presenterar i Regardie I & II. När det gäller presentationen i Regardie I & II så följer dessa dock i övrigt föreläsningarna ordagrannt, även om Regardie I saknar någon illustration jämfört med II men är bättre strukturerad. När det gäller de fjärde och femte “Kunskapsföreläsningarna” (den sista även kallad “Azoth”) så är de presenterade i Regardie I & II hopplöst sammanblandade. Faktum är att föreläsningen kallad “Azoth” är ett senare tillägg av S.M.R.D. (MacGregor Mathers) och inte användes under den första tiden innan år 1900. För en mer korrekt återgivelse av “Azoth” bör studenten läsa Gilbert.

När det gäller studier av Shemahamphorash tillhörande Filosofus 4°=7° bör för en mer fullständig studie av denna text rubrikerna Shem ha-Mephoresh – the 72 fold Name, the 72 Names and their meanings och the Magical Images of the Decans i Regardie II (vol 3) läsas tillsammans med Names and Meanings of the 72 verses i Zalewski II.

När det gäller den viktiga studien av "Ritual W – Hodos Chamelionis", eller de fyra färgskalorna inom Golden Dawn, bör kolumnerna för dessa numrerade såsom XV (för Konungens Skala), XVI (för Drottningens), XVII (för Prinsens) och XVIII (för Prinsessans Skala) i Crowley användas tillsammans med den beskrivande texten i Regardie I eller II.

Avseende Rosekorsiskt Schack så finns det ingen väl presenterad version av “Ritual Y2 – The Awakening of the Abodes”, om man jämför med originaldokument. Den som presenteras i Regardie I kommer originalet närmast men verkar närmast vara en omskrivning utförd av Israel Regardie. Den text som skall motsvara Y2 i Regardie II är inte likt något originaldokument jag har läst, och jag misstänker att den är en modern skapelse i samma anda som samma boks version av S2, dvs. en helt ny text som inte har skrivits av en medlem av Orden och knappast kan hänföras till de ”kanoniska” skrifterna. I jämförelse med den senare framstår versionen i Regardie I som mer trogen originalet, och bitvis även ordagrann med denna, så pass att jag rekommenderar den för studier i denna kontext.

Yttre Orden (Golden Dawn)

0°=0°

 1. Ceremony of the Neophyte 0°=0° Grade (Regardie II, Torrens)
 2. Ceremony of the Equinox – S.M. (Regardie I & II)
 3. First Knowledge Lecture (Regardie I & II, Torrens)
 4. Meditation No. 1 (Regardie I & II)
 5. Lecture on the Pillars, av S.R.M.D. (Regardie I & II, Gilbert)
 6. Lecture on the Pillars, av Sub Spe (Regardie II)
 7. Lecture on the least amount of work actually necessary for the studies of the First Order Grades, av S.R.M.D. (Regardie II)

1°=10°

 1. Ceremony of the Zelator 1°=10° Grade (Regardie II, Torrens)
 2. Second Knowledge Lecture (Regardie I & II, Torrens)
 3. Meditation No. 2 (Regardie I & II)

2°=9°

 1. Ceremony of the 2°=9° Grade of Theoricus (Regardie II, Torrens)
 2. Third Knowledge Lecture (Regardie I & II, Torrens)
 3. Meditation No. 3 (Regardie I & II)

3°=8°

 1. Ceremony of the 3°=8° Grade of Practicus (Regardie II, Torrens)
 2. Fourth Knowledge Lecture (Regardie I & II)
 3. Meditation No. 4 (Regardie I & II)
 4. Lecture on Geomancy, av S.M.R.D. (Regardie I & II)
 5. Lecture “Notes on Geomancy” – A.O., av S.R.M.D. (Regardie II)
 6. Lecture on the general Guidance and Purification of the Soul, av S.M.R.D. (Regardie I & II)
 7. Lecture on the Tarot Trumps and their attribution to the Hebrew Alphabeth (Gilbert)
 8. Lecture “Notes on the Tarot”, av S.R.M.D. (Regardie I & II)
 9. Lecture on Garden of Eden before the Fall (Regardie I & II)

4°=7°

 1. Ceremony of the 4°=7° Grade of Philosophus (Regardie II, Torrens)
 2. Azoth Lecture (Gilbert)
 3. Meditation No. 5 (Regardie I & II)
 4. Lecture on Geomantic Talismans (Regardie II)
 5. Lecture on the Tree of Life in the Tarot (saknas)
 6. Lecture on Shemahamphorash, av S.M.R.D. (Regardie II, Zalewski II)
 7. Lecture on the Chaldean Oracles of Zoroaster (Westcott)
 8. Lecture on the Tribes of Israel and the Zodiacal Signs, av S.M.R.D. (Gilbert)
 9. Lecture on the Qliphoth of the Qabalah, av S.M.R.D. (Gilbert)
 10. Lecture “Introductory Paper on the Tattwas”, av Sub Spe (Regardie II)
 11. Lecture on Tattwas of the Eastern School (Regardie I & II)
 12. Lecture on Polygons and Polygrams (Regardie II)
 13. Lecture on Garden of Eden after the Fall (Regardie I & II)


Inre Orden (Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis)

Portal

 1. Ritual of the Portal of the Vault of the Adepti – S.M. (Regardie I & II)
 2. On the work to be undertaken between Portal and 5°=6° S.M. (Regardie I & II)
 3. Meditation No. 6 (Regardie I & II)

5°=6°

N.A.M. & Z.A.M.

 1. Ceremony of the 5°=6° Grade of Adeptus Minor (Regardie I & II)
 2. The Book of the Tomb (Regardie II)
 3. Concerning the use of the Vault, av Finem Respice – S.M. (Regardie II)
 4. The Egyptian God-Forms of the Neophyte Grade (Regardie I & II)
 5. The Canopic Gods, av Sub Spe (Regardie I & II)
 6. Gods of Egypt and the Enochian Tablets, av A.P.S. (Regardie II)
 7. Ritual of the Rose Cross – S.M. (Regardie I & II)
 8. Introduction to Homer’s Golden Chain, av D.D.C.F. (Zalewski III)

Katalog över "Rituals" (N.A.M. och Z.A.M.)

A – General Orders (Regardie II)

B – Ritual of Pentagram (Regardie I & II)

C – Ritual of Hexagram (Regardie I & II)

D – Lotus wand (Regardie I & II)

E – Rose Cross (Regardie I & II)

F – Sigils from the Rose (Regardie I & II)

G – Five Implements (Regardie I & II)

H – Clavicula Tabularum Enochi or Tablet of Enoch (se denna A.O. version)

J – Obligation of the Adeptus Minor (saknas)

K – Consecration Ceremony of the Vault of the Adepti (Regardie I & II)

L – History lecture (King I)

M – Hermes Vision (Regardie I & II), Lineal Figures (Regardie II)

N – Tarot description (Regardie I & II)

O – Astronomic Tarot (Regardie I & II)

P – Tarot Star maps (Regardie I & II)

Q – Key to Tarot divination (Regardie I & II)

R – Tabulated Rules of Tarot (Regardie I & II)

S1 – Enochian Attributions by N.O.M. (Regardie II)

S2 – Enochian Attributions by Official (Regardie I)

T – Enochian Calls (Regardie II)

U – Microcosm (Regardie I & II)

W – Hodos Chamelionis (Regardie I, Crowley)

X – Pyramid Gods (Regardie II)

Y1 – Chess and Chaturanga, av N.O.M. och D.D.C.F. (Regardie II, Gilbert)

Y2 – Chess Formula and rules, av D.D.C.F. (Regardie I; se även denna A.O. version)

Z1 – Upon the Neophyte Ritual (Regardie I & II)

Z2 – Ceremonial Magic (Regardie I & II)

Z3 – Symbolism (Regardie I & II)

Katalog över "Flying Rolls" (N.A.M. och Z.A.M.)

 1. Warnings, av N.O.M. (King II)
 2. Purity and Will, av N.O.M., L.O. & S.S.D.D. (King II)
 3. Instructions, av N.O.M. (King II)
 4. A spirit vision, av S.S.D.D. & F (King II)
 5. Imagination, av Resurgam (King II)
 6. Note on Flying Roll No. II, av S.R.M.D. (King II)
 7. Material Alchemy, av S.A. (King II)
 8. Geometric Pentagram, av Anima Pura Sit (King II)
 9. Right and Left (Pillars), av N.O.M. (Regardie I & II)
 10. Self sacrifice, av D.D.C.F. (King II)
 11. Clairvoyance, av D.D.C.F. (King II)
 12. Telesmatic Images and Adonai, av D.D.C.F. (Regardie I & II)
 13. Secrecy and Hermetic Love, av S.S.D.D. (King II)
 14. Talismans and Flashing Tablets, av D.D.C.F. (Regardie I & II)
 15. Man and God, av N.O.M. (King II)
 16. Fama Fraternitatis (History of the Rosicrucian Order), av N.O.M. (King II)
 17. Vault Sides, av N.O.M. (Regardie II)
 18. Progess in the Order, av F.e.R. (King II)
 19. Aims and means of Adeptship, av N.O.M. (King II)
 20. Elementary View of Man (King II)
 21. Know thyself, av V.N.R. (King II)
 22. Free Will, av Q.L. (King II)
 23. Tatwic Visions, av V.N.R. (Regardie II)
 24. Horary Figures, av Resurgam (King II)
 25. Essay on Clairvoyance, av Sub Spe (King II)
 26. Planets and Tatwas, av D.D.C.F. (King II)
 27. Thurgia, av L.O. (King II)
 28. Use of Implements, av D.D.C.F. & N.O.M. (King II)
 29. Order as to 4 Lieutenants, av D.D.C.F. (King II)
 30. Skrying Rules, av D.D.C.F. (King II)
 31. Etheopic Letters, av V.N.R. & Ad.Maj. (King II)
 32. Theban Letters, av N.O.M. (King II)
 33. Enochian Square Visions, av Vigilate, F.e.R., Anima Pura Sit, Resurgam & Shemeber (Regardie I, King II)
 34. An Exorcism, av Sub Spe (King II)
 35. Notes on the Exordium in Z Ritual, av S.R.M.D. (Regardie I & II)
 36. On Skrying, av V.N.R. (Regardie I & II)
Th.A.M.
 1. Lamens and Examination for the Grade of Practicus Adeptus Minor, av S.R.M.D. (Regardie II)
 2. The Ring and the Disc with the working of the Tripod, av S.R.M.D. (Regardie II)
 3. The true system of Astrological Divination, av S.R.M.D. (Regardie II)
 4. The Diagram of the Table of Consecrated Bread: and the Exemplification of the 12 Signs or Gates of the Zodiac (Zalewski III)
 5. The Order of the Ritual of the Heptagram, av D.D.C.F. (Zalewski III)
 6. The Hermetic Cross: Diagram of the Table of Sacred Bread: The Twelve Signs or Gates of the Zodiac, av D.D.C.F. (Zalewski III)
 7. Descriptions of the Tarot Trumps, av Q.L. – S.M. (Regardie I & II)
 8. The Complete Explanation of the 1=10 Grade of Zelator, av D.D.C.F. (Zalewski III)

P.A.M.

 1. The Twelve Gates, av D.D.C.F. (Zalewski I)


Kommentarer

I de fall där det har saknats någon fullgod version i publicerad litteratur har jag länkat till en hemsida som presenterar dokumentet i pdf-format. Det mesta av det överiga materialet finns dessutom publicerat så gott som i sin helhet på internet och hemsidan The Golden Dawn Lectures. Webadministratören har desstutom haft den goda smaken att arrangera materialet på liknande sätt som jag har gjort ovan, för lättare referenser. Materialet på denna hemsida baserar sig i huvudsak på Regardie II och King II. Dock har dessa skannats in och en hel del typografiska fel krypit in som kan undvikas genom läsning av originallitteraturen. Överhuvudtaget bör alla seriösa studenter av Golden Dawn-traditionen bygga upp ett gediget bibliotek, och dessa titlar som jag har refererat till är en mycket god start på ett sådant och bör anses tillhöra kategorin ”nödvändig litteratur”.

Råd och vägledning i självstudier

Förteckningen ovan innehåller en hel del material som kan vara svårt att plöja igenom vid en första anblick. Min rekommendation är att angripa materialet så som det var tänkt från första början enligt 1888 års reformation, och följa den katalogisering som var vid bruk i Ordens studieplan från samma tid. För den solitära student som är seriöst intresserad av att studera och tillämpa detta material rekommenderar jag sålunda att studera det i gradordning dvs. med början på Neofytgraden, därefter Zelator, Theoricus, Practicus, osv.

Jag har delat in alla dokument som hör till en grad i nummerordning och så långt det har varit möjligt enligt den verkliga historiska katalogen. Läs dem i denna fallade nummerordning. Börja alltså med att läsa själva initiationsceremonin då den innehåller viktig information som ger vissa riktpunkter att utgå ifrån. Därefter de s.k. "knowledge lectures" för varje grad, vilket innehåller väl utvald information som bör läras in av studenten; denna information var ursprungligen avsedd att memoreras. Det följer även med en specifik meditation för varje grad. Denna kan också kontempleras då den ger viktiga hänvisningar för i vilken riktning, rent mentalt, man skall odla sitt tänkande för att utveckla sig i varje grad. Studera sist de olika s.k. "Side lectures" som följer med i följdordning. Ofta är de även praktiska instruktioner som följer med denna sista katergori, exempelvis för divination.

När det avser
5°=6° materialet rekommenderar jag att läsa texterna i den följdordning som jag har presenterat, med början på Adeptus Minorgradens initiatinsceremoni och alla föreläsningar som avser Gravvalvet till Frater C.R.C. (Christian Rosenkreutz), varefter du tar dig an Neofytgradens egyptiska gudagestalter, etc. Studera Ritualerna så som de presenteras i bokstavsordning och därefter "Flying Rolls" i sifferordning. Det är enklast att ta sig an materialet på detta okomplicerade sett, även om det upplevs något fragmenterat. Det är bra att studera de olika "ämnesområdena" i omgångar enligt denna metod. Innan du ger dig på materialet på nivå med Th.A.M. skall du har noggrannt studerat och även gjort praxis av allt material i N.A.M. och Z.A.M.

De av er som har frågor angående detta är även välkomna att skriva en kommentar efter essän om ni önskar få handledning i era studier. Om ni föredrar att ställa frågor till mig och få handledning privat så kan ni istället skriva och skicka era frågeställningar till
Sverige@Golden-Dawn.EU. Jag skall göra mitt bästa efter förmåga att besvara era inlägg och brev.

S.R.

Inga kommentarer: