Fama Fraternitatis - 1614

Wiewohl wir nun wohl wissen, daß es umb ein ziemliches noch nicht an dem, da wieder unserm Verlangen oder auch anderer Hoffnung mit allgemeiner Reformation divini et humani, solle genug geschehen, ist es doch nicht unbillich, daß, ehe die Sonne auffgehet, sie zuvor ein HELL oder dunkel liecht in den Himmel bringt und unter dessen etliche wenige, die sich werden angeben, zusammen tretten, unsere Fraternitet mit der Zahl und Ansehen des gewünschten und von Fr.R.C. fürgeschriebenen Philosophischen Canons, einen glücklichen Anfang machen oder ja in unserer Schätz (die uns nimmermehr aufgehen können) mit uns in Demut und Liebe genießen die Mühsamkeit dieser Welt überzuckern und in den Wunderwerken Gottes nicht also blind umbgehen.

Vi vet dock att det enligt vår åstundan och andras förväntningar efter någon tid kommer en allmän reformation av både gudomliga och mänskliga ting. Ty innan solen går upp, upplyses himlen av
MORGONRODNADENS ljus. I väntan på denna reformation församlas några få som med sitt antal skall utöka vårt brödraskap, höja dess anseende och stärka dess förhoppningar och ge de av Fr.R.C. föreskrivna Filosofiska Canons en lycklig begynnelse. I all ödmjukhet och kärlek skall dessa nytillkomna tillsammans med oss dela våra skatter, som aldrig skall förgås, och så lindra denna världens möda och inte längre vandra ovetande om kunskapen om Guds underbara verk.

Howbeit we know after a time there will now be a general reformation, both of divine and humane things, according to our desire, and the expectation of others: for it is fitting, that before the rising of the Sun, there should appear and break forth AURORA, or some clearness, or divine light in the sky; and so in the mean time some few, which shall give their names, may joyn together, thereby to increase the number and respect of our Fraternity, and make a happy and wished for beginning of our Philosophical Canons, prescribed to us by our brother R.C. and be partakers with us of our treasures (which never can fail or be wasted) in all humility, and love to be eased of this worlds labor, and not walk so blindly in the knowledge of the wonderful works of God.

Definition

Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till “Stigande Gryningsljusets Sällskap”. Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till “Gryende Morgonrodnadens Loge”. Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till “Golden Dawn” eller “Gyllene Gryningen”. Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, morgonrodnad eller aurora är en klar hänvisning till den allmäna reformationen omnämnt i det ovan citerade stycket från Fama Fraternitatis. Denna blogg har dock valt att behålla den försvenskade anglo-saxiska termen GYLLENE GRYNINGEN för att denna, invand som den är, lättare associeras med den Rosenkorsiska tradition som här ämnas att framställas.

Licht, Leben, Liebe

lördag 22 november 2008

Golden Dawn Adepten Jean Dubuis

0

Jean Dubuis (1919-) är i dag en av de mest kända lärarna av alkemi och jämförs med moderna storheter såsom Albert Reidel (Frater Albertus) och Manfred M. Junius. Enligt den officiella historien grundade Dubuis den franska organisationen Le Philosophes du Nature (LPN) 1979 för att förmedla den hermetiska traditionen till en större publik i form av korrespondenskurser. Till en början omfattade dess kurser endast ämnena Qablah och Alkemi. Så småningom skrev Dubuis även en kurs om grundläggade esoterik som var tänkt att förebereda eleven inför Qabalah- respektive Alkemikurserna. Alkemikursen i sig var uppdelad i två steg, en för spageri (växtalkemi) och en för mineralalkemi, den sista inom den tradition som kallas Nicholas Flamels "Amalgama Väg".

Jean Dubuis var således en pionjär i det att han skapade den första korrespondenskursen som omfattade operativ laboratoriealkemi; alla tidigare korrespondenskurser som hade skrivits, som exempelvis den av Paul Foster Case för hans organisation B.O.T.A., omfattade endast den s.k. "andliga alkemin". Vid sidan av Frater Albertus Paracelus Society var LPN den enda organisationen i västerlandet som regelbundet lärde ut den operativa alkemin. Frater Albertus sägs även vara en av de stora inspiratörerna för Jean Dubuis i hans upprättande av kurserna i LPN.

Vid sidan av korrespondenskurserna organiserade LPN även möten och praktiska workshops för sina medlemmar, utöver att erbjuda billig laboratorieutrustning och örter. Året 1986 grundades en självständig amerikansk filial till LPN som kallade sig Philosophers of Nature (PON) vilket tog på sig uppgiften att översätta allt franskt material hos LPN till engelska och administrera en internationell korrespondenskurs, som var tänkt att läsas i en stegvis ordning med en kurs per månad, vilket omfattade följande material:
  1. Fundamentals of Esoteric Knowledge. Detta är en kurs på 12 lektioner som var tänkt att läsas under ett år. Syftet var att ge studenten den bakgrundskunskap som är nödvändig för att kunna ta till sig de senare kurserna om Alkemi och Qabalah. Dess mål var tvåfaldigt, att (a) genom studierna väcka upp en medvetenhet om Återvändandets Väg och dess betydelse, och (b) etablera en länk mellan vardagsmedvetandet och det andliga planet genom de studier och praktik som omfattar: Grundläggade esoteriska principer, Makrokosmens och Mikrokosmens natur, passiv och aktiv symbolik, numerologi och cykler, ritualer, meditation och bön, krafterna, de hemliga vetenskaperna, den universella rättvisan, Fama Fraternitatis sju budord, tjänandets princip och den Osynliga Orden.
  2. Qabala. Detta är en kurs på 72 lektioner som ursprungligen var tänkt att ta 6 år att studera, med stor betoning på praktiska instruktioner. Den omfattar en tydlig och koncis teoretisk presentation av den qabalistiska världsåskådningen, manipulationen av den Universella Energin för att kunna skapa en energetisk och andlig evolution av kroppen, bruket av ritualer vilket tillåter eleven att medvetet verka på de psykiska energierna för att kunna skapa den balans som är nödvändig för den Inre Invigelsen, studier av stigarna på Livets Träd för att få studenten att förstå sin nivå av Inre Invigelse och för att kunna gå vidare på sin Väg, samt praktiska aspekter av Qabalah. Denna kurs är så gott som helt baserad på Golden Dawn-systemet och den Ceremoniella Magi som lärdes ut i R.R. et A.C.
  3. Spagyrics. Detta är en kurs på 48 lektioner vilket var tänkt att läsas under två år (och kunde läsas parallellt med Qabalah-kursen). Denna kurs lär ut bearbetningen och bruket av elixirer baserat på örter, i synnerhet de sju planetara elixirer som syftar till att återbalansera den mänskliga kroppens andliga centran, framställandet av Växtstenen (Opus Minor), metoden att extrahera det universella fröet från regnvatten, och liknande processer. Dessa praktiska operationer utförs parallellt med teoretiska och filosofiska studier om spagerin och alkemin. Teorin om det filosofiska kvicksilvret och alkahester lärs också ut i denna kurs.
  4. Mineral Alchemy. Denna kurs har så mycket som 84 lektioner som ursprungligen var tänkt att studeras under en period av sju år, vilket är en direkt fortsättning på Spageri-kursen och överlappar denna. Denna kurs fokuserar på de mineraliska och metalliska rikenas Alkemi genom praktiskt arbete som syftar till att bearbeta olika menstruum, vägar för att skapa animerat kvicksilver, separationen av de tre principerna och ett flertal andra operationer. Även alkemistisk meditation lärs ut.
Både LPN och PON var uppbyggda som moderna organisationer och avkrävde ej sina medlemmar några tystnadsförpliktelser; de var sålunda ej några initiatoriska ordenssällskap och saknade den annars så vanliga hiearkiska organisationen så typisk för esoteriska brödraskap. På grund av inre problem stängde dock LPN sin verksamhet redan 1995 och PON all sin verksamhet några år senare. För närvarande äger Russel House, den förutvarande presidenten för PON, alla rättigheter till det engelska materialet som idag i sin helhet går att köpa genom Triad Publishing.

Jean Dubuis har även givit ut en bok med titeln The Experience of Eternity vilket omfattar hans teknik kallad "Portae Lucis", en mycket intressant metod för alkemistisk självinvigning med Livets Träd såsom grund. Denna bok kan sägas sammanfatta hela den filosofi som genomsyrar Le Philosophes du Nature.

Portae Lucis

Jag har redan nämnt att den Hermetiska-Qabalah som lärs ut i Qabalah-kursen, men som även ständigt återkommer i de senare kurserna om Spageri och Alkemi, helt är baserad på Golden Dawn-systemet. De olika ritualer som lärs ut är identiska med Pentagram- och Hexagramritualerna som lärdes ut i R.R. et A.C., Golden Dawns Inre Orden, och vidare läggs en hel del fokus på redskap och symbolik som är unikt för R.R. et A.C. Det står således som helt klart att Jean Dubuis har sin grund i G∴D∴

Faktum är att Jean Dubuis var med att grunda det första franska G∴D∴ Templet i modern tid (sedan avvecklandet av A∴O∴ fyra decennier tidigare) tillsammans med en Gerard Broujean, allt enligt en fransk anonym källa som dessutom hävdade att detta Tempel grundades i början av 80-talet, innan ett annat Golden Dawn-Tempel grundades i Strasbourg av Jean-Pascal Ruggiue 1982. Enligt denna källa hade Jean Dubuis ett Adepternas Valv och en fungerande Inre Orden (R.R. et A.C.), samt en broderlig förbindelse med olika grupper i U.S.A. och Storbrittanien. Denna källa hävdar även att dess Tempel av Jean-Pascal Ruggiue felaktigt har benämts såsom "Horus" och att det var ur denna Golden Dawn-grupp som LPN senare utvecklades som en yttre förgård.

En annan initierad källa bekräftar det ovan sagda och lägger en del ljus över de andra kontaktade grupperna i Storbrittanien; tydligen hade Dubuis grupp en härkomst till en hemlig och autentisk brittisk Golden Dawn-order (vilket jag är förhindrad att avslöja identiteten på) med härkomst till det ursprungliga G∴D∴, genom dess olika avläggare såsom A∴O∴, och vidare hade Dubuis esoteriska överföringar från bl.a. Order of the Cubic Stone (O.C.S).

Jean Dubuis var väl förtrogen med Rosenkorstraditionen och en aktiv deltagare i dess moderna rörelse. Hans historia hos olika moderna Rosenkorsiska sällskap sträcker sig tillbaka till 50-talet då han inledningsvis var medlem i Lectorium Rosicrucianum - ett sällskap som grundades 1935 av Jan van Rijckenborgh med härkomst från Max Heindels Rosicrucian Fellowship - varefter han gick över till A.M.O.R.C. och Traditional Martinist Order (vilket verkar under A.M.O.R.C.s beskydd).

Under Raymond Bernard (den franske Stormästaren för A.M.O.R.C.) grundade han 1966 en Martinistisk Loge som under hans karismatiska ledarskap blev den mest framgångrika i Frankrike. Inom denna Loge grundade han och ledde en speciell studiegrupp som han döpte till 2ème Cercle ("den 2:a Cirkeln"), vilket studerade och praktiserade de ockulta konsterna såsom Qabalah, Tarot, Ceremoniell Magi - tydligen i linje med Golden Dawn ty man utgick i sina Qabalistiska studier från Dion Fortunes bok The Mystical Kabbalah och det gamla klassiska Qabalistiska verket Sepher Zohar. Efter ett tag mötte Dubuis motstånd hos A.M.O.R.C. för sina aktiviteter och lämnade denna organisation för att grunda sin egen Golden Dawn-Orden.
o
Sammanfattningsvis vill jag för alla studenter av G∴D∴ eller den Hermetiska-Qabalah med eftertryck rekommendera de engelska korrespondenskurserna som översattes för PON, i synnerhet de som omfattar Spagerin och Alkemin, eftersom de så väl harmonierar med Golden Dawn-traditionen. De är ett värdefullt komplement till det material som redan lärs ut inom G∴D∴ och den publicerade litteraturen, såsom Aleister Crowley, Israel Regardie, Paul Foster Case, Dion Fortune, et al. Jag skulle gå så långt som att betrakta den grundläggande kursen Fundamentals of Esoteric Knowledge och den mer omfattande Qabala såsom renodlade Golden Dawn-korrespondenskurser, en av de bästa som går att få tag på dessutom. Detta är något som många Golden Dawn-studenter redan har upptäckt och det finns dessutom Tempel och ordenssällskap inom G∴D∴ som idag använder sig av Dubuis kurser som studiematerial för sina medlemmar. Cirkeln är således sluten.

S.R.

2 kommentarer:

Abdul sa...

thanks again for this article, I also did find his courses well done ,Im still going through the french version(LPN)and so far so good.Jean dubuis did mention the Golden Dawn a couple time through his courses but I was not aware that he used to be part of it himself.I was then wondering if there still exists french factions of the G.D ?In fact i have done a little research of my own online and I must say that throughout all the different G.D orders broadcasted online ,i was much more convinced with the HOGD/AO of MR David Griffin (Its from his blog that i have found yours) but french being my first language do you think that its still possible to join his order? I do not have any problems with reading or understanding written/speaking english ,However i do have problems speaking it.Im asking you this because you have already mentioned Mr David griffin order on your blog and i thought you might be helpful in giving your point of view.
I live in Montreal, there are some golden dawn temples in the area but not those of the HOGD/AO.Ok im gonna stop here, hoping that my grammar is not that bad and that its understandable. Thanks/Merci.

Sincerus Renatus... sa...

Dear Abdul,

There is a French speaking jurisdiction but it is based in Paris, France. You could become a member of the international training program on the international web page, but perhaps take your Grades in France if you would prefer. But this must first be taken trough the formal channels as my jurisdiction only streaches as far as scandinavia.

I suggest that you contact admin@golden-dawn.com and ask these questions directly.

Fraternally in L.V.X.,
S:.R:.