Fama Fraternitatis - 1614

Wiewohl wir nun wohl wissen, daß es umb ein ziemliches noch nicht an dem, da wieder unserm Verlangen oder auch anderer Hoffnung mit allgemeiner Reformation divini et humani, solle genug geschehen, ist es doch nicht unbillich, daß, ehe die Sonne auffgehet, sie zuvor ein HELL oder dunkel liecht in den Himmel bringt und unter dessen etliche wenige, die sich werden angeben, zusammen tretten, unsere Fraternitet mit der Zahl und Ansehen des gewünschten und von Fr.R.C. fürgeschriebenen Philosophischen Canons, einen glücklichen Anfang machen oder ja in unserer Schätz (die uns nimmermehr aufgehen können) mit uns in Demut und Liebe genießen die Mühsamkeit dieser Welt überzuckern und in den Wunderwerken Gottes nicht also blind umbgehen.

Vi vet dock att det enligt vår åstundan och andras förväntningar efter någon tid kommer en allmän reformation av både gudomliga och mänskliga ting. Ty innan solen går upp, upplyses himlen av
MORGONRODNADENS ljus. I väntan på denna reformation församlas några få som med sitt antal skall utöka vårt brödraskap, höja dess anseende och stärka dess förhoppningar och ge de av Fr.R.C. föreskrivna Filosofiska Canons en lycklig begynnelse. I all ödmjukhet och kärlek skall dessa nytillkomna tillsammans med oss dela våra skatter, som aldrig skall förgås, och så lindra denna världens möda och inte längre vandra ovetande om kunskapen om Guds underbara verk.

Howbeit we know after a time there will now be a general reformation, both of divine and humane things, according to our desire, and the expectation of others: for it is fitting, that before the rising of the Sun, there should appear and break forth AURORA, or some clearness, or divine light in the sky; and so in the mean time some few, which shall give their names, may joyn together, thereby to increase the number and respect of our Fraternity, and make a happy and wished for beginning of our Philosophical Canons, prescribed to us by our brother R.C. and be partakers with us of our treasures (which never can fail or be wasted) in all humility, and love to be eased of this worlds labor, and not walk so blindly in the knowledge of the wonderful works of God.

Definition

Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till “Stigande Gryningsljusets Sällskap”. Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till “Gryende Morgonrodnadens Loge”. Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till “Golden Dawn” eller “Gyllene Gryningen”. Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, morgonrodnad eller aurora är en klar hänvisning till den allmäna reformationen omnämnt i det ovan citerade stycket från Fama Fraternitatis. Denna blogg har dock valt att behålla den försvenskade anglo-saxiska termen GYLLENE GRYNINGEN för att denna, invand som den är, lättare associeras med den Rosenkorsiska tradition som här ämnas att framställas.

Licht, Leben, Liebe

måndag 3 november 2008

Sexualitet och esoterik

o
Vårt västerländska samhälle lever under prydhetens ok, vilket i rakt nedstående led kan härledas till den borgerliga kulturens strävan att under 1800-talet uppfostra de ofrälse, arbetarklassen och bönderna. De hade sin egen borgerliga livsstil som modell för detta och i sina egna led var kvinnan under ett omfattande patriarkalt förtryck som försökte att hålla tillbaka hennes - i förhållande till mannens - starkare och uttrycksfullare sexualitet. Detta ledde till en våg av hysteri som mot slutet av 1800-talet kännetecknades av plötsliga anfall av svimningar och psykosomatiska sjukdomar, såsom förlamningar, smärtor, blindhet och dövhet, etc. Detta var resultatet av bortträngda sexuella impulser och sexualitetens skuldbeläggande, vilket satte sig såsom fysiska symptom.
o
Häri har vi själva grunden till psykoanalysens födelse. Hela denna teori är ett bevis för hur viktigt sexualiteten (libido) är för människan, och för livet i sig. Det är ett uttryck för livskraften i sin mest kraftfulla aspekt. Psykoanalytikern Wilhelm Reich har här utvecklat mycket intressanta teorier som spinner vidare på Sigmund Freuds idéer men kopplar sexualiteten till livskraften i sig, alltså den kraft som animerar våra liv och allt liv. Han kallade den "orgon". Andra traditioner kallar den efter andra namn men oavsett hur vi försöker benämna Sexualiteten och dess Kraft är den nyckeln till allt liv, vilket ger återverkan på alla plan - fysiska såväl som andliga.
o
Wilhelm Reichs största klassiker är The Function of the Orgasm: Discovery of the Orgone. Reich har sedermera blivit ganska populär inom den ockulta världen p.g.a. sin orgon-teori, ganska mycket tack vare Dr. Israel Regardies popularisering av hans idéer inom den ockulta världen. Regardie var under 20-talet Aleister Crowleys personlige sekreterare och blev sedan 1934 invigd i Stella Mautina, en avläggare till Hermetic Order of the Golden Dawn. Det är även ett faktum att man inom den ockulta rörelsen, såsom i Golden Dawn, alltid har erkänt vikten av en frisk och sund sexualitet, och tillerkänt sexualdriften såsom en av de allra viktigaste i den andliga utvecklingen. Detta kan man exempelvis skönja i Tarottrumfen #6, "De Älskande".

©Tomas Stacewicz
o
I denna bild kan man tydligt se kärlekens erotiska natur; människorna är nakna, det falliska berget i bakgrunden, ormen såsom en symbol för libido (sexualkraften). Den hoverande Ängeln ovanför ger en erinran om att sexualiteten är en Gudagåva, välsingad av Gud. Ormsymbolen är i synnerhet intressant eftersom den är en hänvisning till den inom esoteriken så viktiga "ormkraften", i österlandet hänförd till såsom kundalini. Denna kraft är synonym med psykoanalysens libido och erinrar därigenom om sexualitetens vikt för allt esoteriskt arbete. Inom alkemin går den under namnet "Den Hemliga Elden", så viktig i den Hinduiska och Buddistiska Tantran och i den Taoistiska och Hermetiska Inre Alkemin. o
o
Men även på ett socialt plan är sexualiteten viktig eftersom hormonet okytocin utsöndras under sexualakten vilket skapar tillit mellan de älskande, något som är viktigt i exempelvis naturfolkens stamsamhälle. Men främst är sexualiteten själva grogrunden för all psykisk kraft, ja libidon för psyket självt. Det är därför inte förvånande att hämmad sexualitet skapar psykisk sjukdom. Men samtidigt måste man minnas att så gott som samtliga mänskliga kulturer har någon form av sexuell reglering, i syfte att skapa stabilitet och trygghet i klanen eller samhället.
o
Många människor som ägnar sig åt andlighet, och även esoterik, strävar efter att frigöra sig själva från köttets begär i sin längtan efter anden. Detta är i synnerhet förekommande bland kristna esoteriker och mystiker. Det är sant att man inom den Teurgiska vägen måste sträva efter att ta kontroll över sina kroppsliga begär och inte låta de primitiva instinkterna ställa sig i vägen mot föreningen med Gud, vilket de faktiskt kan göra om de uttrycks ohämmat och omdömeslöst. Detta illustreras i diagrammet från Filosofus 4°=7° Graden, Edens Lustgård efter Syndafallet.

Observera hur den röda draken (ormkraften) har delat sig i flera huvuden vilket har omslingrat de båda människorna Adam och Eva (samma figurer som i den föregående illustrationen); symbolerna för underkastelse under passionerna och psykisk desintegration. I detta sammanhang är det intressant att Paul Foster Case tillskriver Trumfen #6 omdömesförmågan, ty dess hebreiska bokstav Zain översätts till svärd - den främsta symbolen för omdöme och analytisk förmåga. Det ena behöver således inte utesluta det andra om det hela underställs omdömesförmågan.
o
Jag skulle snarare vända på resonemanget och säga att det andliga uppnåendet (Gudsföreningen) förutsätter det andra (sexualiteten). Ty man kan (eller snarare bör) använda sexualiteten och begäret (som i åtrå) i ett andligt syfte eller det andliga arbetet. Den klassiska dualismen mellan ande och kropp är i själva verket inte till gagn för den andliga vägen.
o
Det är ehuru en andlig sanning att samtidigt som man ej skall fjärma sig från materian så måste man lära sig ta kontrollen över köttet istället för att förledas av det, ty det finns många fallgropar i materialism och hedonism. Inom esoteriken hävdar man principen om ande över materia. Det viktiga här är dock inte att förneka eller tränga bort kroppen utan att istället bli dess härskare och leda dess naturliga drifter i en konstruktiv riktning. Vad är kärleken efter Gud om inte sublimerad libido? Jag är övertygad om att det i en dyrkan efter det gudomliga finns en stark sexuell laddning. Det är denna åtrå som så småningom leder till Gudsförening.
o
Jag hörde en gång en historia som är ganska talande. En mästare och en lärjunge gick längs stranden då lärjungen plötsligt frågade: ”Vad krävs av mig för att jag skall kunna nå förening med min Gud?” Plötsligt tog Mästaren tag om lärjungen och drog med honom i vattnet och höll hans huvud under vattenytan tills han nästan drunknade. När Mästaren så småningom släppte lärjungen lös så försökte den senare flåsande dra ner luft i sina lungor igen, samtidigt som han förskräckt undrade varför Mästaren hade försökt att dränka honom. Mästaren svarade lugnt med att säga: ”När du åtrår Gud som du nyss åtrådde luften i dina lungor, då kommer du att känna Gud.”
o
Jag hävdar sålunda att även den kristna esoteriken måste lära sig att inte betrakta sexualiteten och sexuella impulser såsom orena och syndiga, som något oönskvärt som man måste hålla tillbaka. Det är direkt kontraproduktivt, anser jag, för att nå fram till slutmålet. Jag vill personligen gärna också beteckna mig såsom kristen, eller esoterisk kristen. Dock är sexualiteten för mig en naturlig del av min andliga väg. Inom den Hermetiska vägen, vilket jag följer, anses det att en viss given tillämpning av den sexuella kraften dessutom kommer att skörda vissa givna resultat.
o
Slutmålet för alla esoteriker och mystiker är en förening med Gud; Gudomligt medvetande. Men vilka fysikaliska effekter får detta uppnående? Har det fysiskaliska effekter överhuvudtaget? Kan man överhuvudtaget nå till denna förening utan att ta med den fysiska kroppen i ekvationen?
o
Enligt den hermetiska traditionen har Gudsförening direkt kroppsliga följdverkningar, både materiellt, eteriskt och astralt. Och omvänt kräver det ett medvetet och aktivt bruk av den fysiska kroppens naturliga och cykliska funktioner. Även om man vid slutet av vägen inte längre är beroende av köttet så innebär inte detta att man skall sky kroppen, ty köttets förädling är en nödvändig förutsättning för det andliga uppnåendet. Effekten kan väl liknas vid att ömsa skinn; ett lager lämnas för ett nytt, död och pånyttfödelse. Förgänglighet lämnas för odödlighet.
o
Så även den västerländska vägen, och inte enbart den österländska Tantriska, omfattar den fysiska kroppen. Häri är även eller i synnerhet sexualiteten viktig, i synnerhet i det högre mysterierna. Sexualiteten är själva grundvalen för Den Konungsliga Konstens "Stora Verk", vilket bl.a. har utmynnat i odödlighetsläror såsom Arcana Arcanorum och andra Hermetiska läror som går bortom denna.
o
Jag är således övertygad om att skuldbeläggande av sex, som att ge det epitet såsom "synd", inte blott kan leda till psykopatologi utan även till andligt förfall. Psykopatologi är likvärdigt med en disassocierad personlighet. En disassocierad (dvs. splittrad) personlighet, med undertryckta element av personen som på ett naturligt sätt borde vara integrerade, är obalanserad. Obalans är liktydigt med synd. Obalans är "ondska". Sålunda är skuldbeläggande av naturliga drifter och behov såsom sex vägen till "ondska". Det är därför ofrånkomligt att min Gud ser sexualiteten som en av sina främsta gåvor till mänskligheten att upptäcka den fulla potentialen för att kunna komma "Honom" närmare.
o
Men samtidigt undrar jag om det inte finns en annan innebörd av det ursprungliga kristna budskapet bakom sexuell avhållsamhet. En del av Bibelns rättesnören i Gamla Testamentet är ofta ganska praktiska och pragmatiska för att leva ett balanserat och framgångsrikt liv, både såsom individ och som samhälle. Exempelvis så har vi förbudet mot att äta gris. Modern näringslära avråder från griskött eftersom det rent fysiologiskt är onyttigt. Min fru, exempelvis, kan inte äta griskött sedan några år då hon får allvarliga reumatiska besvär i sina leder av att ens äta en kottlett.

Ett annat och i detta sammanhang mera illustrativt exempel på att påbud i Gamla Testamentet ofta har en praktisk och pragmatisk innebörd klädd i "moralisk" skrud är symbolen för förbundet mellan det judiska folket och Gud, dvs. omskärelsen av pojkar som förde med sig resultatet att männen kunde upprätthålla en högre hygien och förhindra infektioner i kvinnans underliv, med högre fertilitet som resultat. Sålunda kunde judarna på ett bättre sätt leva upp till Guds förmaning att föröka sig. Dessutom gav de sina kvinnor mer njutning eftersom omskurna män blir mer ”uthålliga”.
o
Sålunda säger Bibeln att det inte finns någon inneboende synd i sexuell njutning, eller njutning överhuvudtaget, så länge det sker med viss måtta. Vi har även de österländska traditionerna, som förvisso inte skuldbelägger sex men som för sina munkar föreskriver celibat, precis som för kristna munkar och nunnor. Deras celibat är alltså inte skuldbeläggande (liksom inte heller det Buddistiska budet att vara avhållsam är det), så som jag har förstått det hela, utan rent pragmatiskt. Pragmatiskt hur då?

Inom vissa trantiskta sexuella yoga-traditioner avråder man från manlig orgasm, eller snarare ejakulation. Man kallar den manliga naturliga orgasmen för "den lilla döden". I stället förordar man orgasm utan ejakulation. I denna föreställning anser man att människan (läs mannen) är född med ett förråd av livskraft som med varje utlösning tappar en del av denna; för varje utlösning kommer han närmare sin fysiska död. Ehuru jag personligen inte tror på denna teori så kan man här se att den är rent praktisk till sin utformning, inte skuldbeläggande; det handlar här om ren och skär självbevarelsedrift.
o
Andra yoga-skolor avråder å andra sidan en från sex överhuvudtaget och anser att den sexuella kraften istället kan sublimeras till en högre nivå, en kraft som används för att höja själen till en förening med sin Gud, Atman med Brahman.
o
Jag tror att det är i denna sista tradition som förklaringen till det kristna rådet om sexuell avhållsamhet kan finnas hos den ursprungliga kristna sekten, om man tillåter sig en sådan tvärkulturell analys. Själv har jag märkt att jag, när jag under intensiva perioder ägnar mig åt andliga övningar, tappar en del av min sexualdrift, mitt behov av att ha sex. Detta även när jag ägnar mig åt intensiva intellektuella studier, eller olika projekt. Det är som om sexualdriften inte egentligen försvinner utan förvisso sublimeras och efter sin omvandling brukas till annan form av kreativitet. I grund och botten tror jag att alla drifter hos människan, och förmågor, har sin grund i sexualiteten, i libido, men att den tar sig olika uttryck och kreativa former.
o
Detta kan illustreras med raffinaderiet som metafor. Under destilleringen av råoljan (libido) sänker sig temperaturen ju högre upp oljan stiger längs kollonnen, och på olika nivåer finns det utlopp vari olika grader av raffinerad olja släpps ut. Längs ner kommer det ut dieselolja (sexuell åtrå), och lite längre upp bensin (kärlek, vänskap och attraktion) och längst upp den fina naftan (konstnärlig eller vetenskaplig kreativitet). Själva värmen är kundalinin, ormkraften i sin råa form (hemliga elden). När den utmynnar i sexualitet är den fortfarande mycket het. När den destilleras upp för kollonnen sänks temperaturen och mera sublimerade (destillerade) former av libido tar sig olika kreativa uttryck. Destillationen är här en metafor för sublimeringen.
0
Denna metafor är mycket snarlik den österländska föreställningen om kundalini och dess sublimering när den på vägen längs ryggraden aktiverar de sju chakras, vari det längsta chakrat motsvarar sexualiteten i sin råa form. För gudomlig och andlig upplysning krävs att kundalini (ormkraften) når det högsta chakrat, "kronan" - föreningen mellan den fysiska ormkraften (sublimerat till libido) och den andliga kronan.


Detta system inom yogan överenstämmer till fullo med den västerländska föreställningen om ormkraften (den röda draken) och de sju inre planeterna längs mellersta pelaren. Detta är en god illustration för en form av Inre Alkemi, vilket kan liknas vid en destillation av ormkraft med hjälp av den hemliga elden.
o
Sålunda kan man här konstatera att fortplantningsbehovet endast är en aspekt av sexualitetens livgivande kraft. Man kan även med sexualiteten ge liv åt andra kreativa former i den mänskliga själen. Dock tror jag att även själva sexakten kan användas i andliga syften och för andra kreativa mål förutom fortplantning, såsom hos Den Inre Alkemin.
o
Tantrisk yoga hävdar sålunda att mannen förlorar kraft vid en orgasm. I den västerländska magiska och alkemistiska traditionen anser man istället att orgasmen och ejakuleringsvätskan är användbar och ändamålsenlig. Själv tror jag, liksom Wilhelm Reich, att orgasmen även har en terapeutisk funktion. Det är dessutom min egen erfarenhet. Förvisso tappar man kraft precis efteråt och i några timmar (kroppen bli som "urladdad"), men detta byggs upp ganska fort igen. Den positiva effekten är urladdning av energetisk och psykisk spänning och djupavslappning efteråt; det finns inget farligt alls i detta. Jag tror alltså inte att man "dör lite" av en orgasm, tvärt om. Dessutom är det bevisat att ett rikt sexliv leder till mer livskraftiga spermier. ”Så som nedan så och ovan”, lyder ett berömt hermetiskt axiom. Alla aspekter av sexualiteten, såväl åtrå som orgasm, har sin självklara plats i den andliga arsenalen.

Sublimering i all ära, men den starka kraften hos libido kan i värsta fall också leda till fixering eller tvångsmässigt beteende; dvs. neuros. Det är förvisso så att om man fokuserar sig för mycket i något, fixerar sig så att säga, lätt kan bli hemmablind och har svårare att ta till sig andra perspektiv. Detta är dock fullt normalt och är ej att förakta; ibland behöver man ge sig hän saker för att kunna få ut något ur en teori, hypotes, lära, andlig väg, etc. Den djuplodande förmågan hos libidon har sålunda en kunskapsgenererande funktion. Enkelspårighet är en risk man får ta med i beräkningen.
o
Men å andra sidan har jag själv märkt att mitt stora intresse för esoterik, ockultism och mystik har lett till att jag har intresserat mig för beteendevetenskap, psykologi, psykoterapi, sociologi, socialt arbete, religion (av olika slag), teologi, mytologi, historia, arkeologi, konst, musik, men även till viss del biologi (med betoning på människans hjärna och kropp), fysiologi, näringslära, medicin, kemi, kvantfysik, etc. Dessa ämnesområden hade jag nog inte haft mycket för om jag inte hade gått igenom mitt andliga uppvaknande. Jag hade nog inte genomgått en akademisk utbildning heller för den delen.
o
Min erfarenhet av den esoteriska underströmmen är att jag inte alls är unik i detta. Även Freud ansåg att all samhällsbyggnad, vetenskaplig forskning och konstutövning har sin grund i sexualiteten och i grunden kan förklaras i termer av sublimering av den sexuella libidokraften.
o
S.R.

6 kommentarer:

Suecae Sounds sa...

Mycket tankvärt och väl uttryckt. Jag delar din uppfattningen att en repressiv inställning till sexualiteten kan leda till mycket negativa konsekvenser båda för den enskilde personen såväl som för samhället i stort. Intressanta paraleller du drar mellan psykoanalysen och esoterismen dessutom!

Sincerus Renatus... sa...

Tack för dina snälla ord! Det är dock långt i från alla som håller med om denna syn angående sexualitetens betydelse för det själsliga livet.

Det är ganska vanligt att, även bland beteendevetare, höra att Freud nog överdrev när han sade att allt kunde relateras till sexualiteten.

Det vanliga misstaget är dock att begränsa sexualitet till enbart det kroppsliga. Enligt min mening har sexualiteten ett vidare omfång än så; allt i naturen och i det själsliga livet erinrar om kärlekens och attraktionens principer - libido.

Motsatsen till detta är disassociation - psykiskt sjukdom. Allt inom vårt psyke strävar mot integration och helhet - detta är ett uttryck för en andlig eller själslig sexualitet.

För mig är det inte alls främmande att sex är en kraft som verkar på olika sätt på olika psykiska nivåer och plan; det fysiska planet har ett uttryckssätt, det psykiska ett annat.

Jag tror orsaken till denna blinda fläck är 1000 år av repressiv kristen teologi och gnostisk dualism, vilket även har förstärkts av upplysningstidens cartesianska dualism (spjälkningen mellan kropp och själ). När vi har lärt oss att kroppen är ett uttryck för själen, och vice versa, kan vi se på våra psykiska processer med större klarsyn.

Ja, det är intressant med kopplingar mellan psykologi och esoterik. Detta är en av mina huvudintressen - att förena den moderna psykologin med esoteriken - något som kommer att vara ett ständigt återkommande tema på denna blogg.

S.R.

Suecae Sounds sa...

Många delar inte din uppfattning. Men jag är nog övertygad att just den teologi som du beskriver, den exoteriska kristna huvudfåran, har skapat mycket lidande.

Men en kristen livssyn behöver ju som sagt inte innebära en inneboende negativ syn på sexualiteten, attraktionen eller kärleken, utan kan bejaka libidons betydelse för den hela människan. Jag kommer i vilket fall att fortsätta läsa din blogg med största intresse.

MVH

Sincerus Renatus... sa...

Naturligtvis är det så att ett bejakande av libido inte nödvändigtvis behöver gå emot ens kristna övertygelse. Jag själv anser mig vara kristen, en kristen esoteriker.

Det finns andra esoteriska inriktningar inom kristendomen än den gnostiska (dualistiska), exempelvis den hermetiska kristendomen (Rosenkorstraditionen), vilket representeras på denna blogg.

Det finns även kristen teologi som anser Gud vara immanent (dvs. ett med) materian, så det borde inte vara oförenligt att bejaka sexualiteten och vara kristen.

S.R.

Suecae Sounds sa...

Jag kanske var lite otydlig tidigare. Men jag intresserar mig i allra högsta grad i rosenkorstraditionen samt den hermetiska kristendomen i ett större perspektiv. För mig var det en väldigt positiv överaskning att en kunnig och till synes balanserad medlem i Golden Dawn bloggade på det svenska språket.

Det finns inte många svenskspråkiga kanaler för att fördjupa min förståelse för denna tradition, din blogg utgör ett av de positiva undantag som jag är glad att jag har upptäckt. Dina länkar till de olika organisationer, ordnar samt sällskap inom den västerländska esoterismen har också varit mycket givande för min del.

Tack återigen för dina välformulerade inlägg!

Sincerus Renatus... sa...

Det är alltid kul att träffa och diskutera med andra som är intresserade av samma tradition som en själv; jämlikar. Kristen esoterik är ett ämne som borde lyftas fram mera i debatten; kanske kan den vara ett alternativ för många sökande som känner ambivalenta känslor för kristendomen.

Det gläjer mig att min blogg har varit till din hjälp. Det är precis det som har varit min ambition, att skapa en svensk portal till Rosenkorstraditionen och Golden Dawn.

Tack för att du har fått mig att förstå att jag är på rätt spår!

S.R.