Fama Fraternitatis - 1614

Wiewohl wir nun wohl wissen, daß es umb ein ziemliches noch nicht an dem, da wieder unserm Verlangen oder auch anderer Hoffnung mit allgemeiner Reformation divini et humani, solle genug geschehen, ist es doch nicht unbillich, daß, ehe die Sonne auffgehet, sie zuvor ein HELL oder dunkel liecht in den Himmel bringt und unter dessen etliche wenige, die sich werden angeben, zusammen tretten, unsere Fraternitet mit der Zahl und Ansehen des gewünschten und von Fr.R.C. fürgeschriebenen Philosophischen Canons, einen glücklichen Anfang machen oder ja in unserer Schätz (die uns nimmermehr aufgehen können) mit uns in Demut und Liebe genießen die Mühsamkeit dieser Welt überzuckern und in den Wunderwerken Gottes nicht also blind umbgehen.

Vi vet dock att det enligt vår åstundan och andras förväntningar efter någon tid kommer en allmän reformation av både gudomliga och mänskliga ting. Ty innan solen går upp, upplyses himlen av
MORGONRODNADENS ljus. I väntan på denna reformation församlas några få som med sitt antal skall utöka vårt brödraskap, höja dess anseende och stärka dess förhoppningar och ge de av Fr.R.C. föreskrivna Filosofiska Canons en lycklig begynnelse. I all ödmjukhet och kärlek skall dessa nytillkomna tillsammans med oss dela våra skatter, som aldrig skall förgås, och så lindra denna världens möda och inte längre vandra ovetande om kunskapen om Guds underbara verk.

Howbeit we know after a time there will now be a general reformation, both of divine and humane things, according to our desire, and the expectation of others: for it is fitting, that before the rising of the Sun, there should appear and break forth AURORA, or some clearness, or divine light in the sky; and so in the mean time some few, which shall give their names, may joyn together, thereby to increase the number and respect of our Fraternity, and make a happy and wished for beginning of our Philosophical Canons, prescribed to us by our brother R.C. and be partakers with us of our treasures (which never can fail or be wasted) in all humility, and love to be eased of this worlds labor, and not walk so blindly in the knowledge of the wonderful works of God.

Definition

Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till “Stigande Gryningsljusets Sällskap”. Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till “Gryende Morgonrodnadens Loge”. Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till “Golden Dawn” eller “Gyllene Gryningen”. Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, morgonrodnad eller aurora är en klar hänvisning till den allmäna reformationen omnämnt i det ovan citerade stycket från Fama Fraternitatis. Denna blogg har dock valt att behålla den försvenskade anglo-saxiska termen GYLLENE GRYNINGEN för att denna, invand som den är, lättare associeras med den Rosenkorsiska tradition som här ämnas att framställas.

Licht, Leben, Liebe

söndag 9 november 2008

Den bristfälliga tillförlitligheten i publicerat Golden Dawn-material

Jag skulle vilja ge en varning till alla seriösa studenter av Golden Dawn-traditionen, ty det slår mig vid jämförelsen av originaldokument, både från det ursprungliga Hermetic Order of the Golden Dawn, och dess avläggare Rosicrucian Order of the Alpha et Omega och Stella Matutina, att så gott som alla dokument publicerade i de två monumentala verken av Dr. Israel Regardie, The Golden Dawn: An account of the teaching, rites and ceremonies of the Hermetic Order of the Golden Dawn (utgiven av Lwewellyn i olika utgåvor och upplagor, senast 2002) och The Complete Golden Dawn System of Magic (utgiven av New Falcon Publications), innehåller fel i textmassan i större eller mindre grad.
o
Orsaken till denna höga andel fel i texten är det faktum att man inom det ursprungliga Hermetic Order of the Golden Dawn och dess båda avläggare följde den gamla och traditionella principen att alla dokument skulle kopieras för hand av de invigda. Cancellarien i varje Tempel (den som ansvarade för dess dokumentsamling) hade som ansvar att skicka ut numrerade lånekopior som skulle sändas tillbaka inom en viss begränsad tid, tillräcklig för att kunna kopiera dessa för eget bruk.
o
Det positiva med detta förfarande var naturligtvis den pedagogiska aspekten vid inlärningen av materialet. Det negativa var förstås att privata transkriptioner hade en förmåga att låta oupptäckta felaktigheter slinka in. Med åren och i och med expansionen av Orden över flera Tempel och kontinenter, började man låta kopior av kopior cirkulera som låneexemplar. Detta blev i synnerhet ett faktum i de schismerande grupperna efter brytningen med MacGregor Mathers, mest notabelt Stella Matutina. Generellt sätt är kopior av originaldokument inom Mathers Alpha et Omega mer tillförlitliga.
o
Av någon anledning har Israel Regardie, i synnerhet vid sammanställningen av Llewellyn-utgåvan, varit tvungen att förlita sig på mycket bristfälligt material. Dessutom har Regardie i flera fall tagit sig stora friheter med texterna i detta sitt tidiga verk; stuvat om i texterna och blandat ursprungliga meningar och stycken med sina egna ord. Dessutom har han i flera fall varit slarvig i transkriptionen (överföringen av texten från det handskrivna originaldokumentet till bokens maskinskrivna manuskript) och osett låtit fel krypa in. Men även i den senare New Falcon-utgåvan har det krypit in fel här och där. Vissa texter har så stora fel i transkriptionen att innebörden av vissa meningar har fått en helt annan betydelse. Men detta begränsar sig inte endast till äldre litteratur utan även till moderna publikationer hos våra samtida författare. De flesta av dem baserar sina skrifter på redan publicerat material medans en och annan, i ännu värre och bedräglig omfattning, försöker få allmänheten att tro att deras egensinnigt producerade material baserar sig på äldre och ännu opublicerat G∴D∴, S∴M∴ eller A+O material, eller ännu värre på en "muntlig tradition" hos någon av dessa av högst godtycklig och tveksam art.
o
Detta är en allvarlig situation och bör beaktas av alla studenter av denna vördnadsvärdiga tradition som har valt att följa denna väg på egen hand. Det finns således inga garantier vid studier av publicerad litteratur. Personligen rekommenderar jag den seriöse studenten att inte lägga för stor vikt vid denna typ av profanerat material.
o
Den enda säkra och garanterade metoden i studier av Golden Dawn-traditionen är att jämföra olika originaldokument perenniellt över de olika sidogrenarna och från olika decennier; Alpha et Omega och Stella Matutina. Detta är dock en omöjlig uppgift för den vanlige studenten. Det mesta av detta originella material, härstammat från olika autentiska och historiska Tempel, finns endast i privata samlingar.
o
Dock är det så att dagens genuina arvtagare till Golden Dawn-traditionen besitter ganska så omfattande dokumentsamlingar, antingen från det ursprungliga Hermetic Order of the Golden Dawn eller dess avläggare Alpha et Omega eller Stella Matutina, beroende på vilken härkomst de har till någon av dessa grenar. Det finns naturligtvis Tempel som helt baserar sina studier på det publicerade materialet av Regardie, så i detta fallet blir studenten föga behjälpt i jämförelse med att studera på egen hand.
o
Sålunda är det enda botemedlet mot denna hopplösa situation med det publicerade materialet en genuin invigning i någon av de relativt autentiska Tempel som faktiskt existerar i denna pleroma som utgörs av dagens Golden Dawn-samhälle. Som svensk har du goda möjligheter att komma i kontakt med ett sådant instruerande Tempel. Så välj med omsorg och urskillning!
o
S.R.

Inga kommentarer: